Utworzenie parku kieszonkowego rejon ul. Felińskiego - Meiera

Do:
Prezydent Miasta Krakowa
Za pośrednictwem:
Rada IV Dzielnicy Prądnik Biały w Krakowie

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Lokatorów Górka Narodowa Wschód
Gazeta Krakowska

 

Preambuła

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w związku z podjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałą
Nr XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"

Petycja

My mieszkańcy os. Gotyk zwracamy się do Rady IV Dzielnicy Prądnik Biały w Krakowie oraz Pana Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęcie działań mających na celu utworzenie parku kieszonkowego (tzw. Pocket Park) na przedłużeniu ulicy Grabczaka, pomiędzy ulicami Felińskiego i Meiera. Proponowany teren to cztery działki w obrębie 28 Krowodrza: 121/3, 124/1, 122/2, 122/4, które we wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) obszaru „Górka Narodowa - osiedle Gotyk”, przeznaczone są na tereny zieleni urządzonej.

Załącznik_do_opinii.jpgZałącznik Nr 1 - skan mapy ze wstępną koncepcją m.p.z.p. dla wskazanego obszaru


Mając na uwadze procedowanie dla wskazanego obszaru, wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla budynku wielorodzinnego (Nr AU-02.2.6730.2.1428.2018.AKA), niezgodnego ze wstępną koncepcją m.p.z.p., oczekujemy następujących działań:

  • potwierdzenia, w nowo przygotowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia wskazanego terenu na zieleń urządzoną, zgodnie ze wstępną koncepcją m.p.z.p.
  • przygotowania projektu parku w drodze konsultacji społecznych, uwzględniającego m. in. elementy ogródka sensorycznego, street workout, wybiegu dla psów, rewitalizacji placu zabaw, itp.)
  • przygotowania projektu łącznika (ul. Felińskiego – ul. Meiera) ze środków zagwarantowanych przez Radę IV Dzielnicy Prądnik Biały w Kraakowie
  • zabezpieczenia finansowania (w tym wykupu wskazanych działek) na lata 2020 -2021

łącznik.jpgZałącznik Nr 2 - mapka łącznika (ul. Felińskiego - ul. Meiera MPK)

 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w związku z realizacją budowy, przy ul. Meiera, zespołu przedszkolno – szkolnego, park taki mógłby idealnie podnosić walory edukacyjne dzieci (lekcje przyrody, lekcje fizyki, lekcje historii - ogródek sensoryczny, domki dla owadów, różnorodność roślin, informacja o patronach Naszych ulic, itp.). 

pocket_park.jpgZałącznik Nr 3 - obszar parku kieszonkowego z naniesionym łącznikiem

 

Zwracamy też uwagę, że zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska do zamierzenia inwestycyjnego Nr AU-02.2.6730.2.1428.2018.AKA, budowa budynku wielorodzinnego spowodowałby likwidację jedynego w okolicy terenu z występującymi zadrzewieniami pełniącymi funkcje ochronne oraz społeczno-kulturowe. Tym samym przedmiotowy rejon stałby się "betonową pustynią".

Podsumowując jako społeczność lokalna rozumiemy potrzebę rozbudowy Naszego miasta jednakże chcielibyśmy aby proces ten był zrównoważony i przynosił korzyści także dla mieszkańców naszego osiedla. Według Nas idea parku kieszonkowego idealnie wpisuje się w ten proces.  

Uratujmy razem ostatnie zielone miejsce dla Nas i Naszych dzieci!

 

- Mieszkańcy os. Gotyk

 

----------------
Załącznik Nr 1 - mapka ze wstępną koncepcją m.p.z.p.
Załącznik Nr 2 - mapka łącznika
Załącznik Nr 3 – mapka obszaru parku kieszonkowego z naniesionym łącznikiem

 
Facebook