W obronie dr Joanny Wasilewskiej dyrektorki Muzeum Azji i Pacyfiku / In defence of the Director of the Asia and Pacific Museum Dr. Joanna Wasilewska

List otwarty muzealników, naukowców i ludzi kultury w obronie dyrektorki Muzeum Azji i Pacyfiku dr Joanny Wasilewskiej i apel do polityków o zaprzestanie podporządkowywania muzeów i instytucji kultury interesom partyjnym

Open letter of museum professionals, scholars, and cultural professionals in defence of the Director of the Asia and Pacific Museum Dr. Joanna Wasilewska along with an appeal to politicians to restrain from subjugating museums and cultural institutions to political interests

W środku sezonu wakacyjnego naszym środowiskiem wstrząsnęła informacja o podjętych przez marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i samorządowców z PO krokach związanych z odwołaniem dr Joanny Wasilewskiej ze stanowiska dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Konstatujemy, że kolejne polskie muzeum poddawane jest naciskom polityków, którzy kierując się partykularnym interesem ignorują merytoryczne kryteria  w polityce kadrowej dotyczącej instytucji kultury, za nic mając jej dobro. Jest to tym bardziej bulwersujące, że tym razem chodzi o polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, które to partie wielokrotnie wyrażały swój sprzeciw i oburzenie wobec podobnych działań podejmowanych przez obóz rządzący. Takie działania w oczywisty sposób podważają nasze zaufanie do obietnic i deklaracji partii opozycyjnych, od których oczekujemy po zbliżających się wyborach przerwania nagonki na środowiska eksperckie i merytoryczną współpracę w sprawach dotyczących kultury i nauki.

Nasz głęboki sprzeciw budzi szczególnie nieetyczny atak na dyrektor Wasilewską, którą Urząd Marszałkowski chce zwolnić w trybie dyscyplinarnym, w oparciu o słabo uzasadnione zarzuty dotyczące finansów i organizacji muzeum. Uważamy to za szarganie dobrego imienia osoby, która nie tylko, że nie naraziła prowadzonej przez siebie instytucji na szkody finansowe i wizerunkowe, ale w ciągu ostatnich 10 lat wydobyła muzeum z niebytu, zaczęła budować jego rangę jako instytucji liczącej się w skali  krajowej i międzynarodowej oraz ośrodka biorącego udział w oswajaniu rodzącej się w Polsce różnorodności kulturowej. Dyrektor Wasilewska doprowadziła po prawie 50 latach istnienia muzeum do otwarcia pierwszej w jego historii stałej ekspozycji; buduje przyjacielskie relacje z analogicznymi placówkami na świecie, gdzie jest ceniona za swoją pracę naukową i muzealniczą. Rozwinęła ofertę edukacyjną dla różnych grup zwiedzających (w tym najmłodszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami), co zaowocowało znaczącym zwiększaniem frekwencji. Dzięki jej staraniom muzeum stopniowo powiększa swoją kolekcję, opracowuje ją i digitalizuje (projekt „Digitalizacja manuskryptów i ksiąg drukowanych z kolekcji MAiP” został w 2021 nagrodzony Sybillą). W nowej siedzibie nie tylko organizowane są wystawy czasowe, ale także konferencje naukowe oraz różnorodne wydarzenia popularyzatorskie, np. koncerty muzyczne, targi kulinarne, czy warsztaty tradycyjnych rzemiosł, a nawet sportów.  W środowisku muzealników i naukowców dr Joanna Wasilewska jest znana jako osoba kompetentna o szerokich horyzontach, wybitna specjalistka i znawczyni związków między sztuką europejską a azjatycką, ale także zdolna menedżerka, która potrafiła skupić wokół siebie kadrę świetnych specjalistów w zakresie kultur krajów Azji i Pacyfiku, łączących pracę w muzeum z działalnością naukową. Jej odwołanie spowoduje zaprzepaszczenie dorobku wielu lat pracy całego zgranego i zaangażowanego zespołu.  

Oczekujemy zaprzestania przez władze Województwa Mazowieckiego nieuzasadnionych działań zmierzających do usunięcia ze stanowiska dyrektorki Muzeum Azji i Pacyfiku dr Joanny Wasilewskiej oraz dyskredytowania jej osoby. Wzywamy przedstawicieli władz wszystkich szczebli i opcji politycznych, aby zaniechali działań na szkodę muzeów i instytucji kultury.

In the midst of the summer holiday season our professional community has been astonished by the news of actions undertaken by the Marshall of the Mazowieckie Voivodeship Adam Struzik and local government officials of the Civic Platform party (PO) pertaining to the removal of Dr. Joanna Wasilewska from her position as the Director of the Andrzej Wawrzyniak Asia and Pacific Museum in Warsaw. We observe yet another Polish museum being subjected to particular interests of politicians who ignore substantive criteria in personnel policies of cultural institutions, all the while disregarding their welfare. This is all the more disconcerting given that this time the actions have been undertaken by the politicians of Polish People’s Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) and Civic Platform (Platforma Obywatelska) parties that have frequently expressed their opposition and indignation against similar doings of the ruling party. Such actions unequivocally undermine our trust in the promises and declarations of the opposition parties, from whom we have expected to cease the attacks on experts, scholars and cultural professionals and hoped for substantive cooperation in the fields of science and culture.

Our deepest concern is particularly aroused by the highly unethical attack on Director Joanna Wasilewska. The Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship tries to take the disciplinary actions against the Director based on unjustified financial and organisational allegations. We consider this situation as tarnishing of the good name of a person who has not exposed the Museum to financial or reputational harm and who for the past 10 years has brought the Museum out of the obscurity, who established its reputation and importance as cultural institution on both Polish and international arenas, as well as a critical centre that acquaint Poles with emerging intercultural society. Director Joanna Wasilewska has lead the Museum to the first permanent exhibition in its 50 year history, fosters amicable relations with analogous institutions worldwide, where she is esteemed for her scholarly and museological endeavours. Dr. Joanna Wasilewska has built educational programme for a diversified audience (among others young children and people with disabilities) which resulted in substantial increase in attendance and has broaden the Museum’s audience. Due to her endeavours the Museum has been developing, analysing, and digitalising its collection (in 2021 the project „Digitalisation of manuscripts and printed books from the Asia and Pacific Museum’s collection“ was awarded with Sybilla Award). At the Museum's new venue, a spectrum of activities unfolds, encompassing not solely temporary exhibitions, but also scholarly conferences and various outreach events, such as music concerts, culinary fairs, workshops on traditional arts and crafts, and even sports activities. Within the Museum and scholarly community, Dr. Joanna Wasilewska is known as a brilliant person with broad horizons, an outstanding specialist, and an expert on the connections between European and Asian art. Furthermore, she is a capable manager who has successfully rallied a team of excellent specialists in the field of cultures of Asia and Pacific, seamlessly integrating Museum work with scholarly pursuits. Her removal would result in the squandering of the achievements of many years of collaborative and dedicated effort.

We anticipate that the authorities of the Mazowieckie Voivodeship will cease unjustified actions aimed at removing Dr. Joanna Wasilewska, the Director of the Asia and Pacific Museum, from her position, as well as discrediting her person. We urge representatives of authorities at all levels and from all political affiliations to refrain from actions detrimental to museums and cultural institutions.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Straszewska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...