W sprawie kadencji Miedzynarodowej Rady Oswiecimskiej

Prosimy o wyrażenie poparcia dla listu wysłanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przez prof. Andrzeja Rycharda, Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, i prof. Józefa Niżnika, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, w sprawie utrzymania stabilności Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz ponownego powołania profesor Barbary Engelking na Przewodniczącą Rady.

Please support the letter sent to the Prime Minister Mateusz Morawiecki by Professor Andrzej Rychard, Director of the Institute of Philosophy and Sociology PAS, and Professor Józef Niżnik, Chair of the Scientific Council of the Institute, concerning maintenance of the stability of the International Auschwitz Council and the renewed appointment of Professor Barbara Engelking as its Chairperson.

Treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

piszemy w związku z kończącą się kadencją Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. To niezmiernie zasłużona i potrzebna instytucja. Przez lata wypracowała tryb i sposób działania pozwalający na rozstrzyganie wielu trudnych spraw, a jej działania dobrze służyły zachowaniu pamięci o Drugiej Wojnie Światowej i Zagładzie. Przewodniczącą Rady jest Pani Profesor Barbara Engelking, pracująca od lat w naszym Instytucie. Jej osiągnięcia na polu badań nad Zagładą Żydów są szeroko znane w świecie. Stworzyła i kieruje działającym w Instytucie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ośrodkiem o międzynarodowym znaczeniu. Biorąc pod uwagę znaczenie i rolę Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, szczególnie w okresie trudnych relacji Polski z międzynarodową społecznością żydowską, uważamy, że w tej właśnie sytuacji ważne jest zapewnienie stabilności i kontynuacji w działaniu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Dlatego też zwracamy się z gorącym apelem o stworzenie warunków dla takiej kontynuacji, w tym o ponowne powierzenie funkcji Przewodniczącej Pani Profesor Barbarze Engelking.

Z wyrazami szacunku

Prof. Andrzej Rychard, Dyrektor Instytutu

Prof. Józef Niżnik, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu

 

Dear Prime Minister 

We write in connection with the approaching end of the term of office of the International Auschwitz Council. It is an immensely distinguished and necessary institution. Over the years it has developed the procedures and modes of action for resolving many difficult matters, and its activities have been of great service to the preservation of memory of the second World War and the Holocaust. The Chairperson of the Council is Professor Barbara Engelking who has worked for many years in our Institute. Her achievements in the field of research into the Holocaust are extensive and widely known in the world. Within our institute she has created and manages the Polish Centre for Holocaust Research, a centre of  international significance. Bearing in mind the importance and role of the International Auschwitz Council, particularly in a period of difficult relations between Poland and the international Jewish community, we believe that, precisely in this situation, it is important to ensure the stability and continuity of the activities of the Council. For this reason we strongly appeal to you to create the conditions for such continuation, in part by entrusting Professor Barbara Engelking once again  with the function of Chairperson of the Council.

With respect,  

Prof Andrzej Rychard, Director of the IFiS PAN

Prof Józef Niżnik, Chairman of the Scientific Council                                                                         


Natalia Skipietrow, IFiS PAN    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Natalia Skipietrow, IFiS PAN będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...