W sprawie rozbudowy stacji narciarskiej spółki Czarny Groń

Burmistrz Andrychowa

Rynek 15

34-120 Andrychów

Wyrażam poważne zaniepokojenie wobec projektowanej rozbudowy stacji narciarskiej spółki Czarny Groń o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego zaśnieżania i oświetlenia na zboczu Pracica w miejscowości Rzyki, Gmina Andrychów, Powiat Wadowicki.

Jestem świadom tego, że wszelka realizacja przedmiotowych dla sprawy działań inwestycyjnych na w/w obszarze doprowadzi do całkowitego zniszczenia ekosystemu, a naprawa tego stanu rzeczy będzie już niemożliwa. Konstrukcyjne i budowlane działania inwestycyjne, na skalę spornego projektu, są – mówiąc po prostu – przerażającą perspektywą zniszczenia amatorskiej i kwalifikowanej turystyki górskiej w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego, jednym z najpiękniejszych zakątków przyrody, krajobrazu i walorów całorocznej turystyki na polskiej ziemi.

Nie ulega wątpliwości, że zamierzona inwestycja spowoduje wzmożoną erozję, zmiany w siedliskach flory i fauny występujące zarówno powyżej jak i poniżej inwestycji, zaburzając stosunki wodne.

Zamierzona inwestycja grozi powstaniem szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie. Wszelkie działania (naśnieżanie czerpiące nielegalnie wody gruntowe, ratraki, oświetlenie, hałas etc.) mające miejsce na stokach już istniejącego ośrodka spółki Czarny Groń zaburzają ład i spokój mieszkańców, a warto zwrócić uwagę, że inwestycja powstała bez wymaganych prawem pozwoleń.

Ponadto zamierzona inwestycja należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko a posadowiona ma być na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Madahora i obszaru Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023 ) -obszarów podlegających ochronie i stanowiących wspólne dobro narodowe.

Z resztek bogactwa przyrodniczego tego obszaru korzystają liczne grupy społeczne: przyrodnicy, turyści, szerokie grono naukowe (ornitolodzy, botanicy, herpetolodzy, odonatolodzy itp.).

Nie pojmuję też, jak można dopuścić do niszczenia skarbów polskiej natury tylko dlatego, że krótkowzroczność bogatych inwestorów przedkłada swój interes ponad sens gospodarowania dobrami polskiej natury.

W związku z powyższym przedkładam wniosek niniejszy uzasadniony interesem narodowym, człowieczym, gospodarskim i prawnym.

 

Więcej o akcji na stronie

https://www.facebook.com/CHRONMYBESKIDMALY?ref=hl

 


CHROŃMY BESKID MAŁY    Skontaktuj się z autorem petycji