Wniosek o budowę lub przebudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku prowadzącym przez Gminę Siechnice

petycja_DK941.jpg 

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :  
Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej)
ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji)
biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)   

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

 

PETYCJA      

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) działając w interesie publicznym wnioskujemy o poprawę bezpieczeństwa drogowego na drodze zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (urząd administracji rządowej) poprzez:

  • budowę drogi krajowej nr 94 w przekroju dwujezdniowym
  • lub ewentualnie kompleksową modernizację (przebudowę) drogi w jej obecnym przebiegu połączoną z budową obwodnic Radwanic, Siechnic i Groblic oraz z budową niezbędnej infrastruktury (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne), przebudową skrzyżowań, a w szczególności z budową ronda w Siechnicach na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Ciepłowniczej.    

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Milan Ušák              

 

Uzasadnienie  

   Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94, prowadząc na tym fragmencie ruch z Wrocławia do Opola, a następnie na Górny Śląsk. Jest to główna oś komunikacyjna gminy Siechnice i jedna z kilku najważniejszych dla całej aglomeracji wrocławskiej. Droga krajowa nr 94 jest popularną bezpłatną alternatywą dla wielu kierowców korzystających z autostrady A4, a biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację makroekonomiczną w Polsce, chętnych do skorzystania z bezpłatnej drogi w zakresie transportu prywatnego jak i firm transportowych, będzie w najbliższych latach coraz więcej.  

   Pomimo tego, że droga krajowa nr 94 w gminie Siechnice ma przebieg o długości tylko około 9,5 km, to (zgodnie z danymi Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Komendy Głównej Policji w Warszawie, a zaprezentowaną w serwisie SEWIK) w latach 2007-2021 doszło tutaj do 833 zdarzeń drogowych, wskutek których śmierć poniosło 12 osób. Ponadto w tych zdarzeniach rannych zostało 137 osób, w tym 39 ciężko.   Jak widać z przytoczonych danych tworzy się dramatyczny obraz, z którego w ujęciu statystycznym wynika, że każdego tygodnia przez okres 15 lat dochodziło do zdarzenia drogowego, do którego była wzywana policja. W co najmniej w 16% tych zdarzeń odnotowywano ranną osobę, a kilkanaście osób zginęło.

  Jak wynika z ogłoszonego w grudniu 2022 roku Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) pomimo tego, że na drodze krajowej nr 94 na odcinku Wrocław-Siechnice-Groblice (18364 pojazdów na dobę) odnotowano się znacznie wyższe liczby pojazdów w generalnym pomiarze ruchu 2020/2021 przygotowanym przez GDDKiA w porównaniu do tej samej drogi krajowej na zachodnim wyjeździe z Wrocławia tj. odcinku Wrocław-Błonie (17856 pojazdów na dobę), to rząd zdecydował o tym, że to odcinek drogi krajowej nr 94 Wrocław-Błonie-Prochowice-Lubin jest priorytetowy i będzie wykonany jako droga ekspresowa dwujezdniowa. W ocenie mieszkańców gminy Siechnice takie działanie rządu i podległych mu instytucji jest niesprawiedliwe.  

   Również w rządowym Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. przyjętym w październiku 2022 r. przebudowa tego odcinka nie jest wskazana jako priorytetowa, a jedynie – wraz z setkami pozostałych dróg krajowych - jako „potencjalna do objęcia utrzymaniem strukturalnym”. Powołując się na ten dokument Ministerstwo Infrastruktury wskazało w odpowiedzi (z 13.12.2022 r.) na interpelację posła Pawła Hreniaka, że czas podjęcia prac na tej drodze jest „trudny do oszacowania”.

  Ponadto bardzo dużą rolę w tworzeniu niebezpiecznej statystyki wypadków na tym odcinku drogi, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (urząd administracji rządowej) odgrywa rodzaj i stan techniczny drogi krajowej na tym odcinku. Droga ta na terenie miasta Wrocław oraz gminy Siechnice – jest drogą jednojezdniową o parametrach niezgodnych z warunkami technicznymi Rozporządzenia Rady Ministrów dla tego rodzaju drogi. Utrudnia to codzienne dojazdy do miejsc nauki i pracy, ale także tranzyt pojazdów jadących ze stolicy Dolnego Śląska na wschód, a także jest po prostu bardzo niebezpieczna.

   Z drogi krajowej korzystają jednak nie tylko kierowcy i pasażerowie pojazdów. Mieszkańcy Radwanic, Siechnic czy Groblic codziennie korzystają z niej jako piesi i rowerzyści np. w drodze do pracy, szkoły, sklepu, ośrodka zdrowia czy na przystanek komunikacji publicznej itp. Pomimo tego niemal na całej długości omawianego odcinka brak jest chodników, ścieżek rowerowych i – na części - oświetlenia.

  Mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców gminy, poprawę warunków transportowych, a także bardziej ekologiczne rozwiązania, od wielu lat Burmistrz Siechnic w imieniu mieszkańców gminy stara się uzyskać poparcie Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dla wybudowania na tym odcinku nowej nawierzchni, chodników, ścieżek rowerowych, brakującego oświetlenia, bezpiecznych przejść dla pieszych lub w najbardziej pożądanej opcji – wybudowanie na tym fragmencie dwujezdniowej drogi krajowej, która ominie miejscowości Radwanice, Siechnice i Groblice (rezerwa gruntu pod ten cel jest ujęta od wielu lat w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie).

  W przypadku modernizacji drogi krajowej w obecnym przebiegu prosimy Pana Premiera o zaprojektowanie i wykonanie przez GDDKiA ronda w Siechnicach na skrzyżowaniu ul. Opolskiej (droga krajowa) i ul. Ciepłowniczej. Zwiększenie się liczby podmiotów gospodarczych w tamtym rejonie oraz tysiące klientów korzystających codziennie z usług tych placówek, a także ruch ciężarowy z tamtejszych firm powoduje duże utrudnienia w ruchu w tamtym rejonie i może być potencjalnie niebezpiecznym miejscem na drodze krajowej nr 94.

  Prosimy Pana Premiera, jako osobę nadzorującą i finansującą z budżetu państwa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,  w imieniu swoim, a także osób korzystających z tej drogi, a mieszkających na terenie innych samorządów o pilne znalezienie środków w budżecie państwa i ujęcie zadania budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 94 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub ewentualnie kompleksową modernizację (przebudowę) drogi w jej obecnym przebiegu połączoną jednak z budową obwodnic Radwanic, Siechnic i Groblic oraz z budową niezbędnej infrastruktury (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne), przebudową skrzyżowań, a w szczególności z budową ronda w Siechnicach na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Ciepłowniczą.    

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Milan Ušák do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...