Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza_Radom

 
 
 

 

                                 Sz.P. Radosław Witkowski
                                 Prezydent Miasta Radomia
                                 ul. Kilińskiego 30
                                 26-600 Radom

                                 prezydent@umradom.pl

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców stanowi istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również istotnym narzędziem zwiększającym zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej. Umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał odbywa się z pożytkiem dla jakości działania samorządu terytorialnego, poprzez pełne wykorzystanie potencjału obywateli i zwiększanie ich poczucia związku ze wspólnotą samorządową. 

Przyjęcie w statucie jednostki samorządu terytorialnego rozwiązania polegającego na włączeniu grupy mieszkańców w poczet podmiotów upoważnionych do zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej jest zgodne z brzmieniem art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia pozostaje również uznanie w treści Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi za jedną z demokratycznych zasad. Autorzy Karty wyrazili również przekonanie, że istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki dla zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela. Podobne rozwiązania zostały przyjęte przed rady wielu gmin i miast, w tym i na terenie naszego województwa. 

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o uregulowanie tego uprawnienia w statucie naszej gminy. Proponuję by z uwagi na znaczące podobieństwo w zakresie obszaru i charakteru funkcjonowanie, szczegółowe rozwiązania oparte były na wzorze regulacji wprowadzonych już w mieście Łodzi. Zgodnie z postanowieniami jej statutu, inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 1000 mieszkańców (po ostatnich zmianach). Jednoczenie proponuję wprowadzenie następującej procedury rozpatrywania:

1. Złożenie projektu uchwały przez grupę 15 osób w celu sprawdzenia jego poprawności. 

2. Po maksymalnie 21 dniach opinia na temat poprawności projektu. 

3. 3 miesiące na zebranie ponad 1.000 podpisów pod obywatelskim projektem uchwały. 

4. Projekt po pozytywnej weryfikacji musi trafić na najbliższą sesję Rady Miejskiej (jeżeli zostało do niej mniej niż 7 dni – do porządku obrad następnej sesji).
                                           /źródło: lodzianiedecyduja.pl/ 

Wydaje się, że z uwagi na liczbę osób zamieszkujących na terenie naszej wspólnoty, tak przyjęte rozwiązanie stworzy ramy do zwiększenia partycypacji społecznej oraz usprawni działanie organów jednostek samorządu terytorialnego. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grupa ZMIANA do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook