Wprowadzenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w Portalach Informacyjnych Sądów Powszechnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

od 3 lipca 2021 r. obowiązują zmiany wynikające ze specustawy Covid-19 - w Kodeksie postępowania cywilnego, obligujące nas (pełnomocników) w sprawach cywilnych do odbierania, doręczanych przez sądy pism, w tym orzeczeń elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Od piątku, 02 lipca 2021 r., obserwujemy gorączkowe próby dostosowania Portali do tych funkcjonalności. Przesłane instrukcje, jak i pierwsze, po wprowadzeniu zmian, logowania nie pozostawiają wątpliwości, co do tego, że sądowe doręczenia elektroniczne są wprowadzane pospiesznie, a wdrażane rozwiązania techniczne nie zapewnią minimum bezpieczeństwa i pewności obrotu procesowego.

Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania procesu cywilnego ale przede wszystkim grozi utratą praw podmiotowych naszych klientów na wielką skalę.

Proszę o poparcie tej petycji, którą kieruję do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych, Prezesów Sądów Okręgowych oraz Prezesów Sądów Rejonowych o:

1. Wprowadzenie obowiązkowego elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki doręczanej za pośrednictwem PI, którego elementami będą:

a) obowiązek każdorazowego potweirdzenia odbioru przesyłki, zabezpieczony koniecznością podania hasła lub kodu sms;

b) generowane elektronicznie potwierdzenie odbioru - zawierające unikatowy cyfrowy identyfikator, przechowywane na serwerze i dostępne dla strony do pobrania;

c) powiadomienie mailowe o nadesłaniu przesyłki na 14 dni przed terminem odbioru i ponowione na 7 dni przed upływem terminu do pobrania przesyłki.

d) dodanie funkcjonalności "skrzynka odbiorcza" w której będą przechowywane wyłącznie dokumenty doręczane, z odnotowaniem daty przesłania i odbioru oraz cyfrowa postać EPO (potwierdzenia odbioru)

2. Wstrzymanie stosowania doręczeń elektronicznych do czasu wdrożenia wskazanych wyżej funkcjonalności Portalu Infromacyjnego.

Wskazuję, że wprowadzenie postulowanych rozwiązań, nie wymaga zamiany przepisów, a jedynie rozwiązań technicznych, które zapewnią podstawowe bezpieczeństwo obrotu prawnego choćby na takim poziomie, jak w innych procedurach i elektronicznych usługach publicznych - Profil Zaufany czy EPUAP, stosowane w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.

Rozwiązania te zapewniają jednak minimum standradów aby doręczenie elektroniczne nie umniejszało praw i nie naruszało gwarancji procesowych stron. 

Tymczasem przyjęta ustawa o zmianie specustawy Covid-19 i KPC i jej realizacja w przyjętych w Portalu Informacyjnym rozwiązaniach technicznych nie spełnia tych standardów, odbiega od przyjętego i utrwalonego systemu doręczeń w Polsce, dokumentowania tego procesu i związanych z tym gwarancji dla uczestników, stron oraz ich pełnomnocników. 


Adwokat Maciej Rodowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adwokat Maciej Rodowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...