Wprowadzenie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania albo higienistek do wszystkich szkół i przedszkoli w Polsce.

Minister Nauki i Edukacji Przemyław Czarnek
Minister Zdrowia Adam Niedzielski

Do wiadomości :

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezesa Rady Ministrów,
Rzecznika Praw Dziecka,
Rzecznika Praw Pacjenta,
Rzecznika Praw Obywatelskich,
Przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego ds. Cukrzycy,

Szanowni Państwo

Obowiązujące na terenie Polski prawo - Ustawa Prawo Oświatowe

Art. 35.
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia

niepodważalnie wskazuje na obowiązek edukacyjny dotyczący wszystkich małoletnich obywateli maksymalnie do ukończenia 18 roku życia bez podziału na uczniów zdrowych i niepełnosprawnych.

Dodatkowo Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami w rozdziale IV „Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole”  wyraźnie przedstawia, iż

Art. 20. Opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną.

Art. 21.
1. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.

Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie „Słodka Jedynka”  zauważyło rażące braki w przestrzeganiu obowiązujących ustaw, oraz egzekwowaniu zawartych w nich przepisów.

Dzieci niepełnosprawne jak i przewlekle chore chętnie wypełniają obowiązek edukacyjny. Masowo pozbawione są opieki ze strony pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej. Wskazujemy na stałe braki personelu medycznego w placówkach edukacyjnych. W odniesieniu do uczniów szkolnych i przedszkolnych zmagających się z chorobą przewlekłą i niewidoczną niepełnosprawnością jaką jest cukrzyca typu 1 mówimy kategorycznie STOP STYGMATYZACJI i DYSKRYMINACJI w placówkach oświatowych ze względu na chorobę!!!

Chcąc w pełni korzystać z dobrodziejstwa wiedzy potrzebne są równe warunki edukacyjne dla wszystkich małoletnich obywateli podlegających obowiązkowi edukacji. Obecność rodzica dziecka niepełnosprawnego w szkole lub przedszkolu, niejednokrotnie wkracza w formę „koczowania w placówce edukacyjnej” i nie wpływa korzystnie rozwój psychofizyczny  i życie dziecka przewlekle chorego w grupie rówieśników.

Ministerstwo Zdrowia w odniesieniu do dzieci chorych na cukrzycę typu 1 przeprowadza szkolenia nauczycieli pod kątem wspomnianej wyżej choroby. Wyniki tychże szkoleń mają śladowe odbicie w rzeczywistości co Stowarzyszenie wyraźnie obserwuje na terenie całego kraju.

Obecny stan rzeczy nie wypełnia zapisów Art. 20 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, ponieważ w szkołach nie ma pielęgniarek, a jak są kilka godzin w tygodniu, to najczęściej nie widzą potrzeby opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1 (pomiary glikemii, aplikacja insuliny, wyrównanie spadku glikemii, kontrola wysiłku fizycznego).

W związku z trwającym od wielu lat problemem i narastającą ilością diagnozowanych uczniów diabetyków typu 1, wskazujemy na palącą potrzebę wprowadzenia pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania albo higienistek do wszystkich szkół w Polsce z równoczesnym nakazem przejęcia opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1 zgodnym z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami  (art. 20). Pełnoetatowa obecność pielęgniarek lub higienistek powinna zostać rozszerzona na placówki przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi, dzieci niepełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami niewidocznymi w tym z cukrzycą typu 1.

Stowarzyszenie „ Słodka Jedynka” wnosi o wprowadzenie w trybie pilnym, na stałe i w pełnym wymiarze godzin,  pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania albo higienistek do wszystkich szkół w Polsce.  

Sprawa dotyczy Resortu Zdrowia oraz Resortu Edukacji i Nauki , dlatego wskazana jest współpraca międzyresortowa bez zbędnego przerzucania kompetencji pomiędzy wskazanymi resortami.

Z poważaniem

Witold Fydrych Prezes Stowarzyszenia „Słodka Jedynka”

oraz rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. chorych na cukrzycę typu 1.  


Witold Fydrych Prezes Stowarzyszenia „Słodka Jedynka”    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )