WSPÓLNIE NIE DOPUŚĆMY DO NISZCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO DZIELNICY KRZYKI!

Lokalizacja_kopia.jpgPETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA - PANA JACKA SUTRYKA

 

Jako mieszkańcy i użytkownicy terenu leżącego u zbiegu ul. Letniej i Krzyckiej chcielibyśmy zwrócić się o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz dwóch budynków usługowych z garażem podziemnym połączonych łącznikiem, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu u zbiegu ul. Krzyckiej i ul. Letniej (obręb Krzyki, AR_8, działka nr 47).

 

     Będąc mieszkańcami tego obszaru pragniemy wyrazić swój niepokój i zdecydowany sprzeciw wobec planów budowy przeskalowanych obiektów w naszym sąsiedztwie. Budowa w sposób zdecydowany wpłynie na jakość życia mieszkańców Krzyków.Osiedlając się w tej części miasta wszyscy mieliśmy nadzieję, że tego typu inwestycje nie będą w naszej okolicy realizowane, że charakter kameralnego, historycznego osiedla zostanie zachowany.

Dzisiaj w bezpośrednim sąsiedztwie działki przeznaczonej pod inwestycję dominuje zabudowa jednorodzinna, która jest główną formą zabudowy w kwartale ograniczonymi ulicami Letnią, Polarną i Krzycką, w którym będzie lokalizowana inwestycja.

    Planowana budowa obniży więc znacznie jakość naszego życia ze względu na wzrost hałasu, ogromną intensyfikację ruchu samochodowego, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. Jako mieszkańcy osiedla nie możemy zgodzić się na tak olbrzymią budowę w tym miejscu. Budynki te spowodują ogromny wzrost gęstości zaludnienia w otoczeniu.

Dzisiaj przy ulicy Letniej stoi 26 domów (co daje ok. 100 osób), a planowana inwestycja może wygenerować ok. 600 - 800 korzystających z tej małej ulicy.

Obecnie działka jest gęsto zarośnięta i stanowi ostoję dla wielu gatunków ptaków i małych zwierząt. Wycięcie tego obszaru w tak dużej skali pod zabudowę, pozbawi nas jednej z ostatnich, zielonych enklaw na Krzykach.

     Ponadto, zwracamy uwagę, że inwestycja zaburzy ład urbanistyczny historycznej dzielnicy z domami przy ul. Krzyckiej i Letniej oraz zabytkowym cmentarzem powstałym na początku XX w. Sama historyczna dzielnica Krzyki oraz wiele obiektów na tym obszarze dzisiaj jest wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (domy jednorodzinne,    ul. Letnia 24, 13, 9-11, 4, 3; budynek róg Krzycka 39 i Letnia) włącznie ze zlokalizowaną kilkadziesiąt metrów dalej willą Karpowiczów, w której mieści się Fundacja Olgi Tokarczuk.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dotychczas, przez wiele lat zarówno Dolnośląski Konserwator Zabytków w osobie Andrzeja Kubika, jak i Generalny Konserwator Zabytków – Piotr Żuchowski, chronił ten nasz wspólny, historyczny teren. Mamy nadzieję, że nowy Dolnośląski Konserwator – pan Daniel Gibski również się o niego zatroszczy.

     Dodatkowo, planowana inwestycja zdecydowanie nie koresponduje z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, które jako wyzwanie dla jednostki urbanistycznej Krzyki Zachód określa: „Utrzymanie charakteru, skali i formy istniejącego historycznego układu urbanistycznego i uzupełnienie go w nawiązaniu do istniejącej zabudowy. Uczytelnienie układów zabudowy oraz minimalizowanie konfliktów na stykach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej”. Proponowane obiekty przez odmienny od sąsiedztwa charakter, znacznie większą skalę i nieprzystającą nowoczesną architekturę, nie wpisującą się w zabytkowy charakter tej historycznej dzielnicy, w znikomy sposób nawiązuje do istniejącej zabudowy.

     Z uwagi na powyższe, mając na uwadze dobro mieszkańców Wrocławia prosimy o uwzględnienie przedstawionych argumentów i zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji u zbiegu ul. Krzyckiej i Letniej.

Chcielibyśmy by ustalane w przyszłości warunki zabudowy dla przedmiotowego kwartału zabudowy ograniczonego ulicami Letnią, Polarną i Krzycką były spójne  z obecnie dominującą zabudową jednorodzinną.

Chcemy, aby nowe inwestycje były realizowane z poszanowanie charakteru terenu i nas wszystkich, mieszkańców dzielnicy Krzyki, którzy tu mieszkają i przebywają.

 JEŻELI JESTEŚ PODOBNEGO ZDANIA JAK MY PROSIMY O TWOJE WSPARCIE I PODPISANIE PETYCJI!

 Podpisując petycję potwierdź swój podpis linkiem, który otrzymasz na e-mail.

 

 

Do wiadomości:

1. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Gibskiego.

2. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ul. Świdnicka 53, Wrocław, Kierownik Lokalizacji inwestycji Krzyki ZT3 Joanna Skrzyńska.  

3. Dolnośląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ulica Letnia do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...