Współpraca buduje! Pielęgniarko współpracuj z ratownikiem medycznym...

Sz.p. Zofia Małas
Przewodnicząca Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Sz.p. Lucyna Dargiewicz
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Sz.p. Grażyna Wójcik
Przewodnicząca  Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarstwa

Szanowna Pani!

Od początku roku w mediach internetowych pojawiają się wypowiedzi, w których zarzucają Panie, że zapisy załącznika nr 4 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego szczegółowo czynności podejmowane przez ratownika medycznego w podmiotach leczniczych nie są zbieżne z kompetencjami przedmiotowej grupy zawodowej. W oficjalnych stanowiskach, które przyjmują reprezentowane przez Panie organizacje pielęgniarskie wynika, że ratownicy medyczni nie posiadają również kwalifikacji pozwalających im na pracę w podmiotach leczniczych poza Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Pragniemy zauważyć, że kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych określa w sposób szczegółowy Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych opracowany przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego analiza dowodzi, że ratownik medyczny posiada kwalifikacje nie tylko do cyt.: "stosowania medycznych czynności i technik ratunkowych" ale także do cyt.: "świadczenia opieki nad poszkodowanym/chorym". Wśród kwalifikacji podstawowych dla poruszanego tu zawodu dokument ten wymienia szereg umiejętności, których możliwe jest zastosowanie w oddziałach szpitalnych innych niż SOR np. zakładanie sondy żołądkowej, pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, prowadzenie i interpretowanie wyniku bilansu wodnego, monitorowanie czynności układów oddechowego i krążenia, podaż leków różnymi drogami, czy obsługę sprzętu znajdującego się na wyposażeniu oddziału szpitalnego. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratownictwa jest wymienione w przytoczonym standardzie jedynie jako jedna z wielu pozostałych kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych. Tym samym sprowadzenie kompetencji ratownika medycznego wyłącznie do pracy w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego jest daleko idącym nadużyciem. Podobnie jak twierdzenia, że przedstawiciele naszego zawodu mają zastąpić pielęgniarki.

Zwracamy uwagę, że znaczna część środowiska pielęgniarskiego pozytywnie wypowiada się o współpracy z ratownikami medycznymi, w tym również na oddziałach innych niż SOR. Dlatego też, należy ocenić iż stanowiska jakie przyjmują reprezentowane przez Panie organizacje mają na celu wyłącznie deprecjonowanie zawodu ratownika medycznego oraz negatywne nastawienie do niego grupy zawodowej pielęgniarek. Jesteśmy głęboko przekonani, że działania te nie są wyłącznie nieetyczne ale również szkodzą pacjentom, których opiekę można zoptymalizować wprowadzając do szpitalnego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego przedstawicieli naszego zawodu.

Mając na względzie powyższe oczekujemy zaprzestania dalszego publicznego pomniejszania naszych kwalifikacji zawodowych oraz prób antagonizowania środowiska pielęgniarek i ratowników medycznych - grup zawodowych, które powinny współpracować. Jesteśmy pewni, że współpraca obu grup pozwoli osiągnąć lepsze efekty opieki nad pacjentem hospitalizowanym w oddziałach innych niż SOR.

 


Ratownicy Medyczni    Skontaktuj się z autorem petycji