Wstrzymanie planowanej wycinki drzew dla budowy 3. linii kolei linowej ELKA w Parku Śląskim

Chorzów, dnia 26.01.2024 r.

Marszałek Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

 

PETYCJA W SPRAWIE 

 

Natychmiastowego wstrzymania planowanej wycinki drzew dla budowy 3. linii kolei linowej ELKA w Parku Śląskim do czasu opracowania projektu tejże.

 

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195) składamy petycję w sprawie natychmiastowego wstrzymania planowanej wycinki drzew, w tym starodrzewu z przełomu XIX i XX w., w celu przygotowania przestrzeni dla budowy 3. linii kolei linowej ELKA w Parku Śląskim do czasu opracowania szczegółowego projektu przebiegu linii tej kolejki i wnosimy o podjęcie czynności jako organu właścicielskiego celem zawieszenia procedowania wniosku spółki Park Śląski o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na usunięcie ponad 700 drzew z którym wystąpiła do UM Chorzów.

Drzewa, o których mowa zostały już oznaczone. 

Petycję uzasadniamy następującymi argumentami:

 1. Nie został jeszcze opracowany i nie jest dostępny szczegółowy projekt przebiegu 3. linii kolei linowej na odcinku Planetarium – Stadion, zatem niemożliwe jest precyzyjne wskazanie dokładnego przebiegu trasy, a co za tym idzie pasa wycinki i konkretnych drzew.
 2. Nie został zaproponowany (prócz nasadzenia 2 krzewów za każde drzewo) żaden rozsądny i wskazujący na dbałość o dobrostan przyrodniczo-kulturowy Parku projekt kompensacji przyrodniczej.
 3. Nie został zaproponowany proces przesadzenia przynajmniej najcenniejszych przyrodniczo okazów drzew w inny rejon Parku (np. w rejon dawnej szkoły ogrodniczej, gdzie mogłoby powstać Arboretum, co jest technicznie wykonalne i stosowane w przypadku obszarów parkowych o podobnym charakterze.
 4. Projekt 3. linii nie będzie w 100% przebiegał w starym śladzie, gdyż wieża widokowa zbudowana przy Planetarium to uniemożliwia. Oznacza to, że dla poprowadzenia prostoliniowego odcinka staje się niezbędna wycinka drzew, które pierwotnie rosły w oddaleniu od linii starej kolejki ELKA, w tym starodrzewu w obszarze tzw. Doliny Szwajcarskiej, czyli pierwotnego założenia parkowego z okresu początków XX wieku.
 5. Nie przedstawiono alternatyw wobec najprostszego, tj. prostoliniowego przebiegu linii kolei linowej, np. ominięcie wieży widokowej i próba poprowadzenia pozostałego fragmentu starym śladem. Możliwości techniczne wykonania zakrętu na kolei linowej istnieją. 
 6. Nie przedstawiono w ogóle alternatywy dla budowy 3. linii kolei linowej jako środka transportu wewnątrzparkowego i atrakcji turystycznej, którą mogła być pół wieku temu, ale już niekoniecznie w 3. dekadzie XXI wieku, gdy powszechnie znane są krzesełkowe i gondolowe wyciągi narciarskie i turystyczne. Warto zweryfikować zapewne dostępne władzom Parku Śląskiego napełnienia i wyniki sprzedaży biletów na istniejące odcinki jako wskazówkę sensowności kolejnej inwestycji. Dlatego w załączniku przedstawiamy listę możliwych alternatyw na miarę nowoczesnego parku i technologii, które mogą stanowić większą atrakcję, a jednocześnie dużo harmonijniej koegzystować z otaczającą przyrodą.

 

Zważywszy na powyższe wnosimy o podjęcie stosownych działań, tj. wstrzymania wycinki przed opracowaniem i opublikowaniem szczegółowego projektu oraz podjęcia dyskusji nad rozwiązaniami alternatywnymi w ramach rozpatrzenia niniejszej petycji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Podkreślamy wagę wstrzymania wycinki, gdyż istnieje ryzyko, że może być ona podjęta pospiesznie, przed okresem wegetacyjnym roślin.

 

Załącznik 1

Propozycje alternatywnych koncepcji turystyczno-transportowych

 1. Ścieżka w chmurach/w koronach drzew”, czyli ścieżka spacerowo-widokowa wśród koron drzew. Ścieżki takie, również z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową istnieją m.in. w Świeradowie, Krynicy, Ciężkowicach w Małopolsce i wielu innych lokalizacjach w Europie. 

  Zalety: ruch fizyczny przynajmniej na jednym odcinku trójkąta, bezpośredni kontakt z przyrodą, brak konieczności wielkoskalowej wycinki, ochrona walorów przyrodniczo-kulturowych parku, możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych lub edukacyjnych wzdłuż trasy.
 1. Projekt kolei linowej prowadzonej na niższych słupach lub na stałej konstrukcji (szyna podwieszana), co ograniczyłoby pas niezbędnej wycinki wokół trasy.
 2. Uruchomienie na trasie dawnej kolejki wąskotorowej kursowania elektrycznych pojazdów kierowanych lub autonomicznych.

  Zalety: możliwość transportu zwiedzających park a niezainteresowanych korzystaniem z kolei linowej bądź ścieżki w koronach drzew, prezentacja nowych, atrakcyjnych i ekologicznych technologii transportowych (np. pojazd autonomiczny) i ich zastosowanie na niekolidującym z ciągami pieszymi śladzie wąskotorówki, przygotowanie trasy łączyłoby się ze stosunkowo niewielkimi usunięciami krzewów zarastających dawną nawierzchnię, możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych lub edukacyjnych wzdłuż trasy.

Stowarzyszenie Nasz Park    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Nasz Park będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...