STOP LIKWIDACJI OGRODÓW SIEKIERKOWSKICH ROD NA MOKOTOWIE!

Wszystkich nas nie zabetonujecie! ROD-y zostają!
 
Mieszkańcy Warszawy, Mieszkańcy Mokotowa!

Czy wiecie, że urzędnicy m.st. Warszawy chcą Was wszystkich udusić, utopić a potem zabetonować?

Udusić, bo chcą zlikwidować 94 hektary drzew (w tym ponad 50-letniego starodrzewu) i zieleni, które za Was oddychają i pochłaniają smog, z powodu którego w Warszawie przedwcześnie umiera rocznie ok. 3 tys. osób, w tym dzieci! Na terenach przywałowych na Siekierkach, po likwidacji Ogrodów Działkowych: ROD Mechanizacja i ROD Siekierki i ROD Siekierdki 2, władze miasta chcą postawić ekskluzywne, grodzone, niedostępne dla mieszkańców betonowe osiedla dla bardzo, bardzo bogatych. Czy wolicie z okien swoich domów i mieszkań patrzeć na kojącą zmysły zieleń czy na betonowe cmentarzysko?

Utopić, bo tereny Ogrodów Siekierkowskich są usytuowane na terenach zalewowych, tuż za wałem przeciwpowodziowym. Nie będzie ogrodów, cala woda pójdzie na Was! Urzędnicy chcą Wam zafundować drugi Wrocław!

Zabetonować, bo na terenach tuż przy Rezerwacie Natura 2000, który stoi u bram Ogrodów Siekierkowskich, deweloperzy wybudują betonową osadę. Lubicie tu spacerować, to przestaniecie – strażnicy przy osiedlach Was nie wpuszczą!

Podsumujmy: Urzędnicy m.st. Warszawy chcą zlikwidować aż 39 warszawskich Ogrodów Działkowych, w tym 24 na Mokotowie, do których należy kompleks czterech Ogrodów Siekierkowskich - ROD Mechanizacja, ROD Siekierki i ROD Siekierki 2, usytuowanych przy wale przeciwpowodziowym chroniącym dzielnicę Mokotów przez zatopieniem w razie powodzi, znajdujące się tuż przy wejściu do Rezerwatu Przyrody „Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły” na Siekierkach. Opublikowane 02.06.2023 na stronie UM Mokotów studium planu zagospodarowania przestrzennego zakłada całkowitą wycinkę pasa zieleni i starodrzewu tych ogrodów i postawienie zabudowy wielorodzinnej, czyli olbrzymich połaci osiedli i powstanie kolejnej betonowej wyspy gorąca. Ogrody ROD Mechanizacja, ROD Siekierki i ROD Siekierki 2 pełnią kluczową rolę ekologiczną i przeciwpowodziową. Powstały w 1956 roku i przez ponad pół wieku pełnią rolę producenta tlenu nie tylko dla dzielnicy Mokotów, ale i dla całej Warszawy, pasa napowietrzającego i klimatyzatora w upalne lato. Zaplanowane w studium prace budowlane podczas wznoszenia osiedli i ingerencja w głąb terenu zwiększa ryzyko naruszenia wału przeciwpowodziowego. Zgodnie z geomorfologiczną mapą Warszawy, opracowaną przez naukowców z Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW, w przypadku naruszenia wałów, terenami narażonymi na powódź są nie tylko tereny, na których znajdują się ogrody, ale również tereny wokół nich, na których aktualnie znajdują się domy jednorodzinne.

Gdy wjadą buldożery, koparki i dźwigi, przestaniecie słyszeć świergot ptaków, który tak lubicie o poranku.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw takiemu postępowaniu Miasta Stołecznego Warszawy, które działając w ten sposób przedkłada interesy deweloperów nad dobro mieszkańców Warszawy. 

„Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Doliny Wisły" jest usytuowany tuż przy wale, a wał tuż przy Ogrodach Siekierkowskich. Wejście do rezerwatu znajduje się dosłownie przy wejściu na jeden z tych Ogrodów - ROD Mechanizacja. „Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Doliny Wisły” został powołany do ochrony wybranych gatunków ptaków (rybitwa białoczelna mewa siwa, rybitna rzeczna, sieweczka obrożna), które ten teren wykorzystują w okresie lęgów, migracji i zimowania. Poprzez teren "Obszaru Natura 2000" prowadzi nadwiślański szlak ornitologiczny. Jednak poza ptakami występują tu także rzadkie gatunki innych zwierząt – wydra, bóbr europejski, nocek duży, kumak nizinny, trzepla zielona. Ryby – bolenie, różanka, koza. Lasy i zadrzewienia to łęgi wierzbowe i łęgi topolowe. To siedlisko fauny i flory o znaczeniu priorytetowym. W drzewostanie Obszaru Natura 2000 dominują: wierzba biała, wierzba krucha, topola biała, topola czarna, topola szara. Na tym terenie występują objęte ścisłą ochroną gatunkową: ropucha zielona i borowiec wielki.

„Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Doliny Wisły” jest najliczniejszą w Polsce ostoją lęgową mewy siwej, rybitwy białoczelnej, sieweczki obrożnej i brodźca piskliwego, a także jednym z najważniejszych miejsc gniazdowania rybitwy rzecznej, mewy czarnogłowej, sieweczki rzecznej, osrygojada i chara. Wisła zachowała w tym odcinku unikalny w Europie charakter wyspy roztokowej.

Teren Ogrodu Rodzinnego Mechanizacja, ROD Skiekierki i ROD Siekierki 2 usytuowany jest tuż za wałem przeciwpowodziowym. Ogrody i tereny zielone położone na terenie Siekierek mają ogromne znaczenie jako tereny zalewowe ratujące tkankę miejską. Pełnią funkcję swego rodzaju Strażnika Przyrody. Chronią industrialną część dzielnicy Mokotów przez zalaniem w razie powodzi, a wystąpienie tych, w związku ze zmianami klimatycznymi, jest coraz większe (Wrocław, który zabudował swoje tereny zalewowe i słynna powódź w 1997 roku). Tworzenie osiedli na takim terenie wydaje się być skrajnie nieodpowiedzialnym działaniem. Trzeba pamiętać, że wały ziemne mogą oprzeć się krótkotrwałemu naporowi wody, jednak nasiąknięte wodą nie stanowią żadnego zabezpieczenia dla budynków i dzielnicy Mokotów. Trzeba też zwrócić uwagę na koszty finansowe związane z ewentualnym zalaniem tych terenów. W przypadku zalania Ogrodu ROD są one marginalne, w przypadku zalania osiedla mieszkaniowego mogą przekroczyć kwotę 600 PLN/m2.

Teren Ogrodów Siekierkowskich, który jest położony tuż koło „Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Doliny Wisły”, to obszar objęty szczególną ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Na tym terenie występują endemiczne gatunki zwierząt chronionych. W razie budowy osiedli, w wyniku postępującej urbanizacji, obniżaniu się poziomu wód podziemnych, braku dopływu wód z opadów (odprowadzanie do kanalizacji burzowej), zmian klimatycznych zagrożone są lokalne ekosystemy. Nieuniknionym będzie również zniknięcie większości dziko występujących gatunków z terenów przeznaczonych pod zabudowę. Czy mieszkańcy Mokotowa wolą słuchać śpiewu ptaków czy ryczących silników samochodów?

Oczywistym i niezaprzeczalnym faktem jest, że Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią kluczową rolę w istnieniu ekologicznej bioróżnorodności w obszarach mocno zaglomeryzowanych, gdzie każdy liść i kępka trawy są na wagę złota. Na ich terenie często znajdują się nasadzenia rzadkie lub nawet chronione (w tym cenne i wieloletnie drzewa), których likwidacja stanowiłaby niepowetowaną stratę i nienaprawialną szkodę dla środowiska naturalnego. Rodzinny Ogródy Siekierkowskie, podobnie jak inne ogrody funkcjonujące na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, są „zielonymi płucami” stolicy, wyciszają hałas z tras szybkiego ruchu i przyczyniają się do obniżenia temperatury powietrza, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy walczymy w globalnym ociepleniem. Zieleń oddaje za nas życie: wdycha smog i zanieczyszczenia, oczyszcza powietrze. To jej bezcenne poświęcenie dla ludzi wobec zalegającego nad stolicą smogu. Rodzinne Ogrody Działkowe napowietrzają całą Warszawę, co odczuwa każdy jej mieszkaniec. W Warszawie, z powodu smogu, przedwcześnie umiera rocznie ok. 3 tys. osób. To więcej niż ginie w wypadkach samochodowych w całym kraju, a leczenie skutków zanieczyszczenia powietrza to koszt rzędu 6 mld złotych rocznie.

Budowa budynków mieszkalnych kosztem ponad 70-cio letniego zadrzewionego, zagospodarowanego terenu, z pewnością nie wpłynie korzystnie na jakość powietrza, co więcej najprawdopodobniej je pogorszy. Z kolei zanieczyszczone powietrze wpływa na rozwój chorób układu oddechowego, układu krążenia oraz mózgu. W opublikowanym przez HEAL raporcie podano, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce przedwcześnie umiera ponad 23 000 osób. Smog, z kolei skraca życie przeciętnego Warszawiaka średnio o 8 miesięcy. Jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dla dzieci, w tym przyszłych matek (prenatalne zatrucie smogiem zwiększa ryzyko poronienia, wcześniactwa i autyzmu u dzieci). Wieloletnie nasadzenia roślinne, które działkowcy stworzyli na terenie ROD i o które troskliwie dbają, poza tym, że zapewniają
mieszkańcom mikroklimat o czystym, wilgotnym powietrzu wpływają również na obniżenie temperatury. Niższa temperatura, szczególnie w okresie letnim, korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców korzystających z dobrodziejstw ogrodów. Badania potwierdzają, że tereny zielone, zadrzewione pozwalają na obniżenie temperatury w mieście nawet o 12 - 17 st. C w porównaniu z obszarami zabetonowanymi. Alternatywą, jaką jest betonowe osiedle, to nagrzanie się asfaltu nawet do 40 st. C.
 
ROD-y są położone w obszarze mokotowskiego korytarza wymiany powietrza, biorą udział w cyrkulacji powietrza pomiędzy zabetonowanym miastem a otwartymi terenami, lasami położonymi na południu miasta. Dostarczają do miasta chłodne, wilgotne powietrze, zaś znajdujące się na terenie ogrodów nasadzenia roślinne absorbują zanieczyszczenia gazowe i pyły, produkują tlen oraz aktywnie uczestniczą w walce ze skutkami zanieczyszczenia powietrza spowodowanymi m.in. przez elektrociepłownię Siekierki (dostarcza do środowiska dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), benzo-a-piren, pyły zawieszone, sadzę, rtęć) czy smog. Trudno zrozumieć pomysł zastąpienia zielonego ogrodu betonowymi, ogrodzonymi budynkami mieszkalnymi, tym bardziej, że zabudowa mieszkaniowa przyczyni się do wzrostu emisji CO2 w tym rejonie oraz usunięcia ponad 70-letnich drzew znajdujących się na terenie Ogrodów ROD-ów - 1 stare drzewo odpowiada pod względem produkcji tlenu i oczyszczania powietrza 250 młodym sadzonkom.
 
Tereny ROD-ów Siekierkowskich to tereny retencyjne pochłaniające nadmierne ilości wody podczas nawałnic, zmniejszając tym samym ryzyko zalań i lokalnych podtopień. Wieloletni i rozbudowany system korzeniowy działkowych nasadzeń wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymuje wilgoć. Biorąc pod uwagę, że obszar między Wisłą a wałem należy do obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, teren za wałem jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi w wyniku przelania się wód powodziowych przez koronę wału, jego zniszczenia lub uszkodzenia. Przykładem takiego zdarzenia jest powódź z 2010 r., podczas której na terenie ROD-ów Siekierkowskich odnotowywano wodę utrzymującą się na poziomie 1,5 metra a w ROD Siekierki 2 woda sięgnęła dachów. 
 
ROD- y Siekierkowskie powstały w 1956 r. Pełnią istotną funkcję w życiu lokalnej społeczności, zaspokajając jej potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne oraz społeczne. Człowiek to istota społeczna potrzebująca kontaktu z innymi. Użytkowanie ogrodów działkowych buduje więzi i wypełnia potrzebę kontaktu z innymi. Szczególnie ważne jest to dla społeczności seniorów, którzy stanowią spory odsetek Działkowców. Użytkownikami działek ROD są mieszkańcy Warszawy. To ludzie o niskim statusie materialnym, których nie stać na wybudowanie domu z ogrodem, na drogi wypoczynek w światowych kurortach. Mogą odwiedzać tylko ten kawałek trawy, który uprawiają od kilkudziesięciu lat. Robią własne przetwory owocowo-warzywne ze swoich bioupraw. Likwidacja ROD stanowić będzie niepowetowaną i nierozsądną stratę dla społeczeństwa, zwłaszcza dla społeczności lokalnej.

Codziennie w okolicy rezerwatu, wału Zawadowskiego i Ogrodów Działkowych pojawiają się setki mieszkańców, którzy spacerują z psami, biegają, jeżdżą na rowerach, czy po prostu chcą pooddychać świeżym powietrzem. Naprawdę chcecie to stracić na rzecz betonowego cmentarzyska?

Możecie być pewni, że drogie, ekskluzywne apartamenty wyłącznie dla bardzo bogatych, jakie deweloper planuje tu zbudować i sprzedać za 20 tyś za metr kw., będą skrupulatnie ogrodzone wysokimi płotami. Skończą się spacery po wale i nad Wisłę. Na pewno tego chcecie? Apartamentów dla bogaczy, a dla Was betonu, zamiast zieleni dla każdego?

Dlaczego urzędnicy wpadli na kuriozalny pomysł, by tuż przy rezerwacie „Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Doliny Wisły” a w nim siedliska kluczowych gatunków ptaków, płazów, ssaków i owadów, których ochrona w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej jest szczególnie ważna, wybudować ogromne betonowe „miasto w mieście” z najgorszych koszmarów każdego ekologa? Dlaczego warszawscy urzędnicy tak nie lubią przyrody? Dlaczego chcą udusić mieszkańców Mokotowa spalinami wobec braku zieleni? Na to pytanie jest tylko jedną odpowiedź: pieniądze.

Dlatego postanowiliśmy działać i przeciwdziałać deforestyzacji i odzielenianiu Warszawy. Każde miasto to jeden organizm, w którym każdy organ musi ze sobą współpracować. ROD-y w pasie przywałowym to płuca, współistniejąca z nimi przyroda to tkanka. Prosimy urzędników, by byli się sercem w tej biomaszynie.
 
Wzywamy urzędników i radnych Dzielnicy Mokotów o ujęcie w opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy terenu zajętego pod Rodzinny Ogród Działkowy Mechanizacja, Rodzinny Ogrod Działkowy  Siekierki i Rodzinny Ogród Działkowy Siekierki II jako zieleni działkowej (ZD), a nie, jak to przewidziano na obecnym etapie budownictwa mieszkaniowego.

Nie jesteśmy bezimienną masą, jesteśmy ludźmi z krwi i kości, każdy ze swoim odrębnym mikroświatem. Jest Agnieszka ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jej mały piesek Zosia, Teresa z Mamą, które od 50 kat uprawiają ekologiczne warzywa, rodzina z Ukrainy – Anton z żoną Anią i dwoma małymi synkami – „złota rączka”, zawsze chętny do pomocy, nasza Pani Prezes Renata – zawsze skrupulatna i dokładna, Pan Tadeusz i jego żona - staromodne małżeństwo, zawsze elegancko ubrane uprawiające czarne porzeczki, Marcin, który na swojej działce stworzył najlepszy plac zabaw dla dzieci. Jesteśmy bardzo różnorodni, i starzy i młodzi, i weseli i smutki, i pełnosprawni i niepełnosprawni, po naszych działkach swobodnie biegają sarny, które chyba nas polubiły, bo pozwalają się fotografować, uprawiamy agrest, a z mirabelek robimy przetwory na zimę. Czy naprawdę Urzędnicy i Radni Warszawy chcecie na to wszystko zabrać?

Przyjdźcie do nas, poznajcie nas! Podzielimy się jabłkami i wszystkim tym, co mamy :)
Działkowcy Ogrodów Siekierkowskich

Izabela Wodzińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Izabela Wodzińska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...