Za Przyspieszeniem Prac nad MPZP w Gminie Strzyżewice

Szanowna Pani Wójt

 Gminy Strzyżewice

 

W obliczu obecnego stanu prac nad nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie (MPZP) dla gminy Strzyżewice, zwracamy się z pilnym apelem o przyspieszenie działań i wprowadzenie nowego MPZP. Zauważamy że od momentu podjęcia uchwały o zmianie MPZP przez gminę, która miała miejsce 28 czerwca 2022 roku, do dnia dzisiejszego nie widzimy widocznego postępu. Pomimo ogłoszenia obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany MPZP dnia 21 grudnia 2022 roku, aż do września 2023 roku tj. przez ponad dziewięć miesięcy nie udało się nawet ogłosić przetargu i wyłonienie firmy urbanistycznej na:

Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżewice”

Pomimo ogłoszonego we wrześniu br. przetargu, Urząd Gminy Strzyżewice nie zdołał wyłonić żadnego wykonawcy tego zlecenia, ze względu na fakt że żadna firma urbanistyczna nie złożyła oferty.  

Obawiamy się że mogło to wyniknąć  z dużego obłożenia wykonawców tego typu zleceń, zamówieniami. Gdyż na skutek wprowadzenia nowych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, które to weszły w życie 24 września 2023 roku Urzędy gminy  w liczbie około 2500 w całej Polsce zostały zobligowane do sporządzenia tzw. "Planów Ogólnych" do końca 2025 roku . Fakt ten  w naszym przekonaniu  przyczyni  się w najbliższym czasie jak i wraz z jego upływem  do zwiększenia obłożenia zleceniami wykonania w/w planów przez  firmy urbanistyczne, a co za tym idzie jeszcze zwiększy trudności z wyłonieniem wykonawcy do opracowania zmian w MPZP dla Gminy Strzyżewice, skutkiem czego, mogą być kolejne opóźnienia przy wprowadzeni nowego planu.

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o zintensyfikowanie i przyspieszenie prac nad nowym MPZP dla naszej gminy, aby uniknąć dalszych opóźnień. Jednocześnie podkreślając , że opóźnienia te mają bezpośredni wpływ na rozwój naszej społeczności. Pragniemy wskazać że, zarówno w interesie mieszkańców jak i UG Strzyżewice jest jak najszybsze wprowadzenie nowego MPZP gdyż, otworzy to nowe możliwość rozwoju lokalnej gospodarki i wpłynie bardzo korzystnie na poprawę warunków życia ludności zamieszkującej naszą gminę. Brak wprowadzenia nowego MPZP powoduje iż mieszkańcy  stają przed trudnościami w planowaniu przyszłości, w tym inwestycji w budowę domów czy rozwijania własnych przedsiębiorstw, co generuje niepewność i frustrację.

Zwracamy uwagę na kluczowe aspekty i korzyści związane z realizacją nowego MPZP:

Wzrost Wartości Działek: Przekształcenie działek rolnych na budowlane zwiększy ich wartość, co pozwoli mieszkańcom na realizację inwestycji budowlanych oraz ułatwi pozyskiwanie funduszy na budowę domów poprzez np. zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Większy Wkład Własny i Łatwiejszy Dostęp do Kredytów: Wzrost wartości działek umożliwi mieszkańcom zwiększenie wkładu własnego i uzyskanie np. wyższych kredytów na planowane budowy.

A co za tym idzie zwiększy to możliwości rozwoju gospodarczego naszej gminy

Rozwój Gospodarczy Gminy: Nowy MPZP otworzy drogę dla nowych inwestycji i projektów rozwojowych, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego gminy.

Rozwój Gospodarczy i Społeczny: Nowy MPZP jest niezbędny dla przyciągnięcia inwestycji, które będą motorem wzrostu gospodarczego i społecznego naszej gminy.

Optymalizacja Wykorzystania Terenów: Aktualizacja planu umożliwi lepsze zagospodarowanie przestrzeni, przekształcając nieefektywnie wykorzystane tereny w wartościowe obszary mieszkaniowe i komercyjne.

Bezpieczeństwo i Jakość Życia Mieszkańców: Nowy plan zagospodarowania przestrzennego wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i usług.

Opłata planistyczna: Nie bez znaczenia jest też fakt że zmian przeznaczenia terenów na tereny pod zabudowę zwiększy wpływy finansowe do budżetu gminy z tytułu renty planistycznej.

Negatywne Konsekwencje Opóźnienia MPZP:

Zahamowanie Rozwoju Gminy: Dalsze opóźnienia ograniczają możliwości rozwojowe gminy, uniemożliwiając przyciągnięcie inwestorów i realizację nowych projektów.

Problemy z Planowaniem Mieszkańców: Mieszkańcy stają przed trudnościami w planowaniu przyszłości, w tym inwestycji w budowę domów czy rozwijania własnych przedsiębiorstw, co generuje niepewność i frustrację.

Brak postępu w pracach nad nowym MPZP prowadzi do stagnacji rozwoju gminy, ograniczenia możliwości inwestycyjnych i utrudnienia planowania przestrzennego. To z kolei skutkuje zahamowaniem rozwoju lokalnego biznesu i infrastruktury, a także zmniejszeniem atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów.

Wierzymy, że wspólnie możemy przyczynić się do pozytywnych zmian i inwestycji w przyszłość Gminy Strzyżewice.

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomosci, inwestorzy obszaru gminy Strzyżewice

 


Planujemy Strzyżewice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Planujemy Strzyżewice do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...