Zachowanie Wigierskiej, jednej z najstarszych ulic Suwałk

Wigierska_Artur_Śliwinski.jpg

(Fotografia udostępniona za zgodą autora - Pana Artura Śliwińskiego)

 

Szanowny Panie Prezydencie Suwałk i Rado Miasta Suwałki!

"Chcąc mieć PRZYSZŁOŚĆ ,należy mieć PRZESZŁOŚĆ..." Cyprian Kamil Norwid

Od kilku lat z niepokojem patrzymy na działania Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Jesteśmy zasmuceni i zaniepokojeni tym, że miasto powoli zamienia się w betonową pustynię a bez historii odarte jest ze swojej najstarszej kulturowej warstwy. Dlatego też wyrażamy sprzeciw wobec prób ingerencji w jedną z najstarszych ulic miasta jaką jest ul. Wigierska ze swoją dawną zabudową, w historycznym układzie ruralistycznym. Ulica ta stanowi swojego rodzaju wizytówkę miasta. Już w 2016 r. został zatwierdzony Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakładający poszerzenie ul. Wigierskiej, tym samym w pasie drogi znalazło się wiele domów, z założeniem ich przyszłej likwidacji i utworzenia dalej osiedla domów jednorodzinnych. Teraz ponownie został wyłożony plan ul. Wigierskiej od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Utratą. Plan został udostępniony w okresie pandemii, z debatą on line tuż przed świętami - 18 grudnia i z utrudnionym dostępem do urzędu w celu zobaczenia dokumentacji. Tym razem, zgodnie z wnioskiem jednego z mieszkańców, zamiast osiedla domów jednorodzinnych ma powstać blokowisko z zachowaniem ustaleń poprzedniego planu czyli poszerzenia ulicy Wigierskiej. Wigierska jest jedną z najbardziej wyjątkowych ulic w mieście, z zachowaną architekturą początków XX wieku, jak również XIX wieku. Równolegle do ulicy płynie rzeka Czarna Hańcza stanowiąca siedlisko przyrodnicze. 

W związku z powyższym:

1. Wnioskujemy o odrzucenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obecnie proponowanej formie.  Nie chcemy  utworzenia osiedla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wigierskiej. Osiedle zniszczy estetykę historycznej ulicy, mieszkańców ulicy pozbawi domów, ogrodów(będących siedliskiem owadów, jeży, ptaków, a także miejscem realizacji zainteresowań ogrodniczych), zwiększy zanieczyszczenie środowiska w pobliżu terenów rzeki. Nie chcemy poszerzenia ulicy Wigierskiej, co będzie się wiązać z likwidacją domów i zwiększeniem natężenia hałasu, który już teraz jest problemem dla mieszkańców, tak więc chcemy również zmian ustaleń planu zgospodarowania z 2016r. w tym zakresie.

2.  Wnioskujemy o szczególną ochronę  ulicy Wigierskiej stanowiącej dziedzictwo historyczne i kulturowe miasta i zachowanie jej w możliwie pierwotnym kształcie.

3.  Wnioskujemy o zmianę warunków ruchu pojazdów przy ulicy Wigierskiej w taki sposób, by został on zminimalizowany. Obecne wysokie natężenie ruchu powoduje powstawanie uciążliwego dla mieszkańców hałasu, jak również drgań budynków. Wzmożony ruch jest też zagrożeniem dla zwierząt, żyjących w pobliżu ulicy, takich jak np. jeż wschodni, gatunek będący pod ścisłą ochroną, jak też dla zwierząt domowych.

4.  Wnioskujemy o rozważenie utworzenia ekostref w pobliżu rzeki Czarnej Hańczy, czyli stref przyrodniczych, które służą utrzymaniu i podnoszeniu różnorodności biologicznej. To starannie wybrane obszary, gdzie ingerencja w przyrodę jest maksymalnie ograniczona - nie grabi się liści, nie kosi się trawnika. W ten sposób dążymy do zachowania cennych przyrodniczo siedlisk, które dedykowane są zwierzętom m.in. jeżom, owadom zapylającym, płazom czy licznej rzeszy ptaków. Dbajmy o to, co mamy w mieście najlepsze, o dziedzictwo historyczne i przyrodę!  

„To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, ale jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego”-A. Lincoln

Do podpisujących petycję:

W przypadku podpisania petycji proszę o potwierdzenia podpisania poprzez "kliknięcie" w link, który zaraz po podpisaniu zostanie przesłany w podanym przez Państwa mailu, w innym wypadku podpis nie jest ważny!)