Uchylenie wariantu nr 1(tunelu) przejazdu kolejowego w Halinowie na rzecz wariantu nr 2

Sz.P. Burmistrzu zwracam się w imieniu szerokiej grupy mieszkańców Gminy Halinów, lokalnych przedsiębiorców , interesariuszy o uchylenie zaproponowanego podczas konsultacji społecznych wariantu nr 1 planowanego przejazdu bezkolizyjnego w Halinowie w drodze powiatowej nr 2202W  w formie tunelu w ramach prowadzonych prac planistycznych w celu sporządzenia studium wykonalności przez firmę IDOM dla zadania poprawy przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia- Mińsk Mazowiecki-Siedlce. Wariant ten : 1.spowoduje ogromny, długotrwały (min. 2 lata) paraliż komunikacyjny miasta 2.jest nieekonomiczny m.in. wiele obiektów budowlanych będzie musiało zostać wywłaszczonych, wyburzonych w tym handlowych. Sąsiednie budynki nie ujęte w koncepcji będą zagrożone uszkodzeniem podczas ewentualnej realizacji (podczas wykopów, wibracji ciężkiego sprzętu itd.) 3.zniszczone zostanie centrum Halinowa, które powinno zostać właściwiej zagospodarowane , nawet we współpracy w partnerstwie publiczno-prywatnym na wzór innych mniejszych aglomeracji, gdzie można dostrzec wizytowe rynki. 4.spowoduje skierowanie ruchu pojazdów w samo ścisłe centrum miasta, które powinno być izolowane od takiego natężenia, zwłaszcza pojazdów tonażowych 5. zdecydowanie utrudni komunikację autobusowej linii 704 na długi okres czasu 6. realistycznie nie będzie tak wyglądał jak na wizualizacjach tj. ,,zielonych płuc”  tylko będzie to ,,szara betonoza” jak w innych okolicznych miejscach 7. Znacznie ubędzie miejsc parkingowych dla interesantów okolicnego handlu czy korzystajacych z komunikacji kolejowej, autobusu 704.W ramach powyższego proszę o uwzględnienie wariantu nr 2( spinający ul. Hipolitowską przy spółdzielni Świt w Hipolitowie  z ul. Dąbrowskiego w Halinowie) -wiadukt , który wypłynął z oddolnej inicjatywy mieszkańców, który zdecydowanie nie będzie tak uciążliwym rozwiązaniem jak omówiony powyżej wariant. W naszym odczuciu jest to najbardziej optymalny wariant.


Piotr Daniel Wieczorek


Piotr Daniel Wieczorek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Daniel Wieczorek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...