PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Dalsze działania Tadeusza Cichockiego, SUWEREN PONOWNIE ŻĄDA „VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!

2014-12-04 22:30:25

Tadeusz CICHOCKI

05-500 Piaseczno

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl 

www.tcichocki.pl

                                                                    PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

                                                                                   Ul. Wiejska 10

                                                                                00-902 Warszawa

                                                 SUWEREN PONOWNIE ŻĄDA DOWODÓW!

                                          „VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!

link:"Suweren ponownie żąda dowodów"

                                                                 list otwarty

Dot.: Wybory samorządowe w Polsce - listopad 2014 r.

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i na podstawie Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz Proklamacji o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród Polski z dn. 2 listopada 2014 r. (www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także w związku z faktem, że wyborcy pozbawieni są jakichkolwiek możliwości sprawdzenia czy oddany przez nich głos został właściwie zakwalifikowany i policzony w celu ustalenia wyniku końcowego

WZYWAM

Państwową Komisję Wyborczą do niezwłocznego (lecz nie później niż w dn. 28 lutego 2015 r.) i bezwarunkowego przedstawienia SUWERENOWI (!) bezpośrednio sprawującemu władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez skuteczne podanie do publicznej wiadomości) niepodważalnych dowodów/dokumentów wykazujących zgodność protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz oficjalnych wyników wyborów z prawem (zwłaszcza w świetle Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP oraz pełnej treści „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” a w szczególności jej pkt 1, 2 i 4 str. 13 z 19) i wolą wyborców okazaną w trakcie ich przeprowadzania.

 

UZASADNIENIE

Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie - zwierzchnik władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej sprawujący ją w sposób bezpośredni ma, w przedmiotowej sprawie ewidentne i niepodważalne prawo m.in. do żądania upublicznienia niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność z prawem i wolą wyborców: protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów.

Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów a przez to i legalności wszystkich wybieralnych organów państwa jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena!

ZAKOŃCZENIE

W związku z ogólną sytuacją państwa (opisaną w moich poprzednich listach otwartych - www.tcichocki.pl/pobierz.htm) w przypadku nie przedstawienia przez PKW (w w/w terminie) wiarygodnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników z prawem i wolą wyborców okazaną w trakcie wyborów oraz odmowy wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce przez Policję, ABW, WP i BOR wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. 14 do 18 z 19) zwierzchnik władzy zastrzega sobie prawo do całkowitego wypowiedzenia posłuszeństwa WSZYSTKIM organom państwa reprezentowanym przez osoby nieuprawnione - nieposiadające legitymacji społecznej i/lub do wszelkich innych, niezbędnych w jego ocenie działań zmierzających do ratowania Ojczyzny przed destrukcyjnym wpływem uzurpatorów i jej podstępnym unicestwianiem!

                                                                                             Tadeusz CICHOCKI

P.S. Wszystkie osoby, które zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz o aktywność i finalizowanie przygotowań do akcji w ramach zakonspirowanych oddziałów OKNP!!! (www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf szczególnie pkt 4, 5, 6, 7 – str. 3 i 4).

Do wiadomości: Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Wojsko Polskie, inne.


Teresa Wojda

Wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej

2014-11-24 09:59:12

docs.google.com/document/d/1QWpDFFKEBCvQO56f2NjGAe6MDAml9aZ_OutYPiyhqM0/edit#heading=h.xjbizxj5tyfi

Wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do przyznania się do fałszerstw i oszustw wyborczych.

Łowicz, 18.11.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 Stefan Jan Jaworski

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

Andrzej Kisielewicz

Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

Bogusław Dauter

Maria Aleksandra Grzelka

Andrzej Mączyński

Janusz Niemcewicz

Antoni Włodzimierz Ryms

Stanisław Zabłocki

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

Kazimierz Wojciech Czaplicki - Szef Krajowego Biura Wyborczego
Kolejna już awaria systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej tym razem podczas wyborów samorządowych odbytych 16.11.2014r. wskazuje że cały system wyborczy łącznie z prawem wyborczym jest obliczony na celowe manipulacje, oszustwa, fałszerstwa, niszczenie protokółów wyborczych itp.

link:”Awaria systemu zliczania głosów. Eksperci ostro o wykonawcy i PKW.”

wiadomosci.wp.pl/kat,138674,title,Awaria-systemu-zliczania-glosow-Eksperci-ostro-o-wykonawcy-i-PKW,wid,17039394,wiadomosc.html
cyt.:

“Trzeba być szaleńcem, żeby podejmować się takiego zadania, jak wdrożenie systemu na taką skalę w trzy miesiące. Cena jest śmiesznie mała a firma nieodpowiedzialna - tak skomentował awarię systemu administrator systemów informatycznych jednej z publicznych spółek.

PKW jest całkowicie winna sytuacji. Spartaczyli przetarg i dali jedynie trzy miesiące, na coś co wymaga minimum sześciu miesięcy pracy, plus kilku miesięcy testów. Firma, która się zgłosiła poszła na żywioł, zapewne wiedzieli, że dużo ryzykują, ale przekalkulowali, że jak zapłacą jakieś kary i dokończą projekt po czasie to i tak zarobią - powiedział programista Marek Raciborski, który na co dzień zajmuje się utrzymaniem serwerów międzynarodowej firmy informatycznej.

“Na stronie niebezpiecznik.pl jedna z osób, powiązana z PKW, prosząca o anonimowość, zauważa, że winy należy również szukać nie tylko u wykonawcy, który być może porwał się z motyką na słońce, i nie tylko w niedoskalowanej infrastrukturze PKW, ale również w polskim prawie (nie tylko przetargowym) i wynikającym z niego sposobie działania PKW. “

link: “NIK już dziś rozpoczyna kontrolę w PKW”

wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,NIK-juz-dzis-rozpoczyna-kontrole-w-PKW,wid,17040947,wiadomosc.html

W związku z powyższym Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej do:

 • rezygnacji z zajmowanych stanowisk

 • oddania się w  ręce organów ścigania w okolicznościach przejęcia władzy przez Suwerena tj. Naród Polski, co zostało ogłoszone w dniu 2.11.2014r. w Proklamacji T. Cichockiego

link: “Proklamacja przejęcia władzy przez Naród Polski “

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

 

www.monitor-polski.pl/proklamacja-tadeusza-cichockiego-areszt-dla-sprawcow-agresji-na-polske-debelacji-jej-terytorium-ludobojstwa-na-narodzie-polskim/

 

piotrbein.files.wordpress.com/2014/11/proklamacja-przeju0119cia-wu0142adzy-przez-naru00f3d-polski.pdf

 

  przyznania się na konferencji prasowej do fałszerstw i oszustw wyborczych, do działań od wielu lat na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego

 

Przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, M.Bejda i T.Wojda mają szczególne prawo i podstawy  do powyższych  wezwań ponieważ  były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda  dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.

link: “Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nie uda Wam się powstrzymanie rozpowszechniania informacji  o Waszych fałszerstwach i oszustwach wyborczych! Pomimo wielokrotnych wezwań T.Cichockiego nie przedstawiliście dowodów na zgodność wyników wyborów z wolą Suwerena tj. Narodu Polskiego.  To stało się podstawą do wydania  w dniu 02.11.2014r. “Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski.”,w której czytamy:

1. Wszystkie cztery organa państwa:Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Prokuratura Generalna i Sąd Najwyższy złamały zapis Art. 61, pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwiając dostęp nie tylko obywatelowi, ale suwerenowi (!!!) do informacji publicznej w najważniejszej dla Polski sprawie - wyboru przedstawicieli do organów władzy!!!

2. Wszystkie organa władzy i urzędy funkcjonują w Polsce od wielu lat w sposób nielegalny!!!

()

3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego jest nielegalne, bo podpisane przez nieuprawnione do tego osoby: Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska nielegalnie podających się za Prezydenta RP i

Prezesa Rady Ministrów. Obaj nie przedstawili suwerenowi do dnia dzisiejszego legitymacji społecznych uprawniających ich do sprawowania władzy w imieniu narodu oraz nie złożyli dymisji mimo stosownych wezwań suwerena!!!

4.Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (a więc i ich wyniki) są nielegalne, bo zostały przygotowane i przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, która działa w sposób nielegalny, gdyż cały jego skład osobowy powołany został niezgodnie z Art. 157 § 3 Kodeksu wyborczego. Poszczególne postanowienia o

powołaniu na członka PKW podpisywane były nie przez Prezydentów RP, lecz uzurpatorów, którzy przejmowali władzę w sposób niepotwierdzony zgodą narodu – wyborców!!!

5. Uchwała Sądu Najwyższego jest nielegalna, ponieważ kwestia ważności wyborów rozstrzygana była przez osoby nieuprawnione do tego – powołane przez nielegalne władze – oszustów, uzurpatorów, …, wrogów Polski!!!

6. Wybory oraz uchwała Sadu Najwyższego są nielegalne, bo przeprowadzane były w oparciu o nielegalne prawo - ustanowione przez osoby nieposiadające legitymacji społecznej do jego ustanowienia!!! “

 

Wasze trwanie  na stanowiskach jest bezsensowne szczególnie w świetle wydanego przez Suwerena nakazu aresztowania dla członków Państwowej Komisji Wyborczej, sędziów Sądu Najwyższego, prezydenta, premiera, ministrów, posłów senatorów, sędziów, prokuratorów, wojewodów, marszałków, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów  winnych ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę zawojowania jej terytorium. (Proklamacja T.Cichockiego)

Spełnienie naszego wezwania może ustrzec Was, Wasze rodziny jak też Naród Polski przed rozlewem krwi. Dalsze oszukiwanie i granie na zwłokę może tylko na krótko odwlec nieuchronny koniec rządów okupanta w Polsce.  

link: “Filmowa kronika blamażu PKW

wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Filmowa-kronika-blamazu-PKW,wid,17039231,wiadomosc.html

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

  1. Retweeted Bronisław Komorowski (@prezydentpl):W Pałacu rozpoczęło się spotkanie z konstytucjonalistami -

   Bezpośredni odnośnik do obrazka

    
  2. @BorucJan @prezydentpl Uzurpatorzy, nakaz aresztowania wydany i jest FAKTEM !!! tcichocki.pl pic.twitter.com/yrM04E6f05

   @BorucJan @prezydentpl Uzurpatorzy zróbcie tak jak PKW !Ustąpcie zanim Naród przyjdzie po was!
    @BorucJan @prezydentpl Uzurpatorze Szczynukowicz"prezydent" ustąp zanim Naród Polski przyjdzie po ciebie!petycjeonline.com/protes_przeciw
    
   @BorucJan @prezydentpl Uzurpatorze Szczynukowicz nie trwaj do "BULU"! Oddaj się w ręce Sprawiedliwości ! DOŚĆ KRZYWD NARODU POLSKIEGO
    
   1. @BorucJan J. Kaczyński,uzurpatorze o fałszywej tożsamości Naród Polski wydał nakaz aresztowania dla ciebie i innych !pic.twitter.com/JHCo7phuuH

    
    
 1. cyt:"Loże masońskie a Polska 
  http://www.naszdziennik.pl/…/15324,loze-masonskie-a-polska.…

  Pieczęcie urzędowe (okrągłe) w POLSCE, będące insygniami organów PAŃSTWA POLSKIEGO, zostały nielegalnie zainfekowane, niedopuszczalnymi elementami, co powoduje ten skutek, że są bezskuteczne, w świetle ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000)..."

   

  powyżej dowód na zainfekowane pieczęcie niedopuszczalnymi elementami: Biura Ochrony Rządu, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na potwierdzeniach przyjęcia korespondencji pocztowej  wysłanej 14.11.2014 r. :

  Link: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”

  docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edit

   

Teresa Wojda

Wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do przyznania się do fałszerstw i oszustw wyborczych.

2014-11-19 19:26:08

docs.google.com/document/d/1ihMc8mWtm7LlTq8iYacb0fbTCq10PPXjKoFfcptM6xk/edit

Proklamacja T.Cichockiego do wykonania przez Naród Polski a nie przez okupanta ! 

Łowicz, 19.11.2014r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

Proklamacja Tadeusza Cichockiego o przejęciu władzy przez Naród Polski w Polsce  z dnia 02.11.2014r. jest faktem i jest do wykonania przez Naród Polski a nie przez żydowskiego okupanta ! 

Proklamacja przejęcia władzy przez Naród Polski jest oświadczeniem Pana Cichockiego o przejęciu władzy przez Naród Polski i jest jednocześnie oświadczeniem o podjęciu się przez niego roli przywódcy Narodu Polskiego w stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyrażamy najwyższy podziw i najwyższe uznanie dla Pana Tadeusza Cichockiego, który jako jedyny Polak wsparł konkretnymi działaniami nasze działania w obronie Narodu Polskiego, za co jesteśmy Jemu wdzięczne !

      To żydowski okupant udowodnił że władzę w Rzeczypospolitej Polskiej   sprawuje nielegalnie.

      To żydowski okupant nie przedstawił dowodów na prawo do sprawowania władzy !

      To żydowski okupant odpowiedział Teresie Wojda, Marii Bejda, Krzysztofowi Puzynie że zniszczył wszystkie protokóły wyborcze aby uniemożliwić ponowne, ręczne liczenie głosów w wyborach parlamentarnych w 2011r. !

      To żydowski okupant nie przedstawił dowodów na prawo do sprawowania władzy na wielokrotne wezwania zarówno Pana Cichockiego jak też Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu !

       To żydowski okupant rozzuchwalony bezkarnością w fałszowaniu wcześniejszych wyborów zamierzał sfałszować następne.

Awaria systememu  oprogramowania Państwowej Komisji Wyborczej podczas

wyborów samorządowych z 16.11.2014r. dowodzi niezbicie że założony z góry zamiar manipulacji, fałszerstw i oszustw wyborczych żydowskiego okupanta nie powiódł się.

Link: “Wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do przyznania się do fałszerstw i     oszustw wyborczych.”

docs.google.com/document/d/1QWpDFFKEBCvQO56f2NjGAe6MDAml9aZ_OutY PiyhqM0/edit#heading=h.xjbizxj5tyfi

Link: Nieloty z PKW ustawiły wyniki”

umtsno.blogspot.de/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=4

Rodowici Polacy obecnie są skupieni  nad Proklamacją Tadeusza Cichockiego, która jest dla nas Polaków najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w stanie najwyższego zagrożenia Naszej Ojczyzny !

Prosimy o rozpowszechnianie Proklamacji na wszelkie możliwe sposoby.

Niech każdy wydrukuje chociaż po 100 sztuk plakatu pt.: “ Wybory okupanta fałszowane od lat “ i rozpowszechnia go wśród sąsiadów, znajomych, w autobusie, tramwaju, pociągu, do skrzynek pocztowych, za wycieraczki samochodów, itp.

Niech prawda o faktycznej sytuacji w Naszej Ojczyźnie dotrze do każdego mieszkańca Polski a także do Rodaków rozsianych po całym świecie oraz do innych narodów świata, tak jak zrobił to w internecie Polak Krzysztof Puzyna z

Hamburga, który doskonale udowodnił fałszerstwa wyborcze w 2011r. a obecnie pisze:

Cyt.:

" Precz z oszustami wyborczymi i samozwańcami typu Donald Tusk i jego PO. Wszystkie podpisane przez nich ustawy i zobowiązania niech sobie wypełniają sami. Ja, jako suweren nie czuję się zobowiązany wobec udowodnionych oszustów wyborczych ( z roku 2011) cokolwiek z ich umów realizować, jeżeli te zobowiązania nie będą ratyfikowane przez większość

 

NARODU POLSKIEGO i tylko POLSKIEGO.

 

CAŁY WYBRANY SEJM RP z roku 2011 JEST NIELEGALNY!

Bardzo podejrzana jest działalność Jarosława Kaczyńskiego, który dotychczas uznawał z wyprzedzeniem wszystkie poprzednie wybory jeszcze przed  ogłoszeniem PKW o ważności wyborów.

Od czerwca 2014 J. Kaczyński krytykuje i bije pianę, gdyż niby dopiero teraz dotarły do niego nieprawidłowości i oszustwa wyborcze - patrz

Jarosław Kaczyński: potrzebne są wcześniejsze, uczciwe wybory

Wybory do PE zostały sfałszowane

Jeżeli czytelniku też popierasz listy i proklamację przejęcia władzy przez suwerena Cichockiego to podpisz:

AKT WOLI NARODU

Z listu Pana Cichockiego:

 

ALARM!!! STAN NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!!!

"„Nieoglądajcie się  na  nikogo,  nie  liczcie  na pomoc, nie  szukajcie  niczyjej łaski  ani  dobrodziejstwa,  odrzućcie  wszelką  jałmużnę. Nikt  Wam nic  za  darmo  nie  da,  nic  dla  Was nie  zrobi.”

„Nie  czekajcie na  cuda  ani na  przypadek.To  tylko  mieć  będziecie,  co zdobędziecie  w   sprawiedliwej  walce  albo  wypracujecie własnymi  rękami.

Ponad wszystko zachowajcie  honor i godność  Wam przystojną!”

Nie  cofajcie się przed  żadną  przeszkodą,  nie zrażajcie  się  żadnym  niepowodzeniem.  Kto  wytrwa do końca, ten swój cel osiągnie! Bez walkii ofiar nic nie  osiągniecie!”

W pełni świadomy odpowiedzialności przed suwerenem za swoje słowa i czyny pozostaję do jego dyspozycji.

Tadeusz CICHOCKI "

Link: “Alarm Stan najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej“ iddd.salon24.pl/614360,alarm-stan-najwyzszego-zagrozenia-rzeczypospolitej-polskiej

Link: “Proklamacja T.Cichockiego najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej.”

docs.google.com/document/d/1zIB9lwSyEw00Lr9EMKyGAoaj4BLbSU1DsISWlcoGjgg/edit

Link: “Alarm ! Stan najwyższego zagrożenia Polski !”

docs.google.com/document/d/15E8dFGTpQjLGIAN4H1nzK-t94gn4uDz2iUau2DjvWxA/edit

Link: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”

docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edit

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

Link: “Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego  na agresję, debelację terytorium Polski, ludobójstwo na Narodzie Polskim. “

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,

piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

Link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”

docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh-bI_0PhUPFc/edit

Link: “Stop niszczeniu narodów i państw ! Polska ofiarą spisku światowego.

Udowodniony zamach stanu w Polsce.”

docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit


Teresa Wojda

Wystąpienie

2014-11-14 08:37:31

docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edit

Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.

 

Łowicz, 14.11.2014r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze         Marek Działoszyński

                        Komendant Główny Policji

Zastępcy Komendanta Głównego Policji:

Krzysztof Gajewski, Mirosław Schlosser, Wojciech Olbryś

Komenda Główna Policji, ul. Puławska, 148/150, 02-624 Warszawa

Dariusz Łuczak

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zastępcy  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Kazimierz Modraszewski, Jacek Gawryszewski

Centrala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa)

Mieczysław Gocuła

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

Anatol Jerzy Wojtan , Jan Dziedzic

Sztab Generalny Wojska Polskiego, ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa

Krzysztof Klimek

Szefa Biura Ochrony Rządu

Zastępcy Szefa Biura Ochrony Rządu:

Mirosław Depko, Łukasz Demel  

Biuro Ochrony Rządu, ul Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

 

Dotyczy: 

 1. nakazu niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowanie jej terytorium

 1. sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda  za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie  siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu, sygn. akt II W 414/14

 1. sprawy  z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda  za stawanie w obronie Narodu Polskiego w dniu 1.08.2014r. na cmentarzu w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/1

 1. terminu rozprawy w w/w sprawach  przeciwko przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresie Wojda ustalonego na dzień 17.11.2014r.

Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu pisany pod dyktando uzurpatorskich, okupacyjnych władz Miasta Łowicza z “burmistrzem”Krzysztofem Kalińskim i “przewodniczącym” Rady Miejskiej w Łowiczu Henrykiem Zasępą na czele,  o bezpodstawne ukaranie przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda,  jak też prowadzenie sprawy przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, zarejestrowany w Waszyngtonie jako “sąd militarny”,  i wyznaczenie rozprawy na 17 listopada 2014r. są nielegalne, nieważne  z mocy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa nadrzędnego zawartego w  Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski:

na podstawie pkt. 1 o następującym brzmieniu:

Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.).

na podstawie pkt.4 o następującym brzmieniu:

Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich korzystały.

na podstawie pkt.5 o następującym brzmieniu:

Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.

na podstawie pkt.5 o następującym brzmieniu:

 Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:

a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.

b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i wrogów Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.

c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.

d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.

e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…” wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód nr.1,* str. 13,14

link: “Proklamacja przejęcia władzy przez Naród Polski.”

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

  Polski Obywatelski Ruch Oporu reprezentujący Suwerena,  w okolicznościach obowiązującej od 02.11.2014r. Proklamacji,  ogłoszonej przez przywódcę Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego,  jako najwyższego  prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym pismem zobowiązuje Komendanta Głównego Policji, szefa Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego do niezwłocznego  aresztowania osób wymienionych  w Proklamacji T.Cichockiego przejęcia władzy przez Naród Polski oraz  osób stanowiących grupę przestępczą okupanta w Łowiczu o następującym składzie:

 

 1. Małgorzata Piwowarczyk, “prezes” Sądu Rejonowego w Łowiczu

2. Magdalena Bursa,”prokurator” Rejonowy w Łowiczu

3. Krzysztof Kaliński, “burmistrz” Miasta Łowicza

4.Bogusław Bończak, “wice burmistrz” Miasta Łowicza

5. Henryk Zasępa, “przewodniczący” Rady Miejskiej w Łowiczu

6. Wszyscy “radni” Rady Miejskiej w Łowiczu kadencji 2010 do 2014r.

www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=234

7. Joanna Mika, “dyrektor” Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

8. Janusz Michalak, “dyrektor” Zakładu Usług Komunalnych

9. Artur Michalak, “dyrektor” Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Łowicza

10. Maria Więckowska, “sekretarz” Urzędu Miasta Łowicza

11. Barbara Durka,” kierownik” Stacji Uzdatniania Wody

12. Andrzej Dziuba, Biskup Łowicki

13. Wojciech Waligórski, redaktor naczelny gazety “Nowy Łowiczanin”

14. Maciej Malangiewicz, “dyrektor” Łowickiego Ośrodka Kultury

15. Zofia Rżewska, była “dyrektor” Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu

16. Sławomir Mucha, “dyrektor” Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu

17. Anna Staniszewska, hafciarka

18. Jacek Banachowicz, Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu

19. Tomasz Rubin, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu

 

Nie wykonanie przez Komendanta Policji w terminie do 01.01.2015r. niniejszego nakazu aresztowania grupy przestępczej z Łowicza będzie traktowane jako zdrada stanu a nazwiska Komendantów Policji dołączone zostaną do listy osób wskazanych do aresztowania przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wg wskazań pkt.2 i 3 str. 17, 18. Proklamacji T.Cichockiego.

 

Dowodem przeciwko uzurpatorskim, okupacyjnym władzom w Polsce jest fakt zarejestrowania w USA wszystkich polskich  jednostek prawnych i osób fizycznych, co dowodzi całkowitego podstępnego przejęcia przez okupanta żydobanksterskiego  kontroli nad Polską i Narodem Polskim, w tajemnicy przed społeczeństwem i światową opinią publiczną.

 

W zaistniałej sytuacji Teresa Wojda, przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu jest zwolniona ze stawienia się w dniu 17.10.2014r. na rozprawie (sprawa: sygn. akt II W 414/14) w Sądzie  Rejonowym w Łowiczu, który jest  bezprawnie zarejestrowany jako sąd militarny w USA w Waszyngtonie pod numerem 424285439, a w dodatku pracujący anonimowo bez podania nazwiska szefa tego geszeftu. Wskazuje to  jednoznacznie że Sąd Rejonowy w Łowiczu działał i działa  pod presją i w interesie obcych, wrogich Narodowi Polskiemu  sił stanowiących zbrodniczy, ludobójczy rząd światowy, dążący do depopulacji ludności świata i redukcji jej do 500 milionów.

 

W związku z tym wszystkie niekorzystne, niesprawiedliwe wyroki, postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też wszystkie wyroki sądów w Polsce, krzywdzące Polaków podlegają unieważnieniu jako wydane przez osoby nielegalnie sprawujące władzę i funkcje w imieniu Narodu Polskiego.

 

Teresę Wojda, jako obywatelkę Rzeczypospolitej Polskiej i jako osobę o  narodowości polskiej obowiązuje przestrzeganie praw zawartych w Proklamacji T.Cichockiego z 02.11.2014r.przejęcia władzy przez Naród Polski, natomiast nie obowiązuje ją jurysdykcja narzucona  i realizowana przez żydowskiego okupanta, który przejął kontrolę nad łowickim wymiarem sprawiedliwości.

 

Przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu nie powinna stawać i nie stanie przed sądem “militarnym”,  “kapturowym”, który współuczestniczy w ochranianiu ludobójców, bowiem wszystkie nasze wnioski w obronie Narodu Polskiego łowicki sąd odrzucił. Sąd ten  wydał również krzywdzący wyrok będący zamachem na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu.

Na naszą skargę na wydanie bezprawnego wyroku na siedzibę naszych organizacji przez  Sąd Rejonowy w Łowiczu,  zareagowała Prokuratura  Okręgowa w Łodzi, która w piśmie z 06.09.2014r. informuje: cyt.:  

“Prokurator Okręgowy w Łodzi zarządzeniem z dnia 06.10.2014r. wyznaczył Prokuratora Rejonowego w Kutnie do prowadzenia postępowania w sprawie DS 1088/14 Prokuratury Rejonowej w Łowiczu dotyczącej sędziego SR w Łowiczu.”

Ze względu na powiązania prokuratury i sądu w Łowiczu rozpatrywanie skargi na tenże sąd byłoby sprowadzeniem sprawy do absurdu: sąd sędzią we własnej sprawie!

link:”Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego.

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

         link:Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.”

docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

 

Przeniesienie postępowania w sprawie przeciwko Sądowi Rejonowemu  w Łowiczu z Prokuratury Rejonowej w Łowiczu do Prokuratury Rejonowej w Kutnie jest jedynie działaniem dla zachowania pozorów praworządności. Nie mamy podstaw oczekiwać sprawiedliwości i rzetelności  od sądów “militarnych, kapturowych”, od prokuratur  w tym  od Prokuratury w Kutnie, która odrzuciła nasz w pełni zasadny wniosek o unieważnienie umowy dzierżawy gruntów pod odwiert gazu ziemnego w Gołębiewie Nowym k.Kutna a ostatnio odrzuciła zasadny wniosek o ukaranie Burmistrza Łowicza, który chroniony jest listami żelaznymi,m.in w sprawie ludobójczych podzielników ciepła, wydanymi przez łowicką prokuraturę i łowicki sąd.

link: “Burmistrz Łowicza nie naruszył prawa”

lowicz.naszemiasto.pl/artykul/burmistrz-lowicza-nie-naruszyl-prawa,2442197,artgal,t,id,tm.html

 

 Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Załączniki:

Wypis z rejestru U.S Departament of Labor w Waszyngtonie.

20 dowodów w postaci linków do wystąpień Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

1 link: “Prawo morskie”

 

Dowód: wypis z rejestru U.S. Department of Labor  

UPIK® Datensatz - L

L

Eingetragener Firmenname

SAD REJONOWY W LOWICZU

 

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

 

L

D-U-N-S® Nummer

424285439

L

Geschäftssitz

Ul. Kaliska 1/3

L

Postleitzahl

99 400

L

Postalische Stadt

Lowicz

 

Land

Poland

W

Länder-Code

616

 

Postfachnummer

 
 

Postfach Stadt

 

L

Telefon Nummer

468304300

W

Fax Nummer

468304330

 

Name Hauptverantwortlicher

 

W

Tätigkeit (SIC)

9211

 

Opis klucza SIC 9211 :"przemyslowa dzialalnosc" " kapturowych sądów" okupanta w poniższym opisie :

 

Division J: Public Administration

 

Industry Group 921: Courts

 


9211 Courts

 

Civilian courts of law are classified here. Military courts are classified in Industry 9711.

 • Civilian courts

 • Courts of law

 

Freedom of Information Act  |  Privacy & Security Statement  |  Disclaimers  |  Important Web Site Notices  |  International  |  Contact Us

U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20210

Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY

www.OSHA.gov


Teresa Wojda

IRONIA LOSU: Święto Niepodległości w zniewolonej Polsce.

2014-11-10 21:03:05

Proklamacja T.Cichockiego najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Łowicz, 10.11.2014r.

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodacy,

 

Rodowici Polacy obecnie są skupieni  nad Proklamacją Tadeusza Cichockiego, która jest dla nas Polaków najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w stanie najwyższego zagrożenia Naszej Ojczyzny !

 

Dzieło Pana Tadeusza Cichockiego to arcymistrzowstwo, to najlepszy pomysł na wyzwolenie z jarzma żydowskiego okupanta. Pan Cichocki w swojej bezkompromisowości w działaniu stał się w pełni zasłużenie przywódcą Narodu Polskiego, przewodnikiem w stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. Każdy rodowity Polak, Słowianin jak też przedstawiciele innych ciemiężonych narodów mają w osobie Pana Tadeusza Cichockiego i jego działaniach jak też działaniach Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  wzór, drogowskaz i nadzieję.

 

Wyrażamy najwyższy podziw i najwyższe uznanie dla Pana Tadeusza Cichockiego, który jako jedyny Polak wsparł konkretnymi działaniami nasze działania w obronie Narodu Polskiego, za co jesteśmy Jemu wdzięczne!

 

Prosimy o skupienie się wyłącznie nad Proklamacją Pana Cichockiego i rozpowszechnianie jej na wszelkie możliwe sposoby. Niech każdy adresat tego emaila wydrukuje chociaż po 100 sztuk załączonego do emaila plakatu i rozpowszechnia go wśród sąsiadów, znajomych, w autobusie, tramwaju, pociągu, do skrzynek pocztowych, za wycieraczki samochodów, itp.

 

Niech prawda o faktycznej sytuacji w Naszej Ojczyźnie dotrze do każdego mieszkańca Polski a także do Rodaków rozsianych po całym świecie a także do innych narodów świata !

Prosimy o  przetłumaczenie na wiele języków Proklamacji T.Cichockiego oraz naszej skargi na agresję na Polskę, debelację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

Nadmieniamy, że do tej pory nie udało nam się znaleść chętnego nawet na płatne przetłumaczenie skargi do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Gwarantujemy zapłatę 15 złotych za 1500 znaków oraz uszanowanie woli tłumacza do nieujawniania nazwiska.

Z nadzieją na zgłoszenie się tłumacza oraz z nadzieją na  pomoc w rozpowszechnianiu Proklamacji T.Cichockiego

pozostają:

 

      Maria Bejda, Teresa Wojda

      Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

      Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

      POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

      petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

      Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

      na agresję, debelację terytorium Polski, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/,        

com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/


Teresa Wojda

Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje do powszechnej wiadomości proklamację Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r.,

2014-11-05 23:54:23

docs.google.com/document/d/15E8dFGTpQjLGIAN4H1nzK-t94gn4uDz2iUau2DjvWxA/edit

 

Alarm ! Stan najwyższego zagrożenia Polski !

 

Proklamacja T.Cichockiego, areszt dla sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

 

Łowicz, 05.11.2014r.

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje do powszechnej wiadomości proklamację Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r., o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez Suwerena – Naród Polski i aresztowaniu sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

 

www.tcichocki.pl/

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

Cytat:

1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski  (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr.21, poz.112 ze zm.).

2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych.

3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji.

4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np.immunitetów, wynagrodzeń, ...) z jakich korzystały.

5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.

6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:

a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.

b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i CO NASTĘPUJE: wrogów Polski  do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.

c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.

d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.

e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie...”wg  słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek dyplomatycznych, ... do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie do czasu ich reorganizacji.

8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści

niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio karane.

9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego. Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym referendum ogólnonarodowym.

 

W obecnej sytuacji Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa adresatów proklamacji: Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Biuro Ochrony Rządu do niezwłocznego aresztowania osób oskarżonych przez zwierzchnika  władzy tj.Suwerena, Naród Polski, m.in. o współudział w zbrodniach zamachu i/lub zdrady stanu oraz nielegalne sprawowanie władzy w imieniu Narodu: prezydentów, premierów, ministrów, posłów i senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, sędziów, prokuratorów, wojewodów, wicewojewodów, marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, ambasadorów i konsulów.

Odmowa wykonania polecenia Suwerena traktowana będzie jak zdrada stanu.

 

Wyrażamy najwyższy podziw i najwyższe uznanie dla Pana Tadeusza Cichockiego, który jako jedyny Polak wsparł konkretnymi działaniami nasze działania w obronie Narodu Polskiego, za co jesteśmy Jemu wdzięczne! Pan Cichocki  w swojej bezkompromisowości w działaniu stał się w pełni zasłużenie przywódcą Narodu Polskiego, przewodnikiem w stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego. Każdy rodowity Polak, Słowianin jak też  przedstawiciele innych ciemiężonych narodów mają w osobie Pana Tadeusza Cichockiego i jego działaniach jak też działaniach Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  wzór, drogowskaz i nadzieję.

 

Polski Obywatelski Ruchu Oporu ponawia apel z 03.07.2014r. do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego :

 

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

 

Do wszystkich Polaków,

sędziów, prokuratorów, adwokatów,

dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,

wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych  

oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

 

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny ! Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi ! Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego ! Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności ! To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić ! Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

 

       Maria Bejda, Teresa Wojda

       Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

       Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

       POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

       http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

       Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

       na agresję, debelację terytorium Polski, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

    opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

     piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/, piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

Teresa Wojda

ALARM NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ! PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI !

2014-11-05 09:57:16

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

(…) Jeśli Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsko Polskie nie wywiążą się w w/w terminach z obowiązków powierzonych im przez suwerena, bo np. okażą się częścią zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym to każdy Polak będzie zobowiązany do bezpośredniego ratowania swojej Ojczyzny. Będzie to wyraźny i ostateczny sygnał do rozpoczęcia działań, o jakich pisałem we wcześniejszych swoich listach (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). „Necessitas caret lege” – w sytuacji przymusowej nie ma prawa. (…) >pobierz link pdf

Piaseczno dn. 02 listopada 2014 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1 05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41 Tel.: 728-203-767
E-mail:tcichocki@tcichocki.pl www.tcichocki.pl

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Sztab Generalny Wojska Polskiego
ul. Rakowiecka 4a
00-904 Warszawa

Biuro Ochrony Rządu
ul Podchorążych 38
00-463 Warszawa

List otwarty

          W nawiązaniu do moich ostatnich listów otwartych: zatytułowanego „Suweren żąda dowodów” (www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf) z dn. 13.08.2014 r. i (www.tcichocki.pl/20140908_TC-SN%20PPV-050-12414.pdf) z dn. 08.09.2014 r. adresowanego do Sądu Najwyższego oraz w związku z otrzymanymi odpowiedziami od adresatów: Prokuratury Generalnej, Państwowej Komisji Wyborczej – Krajowego Biura Wyborczego i Sądu Najwyższego (dostępnymi w Internecie pod adresami:www.tcichocki.pl/20140821_PismoProkuraturyGeneralnej.pdf, www.tcichocki.pl/20140825_PismoKrajowegoBiuraWyborczego.pdf, www.tcichocki.pl/20140901_PismoSaduNajwyzszego.pdf, www.tcichocki.pl/20140926_Pismo_Sadu_Najwyzszego.PDF) informuję:

W swoim piśmie z dn. 21.08.2014 r. Prokuratura Generalna:

1. Odpowiedziała jedynie na punkt wezwania (który kierowałem do innego z trzech adresatów – Sądu Najwyższego) dotyczący unieważnienia wyborów w przypadku braku dowodów/dokumentów potwierdzających zgodność ich wyników z wolą wyborców. Stwierdziła, że „nie posiada żadnych środków prawnych do kwestionowania podjętej uchwały” (uznającej ważność wyborów przez Sąd Najwyższy). Przyznała jednocześnie, że „Prokurator Generalny biorąc udział w posiedzeniu (pełnej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego) wnioskował o stwierdzenie ważności wyborów”.

2. Nie przedstawiła żadnych argumentów upoważniających Prokuratora Generalnego do wnioskowania o stwierdzenie ważności wyborów.

3. W żaden sposób nie odniosła się do innych punktów wezwania, jego uzasadnienia czy rozwinięcia.

4. Nie przedstawiła suwerenowi żadnych dowodów potwierdzających zgodność wyników wyborów z wolą wyborców (!!!). Nie podjęła nawet takiej próby.

5. Nie wykazała, że rozpatrzyła wszystkie złożone (co nie musi być równoznaczne z ujawnionymi przez Sąd Najwyższy) protesty przeciwko ważności wyborów.

6. Nie umożliwiła suwerenowi zweryfikowania jej stanowiska w sprawie poszczególnych, rozpatrzonych protestów (nie przedstawiła ich treści i nie uzasadniła swojego stanowiska w ich sprawach).

7. Nie wykazała zgodności z prawdą i prawem list poparcia dla poszczególnych kandydatów na posłów. Nie ujawniła ich suwerenowi mimo wezwania.

8. Nie udzieliła wyjaśnień czy kiedykolwiek podejmowała jakieś działania w sprawie takiego dostosowania warunków przeprowadzania wyborów i referendów, które zagwarantowałyby udokumentowaną zgodność ich wyników z okazaną w ich trakcie wolą wyborców.

9. Na koniec stwierdziła: „Informują o powyższym sprawę uważam za wyjaśnioną.”….

W swoim piśmie z dn. 25.08.2014 r. Krajowe Biuro Wyborcze:

1. Nie przedstawiło suwerenowi żadnych dowodów potwierdzających zgodność wyników wyborów z wolą wyborców (!!!). Nie podjęło nawet takiej próby.

2. Nie wykazało zgodności z prawdą i prawem list poparcia dla poszczególnych kandydatów na posłów. Nie ujawniło ich suwerenowi mimo wezwania.

3. Zamiast tego wyjaśnia (w pkt 1), że „rozstrzygnięcie czy wybory zostały przeprowadzone zgodnie z prawem należy wyłącznie do Sądu Najwyższego” nie podając przy tym podstawy prawnej takiego stwierdzenia. Jest ono nieprawdziwe, bo nie uwzględnia zgodnego z prawem naturalnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 4, pkt 1 i 2) zwierzchnictwa Narodu Polskiego nad wszelką władzą w państwie. Również sądowniczą a więc i Sądem Najwyższym.

Nie ulega, więc żadnej wątpliwości, że suweren, jako zwierzchnik Sądu Najwyższego ma m. in. ewidentne prawo weryfikowania i unieważniania jego wszelkich rozstrzygnięć!

4. Wyjaśnia też, że „ewentualne rozstrzygnięcie, czy w trakcie przeprowadzania wyborów i ustalania ich wyników doszło do naruszania przepisów karnych należy do organów ścigania oraz sądów”. To stwierdzenie, choć prawdziwe jest z kolei niepełne, bo również pomija milczeniem zasadniczy fakt najwyższego zwierzchnictwa suwerena – Narodu Polskiego zarówno nad władzą wykonawczą, której podlegają organy ścigania jak i władzą sądowniczą, której podlegają sądy.

Nie ulega, więc żadnej wątpliwości, że suweren, jako zwierzchnik władzy wykonawczej (w tym organów ścigania) oraz władzy sądowniczej (sądów) ma m. in. ewidentne prawo weryfikowania i unieważniania wszelkich decyzji i rozstrzygnięć organów ścigania i sądów!

5. Zwraca także uwagę, że „wszystkie organy wyborcze zobowiązane są do przeprowadzenia wyborów oraz ogłoszenia ich wyników w sposób określony w przepisach Kodeksu wyborczego”, czego nie neguję. Fakt ten nie zwalnia jednak tych organów z przestrzegania również innych zapisów prawa zwłaszcza wyższych rangą.

Efekty (wyniki wyborów) wynikające z przestrzegania Kodeksu wyborczego przez „wszystkie organy wyborcze” nie mogą być sprzeczne z interesem państwa i narodu wyrażanym przez wolę suwerena (wyborców) oraz zapisami prawa innymi niż Kodeks wyborczy zwłaszcza z Ustawą Zasadniczą!

Krajowe Biuro Wyborcze zapomina o podstawowej i najistotniejszej roli, jaką mają odgrywać wybory. Jest nią niewątpliwie (Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP) rzetelne, wiarygodne i zgodne z wolą wyborców wyłonienie przedstawicieli Narodu Polskiego.

Krajowe Biuro Wyborcze tej zgodności nie wykazało!!!

6. Poucza również, że: „Zasadniczą cechą polskiego systemu głosowania i ustalania jego wyników jest oparcie na oryginalnych dokumentach papierowych. Począwszy od głosowania w obwodzie, poprzez właściwe dla danych wyborów komisje wyborcze (rejonowe, okręgowe) aż do Państwowej Komisji Wyborczej włącznie – podstawowymi dokumentami wyborczymi są papierowa karta wyborcza oraz papierowy protokół sporządzany, podpisany i opieczętowany na każdym szczeblu komisji wyborczej uczestniczącej w danych wyborach. Po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje wyniki głosowania w obwodach do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostępnym dla wyborcy. Ponadto treść wszystkich protokołów głosowania z obwodów dostępna jest na stronie internetowej Komisji www.pe2014.pkw.gov.pl”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że:

A. Nazywanie karty wyborczej „oryginalnym papierowym dokumentem” – zwyczajnie zadrukowanej, pojedynczej (brak potwierdzonego przez Komisję duplikatu dla wyborcy) kartki zwykłego papieru (niezabezpieczonego np. znakiem wodnym) z odręcznie dostawionym (przez kogokolwiek) znakiem X (lub innym unieważniającym) w żaden sposób niespersonalizowanej (brak podstawowych danych wyborcy, podpisów, odcisków linii papilarnych, pieczęci komisji wyborczej, …), niebędącej drukiem ścisłego zarachowania jest ordynarnym i karygodnym fałszowaniem rzeczywistości przez Krajowe Biuro Wyborcze!!!

Gdyby karta wyborcza rzeczywiście była wiarygodnym dokumentem to Krajowe Biuro Wyborcze nie miałoby żadnych problemów z wykazaniem zwierzchnikowi władzy w Polsce stanu faktycznego np. zgodności wyników wyborów z wolą wyborców zamiast wyjaśniać, pouczać, informować, mataczyć,….

Skoro podstawa wyborów – karty wyborcze nie są wiarygodnymi dokumentami to sporządzane na ich podstawie protokoły i wyniki wyborów nie są wiarygodne w związku, z czym nie są też ważne/obowiązujące!

B. W swoim piśmie „Suweren żąda dowodów” wzywałem m.in. do upublicznienia protokołów wszystkich komisji wyborczych a nie niektórych tylko (brak pieczęci, podpisów, …) informacji pochodzących rzekomo z tychże protokołów a umieszczonych na stronie internetowej. Suweren ma prawo żądać okazania tych

„papierowych dokumentów, podpisanych i opieczętowanych na każdym szczeblu komisji wyborczej uczestniczącej w danych wyborach”, do których do tej pory nie miał dostępu. Suweren powinien mieć możliwość dokonania oceny wiarygodności np. poprzez sprawdzenie ich zgodności na każdym szczeblu komisji, ze stroną internetową czy ze zdjęciami oryginałów wywieszanych na bardzo krótki okres na szybach lokali wyborczych.

Mimo wystosowanego wezwania Krajowe Biuro Wyborcze nie zapewniło suwerenowi dostępu do oryginalnych protokołów z każdego szczebla Komisji. Przede wszystkim nie wykazało zgodności protokołów podstawowego szczebla wywieszanych na szybach lokali wyborczych z wolą wyborców!

C. Po zakończeniu głosowania Komisja podaje do publicznej wiadomości jedynie wyniki zbiorcze. Żaden wyborca ani suweren nie mając dostępu do wszystkich, szczegółowych i wiarygodnych informacji nie ma możliwości ich zweryfikowania.

Dlatego obowiązek wykazania zgodności wyników z wolą wyborców leży po stronie organizatora wyborów – PKW – Krajowego Biura Wyborczego!

Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Prokuratura Generalna, Sąd Najwyższy ani żaden inny organ państwa nie wywiązały się z tego obowiązku. Nie dostarczyły też suwerenowi wbrew jego wezwaniom informacji i dokumentów – dowodów niezbędnych do zweryfikowania końcowych wyników wyborów!!!

D. Jakość bardzo dużej ilości informacji umieszczonych pod wskazanym adresem internetowym Komisji pozostawia bardzo wiele do życzenia. Są niejasności, błędy, niezgodności, …? Np.: pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/wojewodztwo/view/14

- Z tytułu umieszczonego nad mapką („Województwo mazowieckie”) nie wynika, czego dotyczy skala barw poszczególnych powiatów.

- Po najechaniu kursorem na poszczególne części mapy pojawiają się nazwy powiatów. Nie pojawia się natomiast istotna informacja konkretnej wielkości dla każdego z nich.

- W legendzie mapki umieszczono dwie skale wielkości wyrażonych w procentach i przyporządkowane im odcienie barwy niebieskiej. Domyślać się należy (bo brak jest opisu), że chodzi o procentowy przedział jakichś (?) wielkości przypadających poszczególnym powiatom.

- Po dokonaniu porównania wielkości procentowych z legendy mapki i kolumn trzech tabel umieszczonych na tej stronie oraz uwzględnieniu zakresu odcieni barw na mapie (wykluczających łączność ze wskaźnikiem frekwencji) domyślać się należy, że chodzi najprawdopodobniej o procentową wielkość głosów ważnych oddanych w poszczególnych powiatach.

- Najniższa wartość na skali mapy – 14,43%. Najwyższa – 83,29%. W tabeli „Wyniki głosowania na listy komitetu (?) według powiatów” – wszystkie wartości głosów ważnych mieszczą się w granicach od 95,01% w powiecie żuromińskim do 98,29% w Warszawie i wykraczają poza maksymalny zakres skali umieszczonej w legendzie mapy. Z czego wynikają różnice wielkości pomiędzy mapką a tabelą?

E. Ze względu na to, że Krajowe Biuro Wyborcze

- nie wykazało zgodności pomiędzy informacjami ze strony internetowej z „papierowymi dokumentami, podpisanymi i opieczętowanymi na każdym szczeblu komisji wyborczej uczestniczącej w wyborach” a tych z kolei z wolą wyborców oraz

- nie ujawniło i nie uwiarygodniło firmy, której zleciło informatyczną obsługę wyborów (oraz stosowanych przez nią systemów zabezpieczeń, procedur i oprogramowania). Nie wyjaśniło też wielu bardzo ciekawych i związanych z nią zbieżnych okoliczności -

informacje ze strony internetowej nie są wiarygodne i nie mają żadnej wartości dowodowej!!!

7. Powołując się (w pkt 2) na nieprawdziwe, niepełne i nierzetelne informacje, jakie umieściło w punkcie pierwszym swojego pisma słusznie jednak stwierdza, że „Państwowa Komisja Wyborcze nie jest właściwa w sprawach dotyczących „unieważnienia wyborów”. Ten punkt mojego wezwania skierowany był do innego z trzech adresatów – Sądu Najwyższego.

8. Wyjaśnia (w pkt 3), że „przepisy prawa wyborczego nie dają podstaw prawnych organom wyborczym do „upubliczniania” wykazów osób popierających listy kandydatów” oraz, że (w pkt 4), „upublicznienie spisów wyborców jest niemożliwe, gdyż nie przewidują tego przepisy prawa wyborczego”.

Chyba nie przypadkowo (bo po raz kolejny) Krajowe Biuro Wyborcze zapomina o tym, że:

- „przepisy prawa wyborczego” są niższej rangi od przepisów Ustawy Zasadniczej,

- Ustawa Zasadnicza wyraźnie zdefiniowała zwierzchnika władzy w Polsce,

- wola zwierzchnika władzy – Narodu Polskiego – suwerena – ostatecznego decydenta w państwie jest prawem najwyższej rangi!!!

Krajowe Biuro Wyborcze miało, więc nie tylko możliwości i podstawę prawną – wolę zwierzchnika władzy wyrażoną w wezwaniu, ale i obowiązek, z którego się nie wywiązało!

Krajowe Biuro Wyborcze nie wskazało też tych „przepisów prawa”, które zabraniałyby mu podania do publicznej wiadomości oczekiwanych informacji.

9. Wyjaśnia, że „Państwowa Komisja Wyborcza nie posiada spisów wyborców wykorzystywanych w wyborach, ani też nie jest uprawniona do wglądu do tych spisów oraz do sporządzania ich kopii. Spisy wyborców po każdych wyborach przekazywane są przez obwodową komisję wyborczą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w depozyt i mogą zostać udostępnione wyłącznie Sądowi Najwyższemu w związku z postępowaniami w sprawach protestów wyborczych oraz na żądanie sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne”.

W związku z powyższym nasuwają się następujące pytania:

- Czy Państwowa Komisja Wyborcza zdaje sobie sprawę z faktu, że jako organizator wyborów (za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego) jest odpowiedzialna przed suwerenem za wiarygodność ich wyników?

- Czy Państwowa Komisja Wyborcza mając taką świadomość zagwarantowała sobie jakiekolwiek możliwości wykazania suwerenowi zgodność wyników wyborów z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców skoro nie dysponuje tak ważnymi dokumentami?

- Co Państwowa Komisja Wyborcza uczyniła, aby zagwarantować suwerenowi udokumentowane i wiarygodne – zgodne z wolą wyborców wyniki wyborów?

Na temat tak istotnych spraw Krajowe Biuro Wyborcze milczy. Mimo iż odnosi się również do spraw kierowanych do innych adresatów.

10. Dodaje też, że: „stosownie do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. 1488), po podjęciu przez właściwy sąd ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ważności wyborów spisy wyborców, z wyłączeniem spisów stanowiących dowody w toczących się postępowaniach karnych, są niszczone”. W związku z tym należy zauważyć, że:

- W/w rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest niezgodnie z Art. 8, § 1. i § 2. ustawy (aktu prawnego wyższej rangi) z dnia 5 stycznia

2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.). § 1 – „Dokumenty z wyborów są przekazywane do archiwów państwowych i mogą być udostępniane.”.

- Krajowe Biuro Wyborcze, jako organ państwa odpowiedzialny za organizowanie wiarygodnych wyborów ma obowiązek zadbania o zgromadzenie i bezpieczne przechowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wykazania suwerenowi, jako władzy zwierzchniej nad właściwym sądem zgodności ustalonych i obwieszczonych wyników z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.

- Żaden urzędnik państwowy ani tym bardziej sędzia nie ma obowiązku ślepego, bezkrytycznego stosowania się do zapisów prawa. Ich obowiązkiem jest krytyczna, ale konstruktywna analiza zwłaszcza nowych aktów prawnych pod kątem ich służebnej i twórczej a nie destrukcyjnej roli w stosunku do państwa i narodu, zgodności z innymi zapisami prawa zwłaszcza wyższej rangi,….

- W przypadku stwierdzenia wady w akcie prawnym (nakazywanie niszczenia dokumentów, które uniemożliwiałoby wykazanie suwerenowi zgodności wyników wyborów z wolą wyborców) obowiązkiem Krajowego Biura Wyborczego było formalne zgłoszenie jej do źródła – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub/i do innych organów np. Premiera Rady Ministrów.

- W odpowiedzi na wezwanie suwerena (pkt 7 mojego listu) dotyczącego wyjaśnienia czy podejmowane były z inicjatywy Państwowej Komisji Wyborczej jakieś działania w sprawie takiego dostosowania warunków przeprowadzania wyborów, które gwarantowałyby zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców w sposób niepodważalnie udokumentowany Krajowe Biuro Wyborcze nie udzieliło żadnych wyjaśnień. Należy, więc wnioskować, że w ocenie Krajowego Biura Wyborczego, jakość wszystkich aktów prawnych niezbędnych do wiarygodnego zorganizowania wyborów jest właściwa i, że jest ono w stanie tą wiarygodność wykazać. Mimo to – nie dokonało tego!

- W/w rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakazujące niszczenie dowodów w sprawie wyborów nosi cechy działań zorganizowanej grupy przestępczej i podlega zapisom Kodeksu Karnego. Przede wszystkim jednak obarczone jest wadą niezgodności z Konstytucją RP. Nie uwzględnia, bowiem (podobnie jak uporczywie czyni to Krajowe Biuro Wyborcze – (pkt 2, 3, 4) zgodnego z prawem naturalnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 4, pkt 1 i 2) zwierzchnictwa Narodu Polskiego nad wszelką władzą w państwie. Również sądowniczą a więc i Sądem Najwyższym.

Nie ulega, więc żadnej wątpliwości, że ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ważności wyborów nie należy do „właściwego sądu”, lecz do – zwierzchnika władzy – suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego decydenta w państwie!

11.  Poucza (w pkt 6), że „protesty wyborcze wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego, dlatego też Państwowa Komisja Wyborcza nie jest właściwa do ich upublicznienia” mimo, że ten punkt mojego wezwania skierowany był do Sądu Najwyższego.

12. Informuje (w pkt 7), że „wszystkie organy wyborcze ustalają wyniki wyborów wyłącznie na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Wyborczym”. Stwierdzić, więc trzeba, że:

- „wszystkie organy wyborcze” mają obowiązek ustalania wyników wyborów w zgodzie ze wszystkimi zapisami obowiązującego prawa (zwłaszcza tymi o randze wyższej niż ustawa) a nie „wyłącznie na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Wyborczym”!!!

- Wyniki wyborów ustalane przez „organy wyborcze”, które nie są w stanie wykazać ich zgodności z wolą wyborców i na podstawie ustawy, która tej zgodności nie gwarantuje są nielegalne, bo sprzeczne z Art. 4 pkt 2 Konstytucji RP – aktu prawnego wyższej rangi i co najważniejsze z wolą suwerena – Narodu Polskiego – zwierzchnika władzy – ostatecznego decydenta w państwie!

W swoich pismach z dn. 01.09.2014 r. oraz 26.09.2014 r. Sąd Najwyższy:

1. W żaden sposób nie odniósł się do treści wezwania, jego uzasadnienia ani rozwinięcia.

Można w tym miejscu odnieść wrażenie, że jako organ z natury rzeczy obeznany w przysługujących mu prawach i świadomy tego, że nulla potentia super leges esse debet” – żadna władza nie stoi ponad prawem – odmówił udzielania informacji mogących go dodatkowo obciążać, bo „nemotenetur se ipsum accusare” – nikogo nie można zmusić do oskarżenia samego siebie.

2. Nie przedstawił suwerenowi żadnych dowodów potwierdzających zgodność wyników wyborów z wolą wyborców (!!!). Nie podjął nawet takiej próby.

3. Nie unieważnił wyborów, mimo iż nikt nie wykazał zgodności ich wyników z wolą wyborców i mimo iż domaga się tego prawowity zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – suweren – Naród Polski!!!

4. Nie upublicznił wbrew woli suwerena (!!!) pełnej treści wszystkich złożonych protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i swojego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami.

5. Nie wykazał więc, że ujawnił wszystkie złożone protesty przeciwko ważności wyborów.

W swojej uchwale stwierdzającej ważność wyborów Sygn. akt III SW 68/14 www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Komunikaty_o_sprawach/EditForm/II I-SW-0068_14.pdf) sąd przedstawia informacje (pkt 4 do 4.3) o protestach przeciwko ważności wyborów. Należy tu zauważyć, że bez upublicznienia pełnej treści wszystkich złożonych protestów suweren pozbawiony jest możliwości zweryfikowania tych informacji.

W rzeczywistości liczba złożonych protestów może być wielokrotnie wyższa od wskazanej przez Sąd Najwyższy podobnie jak i ich ciężar gatunkowy!

6. Nie wykazał zgodności z prawdą i prawem list poparcia dla poszczególnych kandydatów na posłów. Nie ujawnił ich suwerenowi mimo wezwania.

7. Nie udzielił wyjaśnień czy podejmował jakieś działania w sprawie takiego dostosowania warunków przeprowadzania wyborów, które gwarantowałyby zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców w sposób niepodważalnie udokumentowany.

8. Ograniczył się jedynie do poinformowania, że:

-       Moje pisma przekazane zostały przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Zespołu do spraw korespondencji.

-      „Sąd Najwyższy w składzie Całej Izby Pracy Ubezpieczeń społecznych i Spraw Publicznych (sygn. Akt III SW 68/14 z udziałem zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej J. Jaworskiego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 sierpnia 2014 r. sprawy o stwierdzenie ważności wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., po rozważeniu sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej i opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, przy uwzględnieniu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. ( dz. U. 2014, poz. 692) oraz biorąc pod uwagę wnioski Prokuratora Generalnego i

Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, na podstawie art. 244 § 1 i 2 w związku z art. 336 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) stwierdził ważność wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.”.

-       „Uchwała Sądu Najwyższego jest ostateczna, prawomocna”.

Należy, więc wyraźnie zaznaczyć, że:

       Warunkiem niezbędnym do uznania wyników wyborów za ważne (co wynika wprost z treści Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP – aktu prawnego wyższej rangi od ustawy Kodeks wyborczy) jest ich zgodność z wolą narodu – wyborców okazaną w trakcie wyborów. Spełnienie tego warunku nie zostało wykazane przez Sąd Najwyższy ani żaden inny urząd/organ państwa!!!

       Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów podjęta została w sposób bezpodstawny i niezgodny z Ustawą Zasadniczą (Art. 4, pkt 2 oraz Art. 176, pkt 1 – drugą instancją w tym przypadku jest suweren)! Jest również i przede wszystkim niezgodna z wolą suwerena – prawem najwyższej rangi!

Odnosząc się do odpowiedzi udzielonych przez wszystkich adresatów należy też zaznaczyć oraz przypomnieć, że:

 1. Wszystkie cztery organa państwa: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Prokuratura Generalna i Sąd Najwyższy złamały zapis Art. 61, pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwiając dostęp nie tylko obywatelowi, ale suwerenowi (!!!) do informacji publicznej w najważniejszej dla Polski sprawie – wyboru przedstawicieli do organów władzy!!!
 2. Wszystkie organa władzy i urzędy funkcjonują w Polsce od wielu lat w sposób nielegalny!!! (www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf)
 3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego jest nielegalne, bo podpisane przez nieuprawnione do tego osoby: Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska nielegalnie podających się za Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Obaj nie przedstawili suwerenowi do dnia dzisiejszego legitymacji społecznych uprawniających ich do sprawowania władzy w imieniu narodu oraz nie złożyli dymisji mimo stosownych wezwań suwerena!!!
 4. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego (a więc i ich wyniki) są nielegalne, bo zostały przygotowane i przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, która działa w sposób nielegalny, gdyż cały jego skład osobowy powołany został niezgodnie z Art. 157 § 3 Kodeksu wyborczego. Poszczególne postanowienia o powołaniu na członka PKW podpisywane były nie przez Prezydentów RP, lecz uzurpatorów, którzy przejmowali władzę w sposób niepotwierdzony zgodą narodu – wyborców!!!
 5. Uchwała Sądu Najwyższego jest nielegalna, ponieważ kwestia ważności wyborów rozstrzygana była przez osoby nieuprawnione do tego – powołane przez nielegalne władze – oszustów, uzurpatorów, …, wrogów Polski!!!
 6. Wybory oraz uchwała Sadu Najwyższego są nielegalne, bo przeprowadzane były w oparciu o nielegalne prawo – ustanowione przez osoby nieposiadające legitymacji społecznej do jego ustanowienia!!!

KONKLUZJA W SPRAWIE STANU PAŃSTWA

       Rzeczpospolita Polska rządzona jest przez oszustów i uzurpatorów z „układu zamkniętego” – międzynarodowej mafii – zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym!!! Gnębienie i upokarzanie Narodu Polskiego nazywają wymiarem sprawiedliwości, restrykcje – prawem, fałsz – prawdą, haracz – podatkami, okupację suwerennych państw – szerzeniem demokracji, dewiację – realizowaniem prawa do wolności, …

Wszystkie organa państwa przejęte zostały w sposób zakamuflowany, podstępny i nielegalny przez wrogów Polski, co widać również i przede wszystkim po efektach ich działań. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Prokuratura Generalna i Sąd Najwyższy obsadzane były w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem przez uzurpatorów i oszustów zamiast przez przedstawicieli narodu. Organa te fałszując wyniki wyborów ciągle „przemycają” kolejnych dywersantów i sabotażystów do wszystkich organów władzy w Polsce!!!

Lista dokonywanych przez nich zbrodni i przestępstw oraz wyrządzanych szkód i krzywd jest ogromna i mam nadzieję, że szczegółowo zostanie zdefiniowana już niebawem i rozpatrzona przez właściwe organa wymiaru sprawiedliwości. Podstawowe to: oszustwa m.in. wyborcze, sprawowanie władzy przez osoby nieuprawnione, ignorowanie woli suwerena, tworzenie prawa będącego barierą w rozwoju Polski, ograniczanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, bezzasadne zadłużanie państwa, wyprzedaż/rozkradzenie majątku narodowego, niegospodarne zarządzanie środkami publicznymi, ….

Dziś Polska istnieje już tylko teoretycznie. Niebawem może przestać istnieć!!! Polacy już dzisiaj są niewolnikami we własnym kraju, bo nie mają żadnego wpływu na stan państwa. Konstytucyjne prawa suwerena są łamane a demokratyczne wybory i referenda to jedno wielkie oszustwo. Prawa obywateli polskich to fikcja a obowiązki – rzeczywistość!

Polacy nigdy nie zgodzą się na istnienie w Polsce neokolonializmu pazernych, międzynarodowych bankierów i korporacji!!! Nie godzą się na: podstępne i nielegalne przejmowanie władzy przez mniejszość żydowską i ich sługusów – sprzedawczyków – zdrajców Polski, ich oszustwa polegające na podszywaniu się pod rdzennych Polaków, okradanie np. poprzez wyłudzanie nienależnych zwrotów mienia i odszkodowań czy budowę i utrzymywanie żydowskiego muzeum, kultywowanie ich obrządków w organach polskiego państwa i centralnych miejscach miast, narzucanie swoich tradycji i polityki, zakłamywanie historii i rzeczywistości,…

W związku z powyższym oraz ze względu na agonalny stan Rzeczypospolitej Polskiej suweren – Naród Polski na podstawie prawa naturalnego oraz Art. 4, pkt 1 i 2 obecnie obowiązującej Konstytucji RP przejmuje władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej i będzie sprawował ją bezpośrednio do czasu legalnego (zgodnego z wolą suwerena i Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP) wyłonienia i przekazania jej swoim prawdziwym przedstawicielom!

Zmuszony stanem najwyższej konieczności: agonią naszej Ojczyzny będącą następstwem permanentnej debellacji/zamachów stanu – nielegalnego i podstępnego, opartego na oszustwach przejmowania kontroli/władzy na terytorium Polski przez osoby, które nigdy nie posiadały legitymacji społecznej do jej sprawowania oraz zdrady stanu – bardzo licznych i na wielką skalę, różnych działań uzurpatorów oraz ich marionetek na szkodę państwa polskiego i Polaków, tragiczną i ciągle pogarszającą się sytuacją większości moich rodaków działając w najlepiej rozumianym interesie mojej Ojczyzny i Narodu Polskiego w zgodzie z prawem naturalnym oraz na podstawie Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) niniejszym proklamuję przejęcie bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez suwerena – Naród Polski. W związku z powyższym

SUWEREN BEZPOŚREDNIO SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODAJE DO POWSZECHNEJ  WIADOMOŚCI, CO NASTĘPUJE:

1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)).

2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych.

3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji.

4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich korzystały.

5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.

6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:

a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.

b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i wrogów Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.

c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.

d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.

e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…” wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek dyplomatycznych, … do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie do czasu ich reorganizacji.

8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio karane.

9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego.

Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym referendum ogólnonarodowym.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym (a nie uzurpatorskim – TC) organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

W związku z treścią rozdziału I i II oraz nadzwyczajną sytuacją w państwie opisaną w niniejszym i poprzednich listach otwartych (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm) polegającą na nielegalnym przejęciu kontroli nad funkcjonowaniem Państwowej Komisji Wyborczej, Sądów, Prokuratury i wszystkich innych organów państwa przez osoby działające na szkodę Polski

SUWEREN BEZPOŚREDNIO SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZOBOWIĄZUJE:

1.) Komendanta Głównego Policji Gen. Insp. Dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego zastępców: nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO, nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA oraz nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa)

Do: niezwłocznego (lecz nie później niż do 31.12.2014 r.) aresztowania wymienionych poniżej osób oskarżonych przez zwierzchnika władzy m.in. o współudział w zbrodniach zamachu i/lub zdrady stanu oraz nielegalne sprawowanie władzy w imieniu narodu:

a.„Prezydentów” Rzeczypospolitej Polskiej:

1.Bronisława Komorowskiego,
2.Lecha Wałęsę,
3.Aleksandra Kwaśniewskiego,

b.„Prezesa” Rady Ministrów (2007 – 2014):

4.Donalda Tuska (!),

c.„Rząd” Rzeczypospolitej Polskiej (www.premier.gov.pl):

5.Ewę Kopacz – „Prezesa” Rady Ministrów,
6.Janusza Piechocińskiego – „Wicepremiera”, „Ministra” Gospodarki,
7.Tomasza Siemoniaka – „Wicepremiera”, „Ministra” Obrony Narodowej,
8.Teresę Piotrowską – „Ministra” Spraw Wewnętrznych,
9.Jacka Cichockiego – „Ministra” – „Członka” Rady Ministrów,
10.Cezarego Grabarczyka – „Ministra” Sprawiedliwości,
11.Włodzimierza Karpińskiego – „Ministra” Skarbu Państwa,
12.Grzegorza Schetynę – „Ministra” Spraw Zagranicznych,
13.Andrzeja Halickiego – „Ministra” Administracji i Cyfryzacji,
14.Bartosza Arłukowicza – „Ministra” Zdrowia,
15.Mateusza Szczurka – „Ministra” Finansów,
16.Marię Wasiak – „Ministra” Infrastruktury i Rozwoju,
17.Macieja H. Grabowskiego – „Ministra” Środowiska,
18.Marka Sawickiego – „Ministra” Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
19.Andrzeja Biernata – „Ministra” Sportu i Turystyki,
20.Lenę Kolarską Bobińską – „Ministra” Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
21.Joannę Kluzik – Rostkowską – „Ministra” Edukacji Narodowej,
22.Małgorzatę Omilanowską – „Ministra” Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
23.Władysława Kosiniaka – Kamysza – „Ministra” Pracy i Polityki Społecznej,

d. Pierwszego „Prezesa” oraz pełny skład całej Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Komunikaty_o_sprawach/EditForm/III -SW-0068_14.pdf):

24.Małgorzatę Gersdorf – Pierwszego „Prezesa” SN,
25.Teresę Flemming-Kuleszę – „Prezesa” SN,
26.Bogusława Cudowskiego – „S”SN,
27.Katarzynę Gonera – „S”SN,
28.Zbigniewa Hajn – „S”SN,
29.Józefa Iwulskiego – „S”SN,
30.Halinę Kiryło – „S”SN,
31.Zbigniewa Korzeniowskiego – „S”SN,
32.Romana Kuczyńskiego – „S”SN,
33.Jerzego Kuźniara – „S”SN,
34.Macieja Pacudę – „S”SN,
35.Romualdę Spyt – „S”SN,
36.Krzysztofa Staryka – „S”SN,
37.Jolantę Strusińską-Żukowską – „S”SN,
38.Małgorzatę Wrębiakowską-Marzec – „S”SN,

e. „Prokuratorów” Prokuratury Generalnej (www.pg.gov.pl/kierownictwo- prokuratury-generalnej-686/kierownictwo-prokuratury-generalnej-661.html):

39.Andrzeja Seremeta – „Prokuratora” Generalnego,
40.Roberta Hernanda – Zastępcę „Prokuratora” Generalnego,

f.„Sędziów” Państwowej Komisji Wyborczej (pkw.gov.pl/panstwowa-komisja-wyborcza-2/sklad-panstwowej-komisji-wyborczej.html):

41.Stefana Jana Jaworskiego – Przewodniczącego – „S”TKss,
42.Andrzeja Kisielewicza – Z-cę Przewodniczącego – „S”NSA,
43.Stanisława Kosmalę – Z-cę Przewodniczącego – „S”SNss,
44.Bogusława Dautera – Członka – „S”NSA,
45.Marię Aleksandrę Grzelka – Członka – „S”SNss,
46.Andrzeja Mączyńskiego – Członka – „S”TKss,
47.Janusza Niemcewicza – Członka – „S”TKss,
48.Antoniego Włodzimierza Rymsa – Członka – „S”NSA,
49.Stanisława Zabłockiego – Członka – „S”SN, g.„Sekretarza” Państwowej Komisji Wyborczej – Szefa Krajowego Biura Wyborczego
50.Kazimierza Wojciecha Czaplickiego,

h.Wszystkich „Posłów” obecnej kadencji. www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/poslowie.xsp?type=A#S

i.Wszystkich „Senatorów” obecnej kadencji. www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/

j.Wszystkich „Posłów” Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji. pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/966be725a42d277a1cd313ba2af21e6f.pdf

k.Wszystkich urzędujących „Marszałków” województw, „Prezydentów” miast, „Burmistrzów”, „Wójtów” oraz Wojewodów i V-ce Wojewodów,

l.Wszystkich Ambasadorów i Konsulów.

Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!

2.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO (Centrala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul.

Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa)

Do: wykonania lub dokończenia w terminie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. zadań wymienionych w rozdz. III pkt 1.) niniejszego pisma, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wykona ich wcześniej w całości lub części Policja.

Jeżeli niewykonanie przez Policję polecenia suwerena wynikałoby z odmowy jego wykonania wtedy listę osób wskazanych do aresztowania wymienionych w rozdz. III pkt 1.) należy powiększyć o nazwiska komendantów Policji wymienionych w tym punkcie.

„Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby”.

Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!

3.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA (Sztab Generalny Wojska Polskiego, ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa)

Do: wykonania lub dokończenia w terminie od 01.03.2015 r. do 30.04.2015 r. zadań wymienionych w rozdz. III pkt 1.) niniejszego pisma, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wykonają ich wcześniej w całości lub części Policja i/lub Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jeżeli niewykonanie przez Policję i/lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego polecenia suwerena wynikałoby z odmowy jego wykonania wtedy listę osób wskazanych do aresztowania wymienionych w rozdz. III pkt 1.) należy powiększyć odpowiednio o nazwiska komendantów Policji i/lub szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wymienionych w punktach 1.) i/lub 2.) Rozdz. III.

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.”.

Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!

4.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL (Biuro Ochrony Rządu, ul Podchorążych 38, 00-463 Warszawa)

Do: formalnego zaniechania ochrony osób nieuprawnionych (rozdz. III pkt 1.)) z powodów wymienionych w treści niniejszego pisma oraz

do: ścisłej współpracy z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojskiem Polskim w sprawie realizacji zadań wymienionych w rozdz. III pkt 1.) niniejszego pisma.

Odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana b


Teresa Wojda

Pożegnanie Stefana Znyka, żołnierza podziemnej Armii Krajowej, pseudonim “Słoneczny”, zmarłego 23.10.2014 r. w szpitalu w Łowiczu.

2014-10-26 20:38:37

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1554042218143256&set=a.1538958096318335.1073741828.100006124788038&type=1&theater

Pożegnanie Stefana Znyka, żołnierza podziemnej Armii Krajowej, pseudonim “Słoneczny”, zmarłego 23.10.2014 r. w szpitalu w Łowiczu.
 

Jako Twoje córki, Maria i Teresa, podziwiające Ciebie za Twoją życiową mądrość, dobroć, miłość, za Twoją bohaterską postawę żołnierza podziemnej Armii Krajowej w latach 1942-1945, walczącej z niemieckim najeżdźcą a równocześnie jako twórczynie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu przeciw okupantowi żydowsko-niemieckiemu, pogrążone w głębokim żalu i bólu składamy Tobie hołd i oddajemy cześć.
Tobie zawdzięczamy zaszczepienie w nas idei bezkompromisowej walki narodowo-wyzwoleńczej w nieustannie okupowanej Polsce w warunkach pozornego pokoju.

Kochany Tatusiu, jesteś dla nas Ojcem Świętym, więc klęczałyśmy 24.10.2014 r. przy Tobie leżącym w trumnie, świadome obecności Twojej duszy, pomimo zimnego Twojego ciała.

Zwracamy się do Ciebie o orędownictwo nad naszą działalnością w obronie naszych rodzin, naszej udręczonej Ojczyzny i zniewalanego Narodu Polskiego, skazanego na zagładę przez żydowsko-niemieckiego okupanta przy współudziale instytucji kościelnych tworzących cywilizację śmierci.

Tatusiu, Teresa będzie sądzona w Sądzie w Łowiczu 17.11.2014 r. za kontynuowanie idei obrony Narodu Polskiego, której byłeś wierny całe życie, więc czuwaj szczególnie w tym dniu.

Wiemy, że to nie Ty pozbawiłeś nas naszego niezbywalnego prawa do informacji lekarskiej i troski o Twoje zdrowie. Z wielkim bólem przyjmujemy fakt, że nie udało nam się Ciebie uchronić przed podtruwaniem lekami na choroby których nie miałeś, co doprowadziło do Twojego wielkiego cierpienia i śmierci w szpitalu Twojego ciała, bardzo pośpiesznie złożonego w drugiej dobie do grobu na cmentarzu w Zdunach, wbrew polskiej tradycji.

Ubolewamy nad pogwałceniem Twojego elementarnego prawa do godnego umierania w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych, o co tak bardzo zabiegałyśmy. Twoja anielska dusza najlepiej widzi jakich doświadczamy prześladowań i upokorzeń za obronę Twoich praw jak też praw Narodu Polskiego.

Niechaj chociaż Twoja męczeńska śmierć będzie ostrzeżeniem dla wszystkich zniewalanych w podstępny sposób Polaków m.in lekami i szczepionkami a także pozbawianych prawa do godnego umierania w gronie rodzinnym, w miłości i szacunku dla duszy i ciała ludzkiego.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Polski Obywatelski Ruch Oporu
Zduny, 24.10.2014 r.

Teresa Wojda

Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców.

2014-10-08 23:37:53

docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit           
          Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości;       sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców.     

      Łowicz, 30.09.2014r.       

        Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

       link:” Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców  a prześladuje obrońców Narodu Polskiego. Skarga

na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu  komornika.” docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

Sąd Rejonowy w  Łowiczu

II Wydział Karny

Syg.akt II W 414/14

Pismo Procesowe 

Dotyczy 

 1. sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda  za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie  siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu, sygn. akt II W 414/14

 1. sprawy  z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda  za stawanie w obronie Narodu Polskiego w dniu 1.08.2014r. na cmentarzu w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14

Powyższe sprawy zostały połączone w jedną sprawę sądową pod sygn.akt II W 414/14, postanowieniem prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, Magdaleny Piwowarczyk z dnia 25.09.2014r. Dołączona została nowa sprawa do akt sprawy o ukaranie prezes Teresy Wojda, cyt: w dniu 1 sierpnia 2014r. około godziny 17 na ulicy Blich  w Łowiczu, woj.łódzkiego, głośnym krzykiem i hałasem zakłóciła spokój i porządek publiczny”, tj o wykroczenie z art.51§ 1, opierają się na protokóle, pisanym po upływie 47 dni (16.09.2014r.), przesłuchania rzekomego świadka wykroczenia, policjanta Michała Karaska.

Policjant ten pisze że zna osobiście Teresę Wojda,prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi,Polski Obywatelski Ruch Oporu, co jest nieprawdą, ponieważ prezes T.Wojda  nie jest w osobistych kontaktach z żadnymi policjantami. 

Prezes Teresa Wojda na cmentarzu nie miała ze sobą żadnych urządzeń nagłaśniających, co widać na zdjęciach opublikowanych w mediach. Tak więc absurdalny jest zarzut zakłócania spokoju i porządku publicznego. To uczestnicy zgromadzenia na czele z władzami lokalnymi i kościelnymi  zamienili miejsce wiecznego spoczynku pokoleń Polek i Polaków na głośny teatr obłudy żydowskiego okupanta, który podstępnie dokonuje wyniszczania  Narodu Polskiego, przejmuje jego rolę,  przy równoczesnym fałszowaniu historii i zawłaszczaniu miejsc pamięci narodowej, eliminowaniu spadkobierców myśli narodowo-wyzwoleńczej.

Ironią i dowodem na wielkie zniewolenie jest fakt składania kwiatów pod pomnikiem ku czci ofiar II Wojny Światowej  przez lokalnych sprawców niszczenia życia, zatruwania; wody, środowiska, jednocześnie  podżegaczy wojennych, sprawujących nielegalnie władzę, bo wyłonionych w wyniku sfałszowanych wyborów, nie rozliczonej łowickiej afery wyborczej z niechlubnym udziałem łowickiej policji.

link: “ Stop talmudycznym rządom”

justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

link: “Skarga na agresję na Polskę, zawojowanie jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

link: “Stop niszczeniu narodów i państw”

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

 Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu podczas odbywającego się spektaklu drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia że utrudniali T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności  Armii Krajowej rodowitych Polaków, w imieniu naszego taty, oficera Armii Krajowej oraz  naszej mamy a także rodzin sześciu braci naszych rodziców, żołnierzy Armii Krajowej.

 To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez  znieważanie publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda. Szydził z niej,  poniżał ją i przeszkadzał w krótkiej wypowiedzi przy pomniku, by następnie dać znak orkiestrze żeby zagrała. Kiedy orkiestra przestała grać a prezes T.Wojda już odchodziła od pomnika, burmistrz nadal ją obrażał, wykrzykując przez mikrofon.

Takie karygodne zachowanie burmistrza miało na celu ośmieszenie prezes  Stowarzyszenia i zapobieżenie ujawnieniu prawdy o fałszerstwach wyborczych, o jego działalności przestępczej chronionej przez łowicki wymiar sprawiedliwości poprzez listy żelazne, utajnione przed społeczeństwem.

link: “Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw?”

document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit

 

W dniu 1 sierpnia 2014r. dwaj policjanci,  nieznani prezes T.Wojda, nie będący nigdy w zespole “Łowiczanie” ani w Stowarzyszeniu ani nie znani z sąsiedztwa czy ze szkoły, podeszli do niej zaraz po haniebnej napaści dwóch mężczyzn, którzy  szarpali, popychali i ze wściekłością obrażali  prezes T.Wojda, wtedy gdy ona opuszczała ze łzami w oczach zgromadzenie przy pomniku na cmentarzu katedralnym, poruszona fałszowaniem historii i beszczeszczeniem miejsca pochówku żołnierzy polskich z września 1939, gdzie wciśnięty jest pomnik ku czci “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”.

 

Policjanci zamiast zająć się napastnikami; doprowadzić ich na komisariat i postawić zarzuty, zignorowali to zdarzenie a próbowali zatrzymać  ofiarę napaści T.Wojda.  

Obecnie wnosi się  o ukaranie T.Wojda , osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch  mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz przedstawicieli władz kościelnych. Wskazuje to jak  bez honoru i godności, bez sumienia są policjanci, którzy nie dopełnili podstawowego obowiązku strzeżenia bezpieczeństwa rodowitych Polaków, napadanych przez osobników nasyłanych przez okupanta żydowskiego. Na domiar jeden z policjantów  składa do sądu wniosek o ukaranie ofiary napaści a przy tym fałszywie zeznaje. 

Jeden z napastników atakujących T.Wojda to mężczyzna w jasnej koszuli w kratkę, stojący za orkiestrą po lewej stronie. Jako pierwszy wielokrotnie popychał rękoma, z zaciśniętymi zębami, szarpał, słownie znieważał przywódczynię Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

lowicz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/obchody-70-rocznicy-powstania-warszawskiego-w-lowiczu,2375472,gal,10109292,t,id,tm,zid.html
Poniżej na  zdjęciu widoczny jest drugi  z napastników: wysoki mężczyzna w ciemnej koszuli, z założonymi do tyłu rękoma. Przyłączył się do popychania, szydzenia i obrażania przedstawicielki  naszych organizacji.

 

www.lowicz24.eu/images/stories/2014/08/01rocznica/01-rocznica-07.JPG

www.lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5221-hold-ofiarom-i-bohaterom-powstania-warszawskiegoZ uwagi na to że łowicka policja, prokuratura i sąd działają na zlecenie uzurpatorskich, żydowskich okupacyjnych władz i zlekceważyły wszystkie nasze wnioski, jak też ze względu na swoje bezpieczeństwo  prezes Stowarzyszenia T.Wojda  nie wniosła skargi na  napastników dopuszczających się naruszenia nietykalności cielesnej i znieważania jej jako osoby publicznej. Do przestępstwa doszło na oczach kilkudziesięciu świadków, uczestników zgromadzenia przed pomnikiem na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Atak dwóch agentów sił wrogich Narodowi Polskiemu na Teresę Wojda jest również rażącą dyskryminacją i powinien być potraktowany przez policję i łowicki sąd jako atak na tle narodowościowym, jako antypolonizm, co podlega zgodnie z prawem ściganiu z urzędu.Policjant w zeznaniu zataja prawdę o powyższym fakcie jak też o tym że w obronie za napadniętą przez tych dwóch osobników prezes T.Wojda, upomniał się młody człowiek z grupy  osób zgromadzonych między grobami żołnierzy, bohaterów poległych w obronie Polski przed niemiecką hitlerowską nawałą w walkach nad Bzurą w 1939r. a nie harcerzy Powstania Warszawskiego, ku czci których okupant żydowski wystawił pomnik, zafałszowując historię jakoby dzieci, harcerze Szarych Szeregów były żołnierzami Armii Krajowej.

 

Dzięki temu odważnemu mężczyżnie napastnicy odstąpili od T.Wojda a dwaj policjanci podeszli w momencie gdy T.Wojda głośno podziękowała za uratowanie jej z rąk oprawców.

Na zdjęciu poniżej, na dalszym planie widoczny jest stojący z założonymi rękoma młody, barczysty mężczyzna, dzielny obrońca napadniętej i znieważanej prezes T.Wojda.

 lowicz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/obchody-70-rocznicy-powstania-warszawskiego-w-lowiczu,2375472,gal,10109238,t,id,tm,zid.html

Jeden z policjantów powiedział  do prezes Stowarzyszenia tylko, cyt.: “pani pozwoli z nami”. Na te słowa T.Wojda odpowiedziała, cyt.: “nie ma powodu żebym z panami szła, bo z panami nie przyszłam. Proszę zająć się tymi, którzy mnie zaatakowali”. Po tych słowach prezes T. Wojda oddaliła się  a policjanci dali jej spokój również pod presją słów wypowiedzianych w jej obronie przez  młodego mężczyznę.

Wbrew temu co pisze policjant w zeznaniu, policjanci nie zdążyli się nawet przedstawić a tym bardziej wzywać do czegokolwiek. Nieprawdą jest jakoby T.Wojda podeszła do mównicy, bo takiej na cmentarzu w dniu 1 sierpnia 2014r. nie było, co tym bardziej podważa wiarygodność zeznania. Jednoznacznie wskazuje to że świadek nie był obecny na tym zgromadzeniu albo celowo mataczy.

Na tej uroczystości pod pomnikiem na cmentarzu zainstalowano nagłośnienie o dużej mocy a zamiast mównicy były stojące na betonowym podłożu dwa mikrofony co widać na zdjęciach opublikowanych na lokalnych portalach, foto nr.13 w publikacji na portalu naszemiasto.

link:”obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w Łowiczu”

lowicz.naszemiasto.pl/artykul/obchody-70-rocznicy-powstania-warszawskiego-w-lowiczu,2375472,4,gal,t,id,nk,tm.html#skomentuj

link: “Czy cmentarz i rocznicowe obchody to odpowiednie miejsce? “

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5223-czy-cmentarz-i-rocznicowe-obchody-to-odpowiednie-miejsce#comments

 

W zeznaniu policjant dopuszcza się oszczerstwa stwierdzeniem jakoby prezes T.Wojda wygłaszała poglądy i wykrzykiwała. Prezes T.Wojda nie głosiła żadnych poglądów i nie wykrzykiwała!

Powiedziała bez mikrofonu, w odległości kilku metrów od burmistrza, wcześniej omijając proboszcza katedry łowickiej, który  zastawiał  jej drogę dojścia do pomnika, m.in słowa:  jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej   ma prawo oddać hołd, zamiast kwiatów, złożeniem plakatów przeciwko podżegaczom wojennym i niszczycielom życia. Przekazała przesłanie: nigdy więcej wojny! Stop podżegaczom wojennym !

 

Dołączenie do sprawy przeciwko prezes Stowarzyszenia T. Wojda, wieloletniej działaczki,  zasłużonej dla kultury polskiej i obrony Narodu Polskiego następnej sprawy przeciwko niej wskazuje na zmowę grupy przestępczej wysługującej się łowicką policją, sądem i prokuraturą. Założenie spraw przeciwko prezes T. Wojda ma ukryty zasadniczy cel zwabienia jej do sądu i sprowokowania sytuacji w wyniku której zastosowane zostaną systemy zniewalania umysłu, tak jak wypróbowano to już wcześniej na sprawie o udostępnienie  lokalu z bezprawnego wniosku ZGM, pod dyktando burmistrza i grupy przestępczej związanej z łowickim ratuszem.

link: “Stop cywilizacji śmierci, NWO, ONZ, Agenda 21 ! Pilnym nakazem wspólna troska o człowieka i naturę.”

docs.google.com/document/d/1JWUlvxIMc4qMEer6UYHQ6F7SGgz6KWZrvqVz8QYOI8U/edit

link: “Dyskryminacja i prześladowanie Teresy Wojda”

docs.google.com/document/d/1__Vy7kIdRShcJpVD2gbPgUgU3B1nDkGHrUFj3ySFwH8/edit

link:  “Do Komisji Europejskiej o dyskryminacji i prześladowaniu Teresy Wojda”

docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit

 

Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo wezwania policji pod byle pretekstem. Zapowiedzią takich zamiarów było prowokacyjne zachowanie pracownicy sądu, która na cicho wypowiedzianą prośbę o nie przeszkadzanie w przeglądaniu akt, wykrzykiwała i groziła wezwaniem policji.

W związku z tym, że zarzucamy policjantom złożenie fałszywych zeznań do akt obu spraw  a łowickiemu sądowi zamach na nasze organizacje, tym bardziej zwiększa się niebezpieczeństwo narażania prezes T.Wojda na przemoc ze strony policji, łącznie z przymusowym zamknięciem w szpitalu psychiatrycznym. W  świetle ostatnio zmienionych przepisów policjanci mają prawo przewiezienia do szpitala psychiatrycznego na przymusowe leczenie każdego, kto ich zdaniem a raczej ich mocodawców, stanowi zagrożenie dla otoczenia.

 

        Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Stop cywilizacji śmierci: NWO, ONZ, Agenda 21 ! Pilnym nakazem wspólna troska o człowieka i naturę.

2014-10-02 21:38:57

Stop cywilizacji  śmierci: NWO, ONZ, Agenda 21 !

Pilnym nakazem  troska o człowieka i naturę.

docs.google.com/document/d/1JWUlvxIMc4qMEer6UYHQ6F7SGgz6KWZrvqVz8QYOI8U/edit

Łowicz,02.10.2014r.

 

        Notatka prasowa Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU.

 

         


 

 

 

     W Zamku Królewskim w   Warszawie, w dniu 29.09.2014r. odbyła się “debata” pt: “ Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, zorganizowana m.in przez Polski Komitet d/s UNESCO. W sali koncertowej Zamku Królewskiego ponad 100 osobowa widownia wysłuchała prelegentów reprezentujących świat polityki i nauki. Wsród widowni byli m.in przedstawiciele organizacji pozarządowych jak też instytucji kultury oraz przedstawiciele przyrodniczych parków krajobrazowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z  udziału w debacie, w ostatniej chwili zrezgnowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz wice Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiciele kancelarii prezydenta, Ministra Kultury, Ministerstwa Środowiska wygłosili przygotowane wcześniej referaty.

 

 

Debata obejmowała dwie sesje tematyczne:

1.”Jedność krajobrazu kulturowo-przyrodniczego warunkiem zrównoważonego kształtowania otoczenia człowieka”

2.”Społeczeństwo jako współgospodarz, odbiorca i użytkownik dziedzictwa- ochrona krajobrazu dla ludzi a nie przed ludźmi.”

 

Po pierwszej sesji tematycznej w dyskusji głos zabrała m.in.Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu. Pomimo że prowadzący dyskusję przedstawił Teresą Wojda jako przedstawicielkę lokalnej społeczności, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskiej i uprzedził że będzie to głos w debacie z punktu widzenia lokalnej społeczności, to jednak, ku zaskoczeniu obecnych, nie odnosiosła sie do problemów lokalnych a zasygnalizowała zagrożenia w skali światowej.

 

Prezes T.Wojda  która w krótkim wystąpieniu podkreśliła, że nie tylko polskie ale światowe dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest zagrożone poprzez działalność globalnych koncernów wydobywczych. Ponad dwa miliony odwiertów węglowodorów na świecie spowodowały już nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym człowieka. Polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest zagrożone poprzez oddanie dwie trzecie terytorium Polski, o niskich zasobach wodnych i gęstym zaludnieniu, pod koncesje wydobywcze wszelkich bogactw naturalnych.

 

T.Wojda pokazała aktualną mapę koncesji wydanych przez

Ministerstwo Środowiska oraz plakat z widokiem zniszczonego przez

odwierty Teksasu pt.: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi.”

 

Prezes Stowarzyszenia T.Wojda podkreśliła, że nowa ustawa

prawo geologiczne i górnicze odbebrała Narodowi Polskiemu

prawo głosu, decydowania o krajobrazie kulturowo-przyrodniczym.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !“

justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

 

Już na wstępie T.Wojda nawiązała do faktu, że honorowy patron tej debaty, prezydent B.Komorowski  nie odpowiedział do dziś na list otwarty skierowany do niego w obronie Narodu Polskiego a list ten stał się petycją Parlamentu Europejskiego. Przed dwoma laty T.Wojda stawała w obronie Narodu Polskiego w debacie o gazie łupkowym w Brukseli. Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresa Wojda oprócz zasygnalizowania zagrożeń wyraziła nadzieję że zmiana mentalności ludzi jest szansą na przetrwanie życia na Ziemi i uratowanie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.Pilnym nakazem  chwili jest troska o człowieka i naturę.

link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorom w Polsce? Petycja PE 0578/12”

docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh-bI_0PhUPFc/edit

Foto: J.Duda

(Składamy serdeczne podziękowanie  dla Pani Jadwigi Duda, prezes Stowarzyszenia „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI" za udostępnienie zdjęć do tego artykułu.)

       Maria Bejda, Teresa Wojda

        Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

        Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

        POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...