Petycja do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Skontaktuj się z autorem petycji

Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

2019-12-04 20:37:38

Szanowni Państwo!

W dniu 25 listopada 2019 r. Stowarzyszenie Absolwentów KSAP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowanie pt. „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”, stanowiące aktualizację dokumentu pod tym samym tytułem powstałego w 2016 r.

Opracowany w środowisku absolwentów KSAP projekt „Rekomendacji” został poddany konsultacjom publicznym. Uzgodniony dokument stanowi zbiór propozycji zmian w systemie służby cywilnej służących poprawie jego funkcjonowania.

Do najważniejszych rekomendacji należą:

 • rozszerzenie kompetencji i wzmocnienie roli Szefa Służby Cywilnej,
 • wprowadzenie transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
 • wprowadzenie karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego w służbie cywilnej,
 • ugruntowanie roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
 • profesjonalizacja służby cywilnej poprzez zwiększanie rocznych limitów mianowań i rezygnację z opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego,
 • poprawa płac w administracji rządowej i powiązanie wzrostu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

https://pl-pl.facebook.com/SA.KSAP/

https://twitter.com/saksap

http://www.saksap.pl/

Serdecznie pozdrawiamy!    


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na petycję SAKSAP

2019-10-08 16:43:07

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 4 października br. Szef Służby Cywilnej udzielił odpowiedzi na petycję SAKSAP do premiera Morawieckiego w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

Z pismem Szefa Słuzby Cywilnej można zapoznać się na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

https://pl-pl.facebook.com/SA.KSAP/

https://twitter.com/saksap

http://www.saksap.pl/

Serdecznie pozdrawiamy!


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Konsultacje publiczne - „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

2019-09-04 20:56:36

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że właśnie minęły dwa miesiące od złożenia petycji do premiera Morawieckiego. Niestety dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej rozpoczęło konsultacje publiczne projektu dokumentu „Służba cywilna. Rekomendacje Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”.

Najistotniejsze rekomendacje dotyczą:

 • rozszerzenia kompetencji i wzmocnienia roli Szefa Służby Cywilnej,
 • silniejszego podporządkowania dyrektorów generalnych Szefowi Służby Cywilnej,
 • wprowadzenia transparentnego, opartego na kryteriach merytorycznych, dwuetapowego naboru na stanowiska kierownicze,
 • wprowadzenia karencji, 5-letniego okresu, który musi upłynąć od zaprzestania uczestniczenia w partii politycznej do objęcia stanowiska kierowniczego w służbie cywilnej,
 • ugruntowania roli KSAP jako instytucji kształcącej kadrę kierowniczą administracji publicznej,
 • poprawy płac w administracji rządowej i powiązania wzrostu wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej ze wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw.

Bardzo zależy nam na udziale w konsultacjach możliwie szerokiego spektrum interesariuszy instytucjonalnych i indywidualnych; urzędników, badaczy, publicystów, osób pełniących funkcje publiczne.

Projekt "Rekomendacji" dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych:

www.saksap.pl

https://twitter.com/saksap

https://pl-pl.facebook.com/SA.KSAP/

Uwagi, opinie i komentarze do projektu „Rekomendacji” prosimy przesyłać na adres zarzad@saksap.pl do końca października 2019 r. Wszystkie propozycje zmian do projektu zostaną przedyskutowane w gronie Zarządu Stowarzyszenia. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana Prezesowi Rady Ministrów.

 

Serdecznie pozdrawiamy!


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Przekazanie petycji do premiera Morawieckiego

2019-07-05 05:54:01

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lipca br. petycja do premiera Morawieckiego w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej wraz listą sygnatariuszy została złożona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Petycję podpisały 583 osoby.

Jednocześnie zachęcamy do wspierania kolejnych działań Stowarzyszenia Absolwentów KSAP na rzecz poprawy funkcjonowania administracji publicznej, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

https://pl-pl.facebook.com/SA.KSAP/

https://twitter.com/saksap

http://www.saksap.pl/

Serdecznie dziękujemy za podpisanie petycji!

Pozdrawiamy!


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Zakończenie akcji zbierania podpisów pod petycją

2019-07-02 05:31:33

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją. W najbliższych dniach petycja wraz z listą sygnatariuszy zostanie przekazana premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

O przekazaniu petycji poinformujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

https://pl-pl.facebook.com/SA.KSAP/

https://twitter.com/saksap

http://www.saksap.pl/

Serdecznie dziękujemy za poparcie naszej inicjatywy!


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Termin zakończenia zbierania podpisów pod petycją

2019-06-26 12:31:49

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że podpisy pod petycją zbieramy do końca czerwca. Z początkiem lipca petycja zostanie wydrukowana i wraz z listą sygnatariuszy przekazana premierowi Morawieckiemu.


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Stanowisko Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w sprawie poprawy warunków zatrudnienia i zwiększenia wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej

2019-04-09 20:08:24

Szanowni Państwo!

W internetowym Serwisie Służby Cywilnej opublikowano Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku. Na szczególną uwagę zasługują zawarte w Sprawozdaniu informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej.

W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, obserwowano niekorzystny trend związany z brakiem zainteresowania pracą w służbie cywilnej. Ponownie spadła średnia liczba kandydatów ubiegających się o pracę. Osiągnięty poziom jest ponad czterokrotnie niższy niż przed pięciu laty. Coraz trudniej pozyskać do służby cywilnej pracowników z odpowiednim przygotowaniem i kompetencjami. Znacznie wzrosła liczba ogłaszanych naborów (o ponad 61%), co jest tłumaczone zwiększeniem (o ponad 4 p. proc., do poziomu 41,5%) liczby naborów, które zakończyły się nieobsadzeniem stanowiska.

Na wysokim poziomie utrzymuje się wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (odejść z urzędów). Problem ten dotyczy w szczególności ministerstw oraz urzędów wojewódzkich, dla których wskaźnik fluktuacji zatrudnienia w 2018 roku wyniósł odpowiednio 14,4% (wzrost o 4,5 p. proc.) i 13,6% (wzrost o 1,6 p. proc.).

Utrzymuje się niski poziom zatrudnienia osób młodych w służbie cywilnej. W 2018 roku udział zatrudnienia osób w wieku do 29 roku życia wyniósł 7%. Odsetek młodych pracowników w korpusie służby cywilnej jest niewspółmiernie niski w relacji do sektora prywatnego, w którym młodzi pracownicy stanowią ponad 20% ogółu zatrudnionych.

W ocenie Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej główną przyczyną coraz mniejszego zainteresowania pracą w administracji rządowej i związanych z tym trudności w pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry jest sytuacja płacowa w służbie cywilnej.

Niska konkurencyjność płac w urzędach administracji rządowej jest efektem różnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej (zawierające wynagrodzenie zasadnicze, „trzynastkę”, dodatki, nagrody, etc.) wzrosło o 6,1%, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1%. Rok 2018 był zatem kolejnym rokiem, w którym pogorszyła się konkurencyjność płac w służbie cywilnej względem wynagrodzeń oferowanych przez firmy, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

W latach 2009-2018 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej wzrosło o 32%. W tym czasie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 44%. Oznacza to, że w ostatniej dekadzie płace pracowników polskich firm rosły szybciej od płac członków korpusu służby cywilnej o 12 p. proc. Efektem różnicy w dynamice wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw jest obecnie niska konkurencyjność płac w urzędach administracji rządowej.

Rozwiązanie problemu niskiej konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej wymaga planu podnoszenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w perspektywie wieloletniej. Do czasu poprawy konkurencyjności płac w administracji rządowej wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej powinny rosnąć szybciej niż płace w sektorze przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem powinno być powiązanie wzrostu wynagrodzeń w administracji rządowej ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie postuluje przyjęcie przez Radę Ministrów trzyletniego planu zakładającego zniwelowanie negatywnych efektów nierównej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i sektorze przedsiębiorstw, skutkujących obniżeniem konkurencyjności płac w administracji rządowej w ciągu ostatniej dekady. W praktyce oznaczałoby to podnoszenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w ujęciu rocznym w tempie o 4 p. proc. większym od  wyrażonego procentowo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym. Mając na względzie, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku wyniósł 7,1%, plan powinien zakładać wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w 2019 roku o 11,1%.

Oczekujemy niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Właściwe warunki do pełnienia służby publicznej, w tym godne wynagradzanie za pracę urzędników, są niezbędne do realizacji celów stawianych przed administracją.

 


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji PublicznejUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.