Petycja do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej

Wyzwania współczesności  wymagają skutecznego państwa. Bezpieczeństwo i rozwój to dobra, które może zapewnić jedynie sprawnie działający system instytucji publicznych, procedur i oddanych służbie Polsce pracowników administracji. Centralne miejsce w tym systemie zajmuje korpus służby cywilnej.

Tymczasem służba cywilna zmaga się z rosnąca fluktuacją kadr i coraz mniejszym zainteresowaniem pracą w administracji rządowej. Pozyskaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry nie sprzyja sytuacja płacowa w służbie cywilnej. W wielu urzędach wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odnosi się to zwłaszcza do urzędów terenowej administracji rządowej.

Niska konkurencyjność płac w urzędach administracji rządowej jest efektem różnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej i wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. Od wielu lat płace pracowników polskich firm rosną szybciej niż płace członków korpusu służby cywilnej. Podejmowane w ostatnich latach działania nie przyniosły oczekiwanej zmiany.

Rozwiązanie problemu niskiej konkurencyjności wynagrodzeń w służbie cywilnej wymaga planu podnoszenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w korpusie służby cywilnej w perspektywie wieloletniej. Do czasu poprawy konkurencyjności płac w administracji rządowej wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej powinny rosnąć szybciej niż płace w sektorze przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem powinno być powiązanie wzrostu wynagrodzeń w administracji rządowej ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Plan powinien uwzględniać mechanizmy przeciwdziałania nadmiernemu zróżnicowaniu wynagrodzeń w obrębie tej samej grupy urzędów oraz zbytniej rozpiętości wynagrodzeń pomiędzy grupami stanowisk, w szczególności pomiędzy grupą wyższych stanowisk i grupą stanowisk samodzielnych.

My, niżej podpisani, kierując się troską o sprawność instytucji publicznych i jakość dostarczanych usług, oczekujemy niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwiększenie wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej. Właściwe warunki do pełnienia służby publicznej, w tym godne wynagradzanie za pracę urzędników, są niezbędne do realizacji celów stawianych przed administracją.


Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej    Skontaktuj się z autorem petycji