Petycja w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Skontaktuj się z autorem petycji

Spór zbiorowy w ARiMR

2021-03-09 10:58:03

NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR od dnia 09 marca 2021 r. jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nasz związek domaga się realizacji następujących postulatów: 1. Podwyżki w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR. 

2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

3.Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.

4. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.

5. Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.

6. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

7. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.

8. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

9. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

10. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

11. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.Więcej informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych związku. 


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała

Pismo do Prezes ARiMR

2021-02-03 09:42:44

26.01.2021 zostało do Pani Prezes ARiMR wysłane pismo o treści: 

NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR, po analizie sytuacji pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnosi o szybką realizację następujących postulatów:Podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.Wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Postulaty zostały sformułowane przez nasz związek w oparciu o informację niepełne ze względu na utrudnienia uzyskania właściwych danych. Dlatego wnosimy ponownie o udzielenie informacji w następujących sprawach.  I.               Informację dotyczące wynagrodzeń: 1.     Kwotach wypłaconych w roku 2019 i 2020 pracownikom ARiMR z tytułu nagród;2.     Kwoty łącznej podwyżek w 2019 r. i 2020 r.;3.     Kwoty wypłaconych wynagrodzeń za 2019 r. i 2020 r. w podziale na wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, nagrody (kwoty brutto).Jednocześnie wnosimy, aby powyższe informacje były przygotowane przyuwzględnieniu podziału na:a) poszczególne grupy stanowisk pracy pogrupowane według struktury organizacyjnej na Centralę, poszczególne Oddziały Regionalne oraz łącznie Biura Powiatowe w każdym województwie;b) ilość etatów dla danego stanowiska pracy;c) łączną wartość;d) średnią;e) najwyższą oraz najniższą kwotę.II.             Informację dotyczące mobbingu i dyskryminacji:1.     Ilość spraw zgłoszonych przez pracowników w latach 2015 - 2020 w rozbiciu na poszczególne lata oraz Oddziały Regionalne i Centralę. 2.     Ilość spraw nieuwzględniających wniosku zgłaszającego w latach 2015 – 2020 w rozbiciu na poszczególne lata oraz Oddziały Regionalne i Centralę.3.     Ilość osób, które w okresie 12 miesięcy od zakończenia postepowania przed Komisją zakończyło pracę w ARiMR, w rozbiciu na poszczególne lata oraz Oddziały Regionalne i Centralę oraz sposób zakończenia zatrudnienia. Oczekujemy podjęcia konstruktywnych rozmów w terminie do dnia 1 marca 2021 r. lub realizacji w tym terminie postulatów. W przypadku nie podjęcia działań w celu rozwiązania problemów przez Pracodawcę, zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej, podejmiemy działania wszczynające procedurę sporu zbiorowego.


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała

Dodanie nowego postulatu.

2021-01-26 07:51:31

W dniu 26.01.2021 r. do petycji został dodany jeszcze jeden postulat jako pkt 3 wpisano: Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem. Dotychczasowe postulaty od pkt 3 zostały przesunięte o jedno miejsce. 


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert GibałaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...