Petycja w sprawie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany niektórych elementów organizacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Skontaktuj się z autorem petycji

Aktualne informacje o sporze.

2021-11-25 13:12:28

W ARiMR od marca tego roku trwa kolejny spór zbiorowy. Warto na wstępie przypomnieć, że spór zbiorowy nie jest czymś nadzwyczajnym. Jest to jedno z kilku narzędzi, przewidzianych przez prawo, które umożliwia związkom zawodowym walkę o interesy zbiorowe pracowników w zakładzie pracy. Warto podkreślić, że spór zbiorowy nie jest wymierzony przeciw komuś. Przebieg sporu zależy od dialogu jaki zostanie podjęty między stronami. Istnieje kilka etapów sporu. Pierwszy, często ostatni, to etap rokowań. W tym etapie obie strony (strona związkowa i pracodawca) próbują się porozumieć między sobą. Drugi etap to mediacje. Przejście do tego etapu następuje wtedy, kiedy strony nie mogą porozumieć się w ramach rokowań. Wówczas potrzebna jest pomoc z zewnątrz w osobie mediatora, który prowadzi mediacje. Fiasko tego etapu prowadzi do eskalacji konfliktu łącznie z akcją strajkową prowadzoną przez związki. 

Obecnie 3 związki zawodowe działające w ARiMR są w sporze zbiorowym.

Od marca spór zbiorowy prowadzi NSZZ Solidarność Pracowników ARiMR, która żąda spełnienia 11 postulatów, w tym postulatów płacowych. Najważniejsze z nich to podwyżka wynagrodzeń w wysokości 1500 zł brutto, wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł kwartalnie oraz wprowadzanie dodatków za szczególne warunki pracy (praca w terenie) oraz dodatkowe zadania (obsługa informatyczna biura, dodatkowe zadania jak archiwum czy opieka nad stażystami). 

Od sierpnia z takim samym postulatem płacowym (podwyżka 1500 zł brutto) do sporu dołączył Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rolnictwa “AgroSłużba”. We wrześniu natomiast w spór zbiorowy wszedł NSZZ Pracowników Administracji Rolnictwa w RP, z takimi samymi postulatami jak NSZZ Solidarność. 

Do tej pory udało się z pracodawcą uzgodnić:

Realizację postulatu 7, czyli: „Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.” – zapewnienie pracodawcy, że przy najbliższej zmianie regulaminu wynagradzania, zostanie wprowadzony zapis o obowiązku informowania pracowników centrali i oddziałów regionalnych o ilości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale.

Realizację postulatu 5, czyli: „Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.” Uzgodniono już regulamin takiego dodatku. W projekcie budżetu na rok 2022 znajdują się też środki, które mogłyby być przeznaczone na dodatek. 

Zrealizowano postulat 3, czyli: „ Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.” Po pierwsze udało się uzgodnić regulamin dodatków specjalnych, po drugie nowelizacja budżetu na rok 2021 oraz ustawa okołobudżetowa odmraża nagrody. 

W trakcie realizacji jest postulat 8, czyli: „Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego”. Wiąże się on z realizacją postulatu 6, czyli: „Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy”. Prace nad ścieżką awansu trwają.

Najtrudniejsza sytuacja jest w przypadku postulatów płacowych. W projekcie budżetu na rok 2022 w pozycji na wypłatę wynagrodzeń Rząd zaproponował zwiększenie o 69 mln. Po odliczeniu na wspomniany wyżej dodatek terenowy pozostaje ok 65 mln. Propozycja przedstawiona przez związki zawodowe na ostatnim spotkaniu w ramach rokowań ma kosztować ok 170 mln zł. Łatwo wyliczyć, że brakuje 105 mln do zrealizowania tego pomysłu. Dlatego w dniu 4 listopada odbyła się Pikieta pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Celem pikiety było uświadomienie decydentom trudnej sytuacji finansowej pracowników ARiMR. Cel został osiągnięty. Do protestujących wyszedł wiceminister Szymon Giżyński, który zaprosił delegację na rozmowy z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wicepremier Henryk Kowalczyk, podkreślił, że rozumie nasza determinację i stwierdził, że postulaty płacowe są zasadne. Zaproponował również, że jeszcze przed końcem listopada spotkamy się ponownie i wówczas będzie przedstawiona propozycja zwiększenia budżetów na wynagrodzenia.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji nacisku na posłów, zainicjowanej przez NSZZ "Solidarność" wysłaniem stanowiska do posłów i aktywnym udziale pozostałych związków będących w sporze zbiorowym, udało się wprowadzić do ustawy okołobudżetowej na ten rok zapisu umożliwiającego zwiększenie funduszu na wynagrodzenia z przeznaczeniem na nagrody. Dzięki temu jeszcze w listopadzie pracownicy ARiMR otrzymają wysokie nagrody roczne. 


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała

Spór zbiorowy w ARiMR

2021-03-09 10:58:03

NSZZ “Solidarność” Pracowników ARiMR od dnia 09 marca 2021 r. jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Nasz związek domaga się realizacji następujących postulatów: 1. Podwyżki w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR. 

2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

3.Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.

4. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.

5. Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.

6. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

7. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.

8. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

9. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

10. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

11. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.Więcej informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych związku. 


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała

Pismo do Prezes ARiMR

2021-02-03 09:42:44

26.01.2021 zostało do Pani Prezes ARiMR wysłane pismo o treści: 

NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR, po analizie sytuacji pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnosi o szybką realizację następujących postulatów:Podwyżki wynagrodzeń w wysokości 1500 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.Wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.Wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Postulaty zostały sformułowane przez nasz związek w oparciu o informację niepełne ze względu na utrudnienia uzyskania właściwych danych. Dlatego wnosimy ponownie o udzielenie informacji w następujących sprawach.  I.               Informację dotyczące wynagrodzeń: 1.     Kwotach wypłaconych w roku 2019 i 2020 pracownikom ARiMR z tytułu nagród;2.     Kwoty łącznej podwyżek w 2019 r. i 2020 r.;3.     Kwoty wypłaconych wynagrodzeń za 2019 r. i 2020 r. w podziale na wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, nagrody (kwoty brutto).Jednocześnie wnosimy, aby powyższe informacje były przygotowane przyuwzględnieniu podziału na:a) poszczególne grupy stanowisk pracy pogrupowane według struktury organizacyjnej na Centralę, poszczególne Oddziały Regionalne oraz łącznie Biura Powiatowe w każdym województwie;b) ilość etatów dla danego stanowiska pracy;c) łączną wartość;d) średnią;e) najwyższą oraz najniższą kwotę.II.             Informację dotyczące mobbingu i dyskryminacji:1.     Ilość spraw zgłoszonych przez pracowników w latach 2015 - 2020 w rozbiciu na poszczególne lata oraz Oddziały Regionalne i Centralę. 2.     Ilość spraw nieuwzględniających wniosku zgłaszającego w latach 2015 – 2020 w rozbiciu na poszczególne lata oraz Oddziały Regionalne i Centralę.3.     Ilość osób, które w okresie 12 miesięcy od zakończenia postepowania przed Komisją zakończyło pracę w ARiMR, w rozbiciu na poszczególne lata oraz Oddziały Regionalne i Centralę oraz sposób zakończenia zatrudnienia. Oczekujemy podjęcia konstruktywnych rozmów w terminie do dnia 1 marca 2021 r. lub realizacji w tym terminie postulatów. W przypadku nie podjęcia działań w celu rozwiązania problemów przez Pracodawcę, zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej, podejmiemy działania wszczynające procedurę sporu zbiorowego.


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert Gibała

Dodanie nowego postulatu.

2021-01-26 07:51:31

W dniu 26.01.2021 r. do petycji został dodany jeszcze jeden postulat jako pkt 3 wpisano: Wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem. Dotychczasowe postulaty od pkt 3 zostały przesunięte o jedno miejsce. 


NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR; Robert GibałaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...