Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

Skontaktuj się z autorem petycji

OŚWIADCZENIE PO KONFERENCJI PRASOWEJ W DNIU 16 LUTEGO 2022 ROKU

2022-02-16 22:30:40

Szanowni Państwo!  

W dniu 16.02.2022 r., na konferencji prasowej Prezydent Miasta Białegostoku poinformował, że odstępuje od zamiaru połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden zespół szkolno-przedszkolny. Decyzja została podjęta po konsultacjach z przedstawicielami środowiska białoruskiego, które od kilku tygodni wraz z rodzicami uczniów i przedszkolaków ww. placówek oświatowych protestowało przeciwko temu połączeniu.  

Dziękujemy Panu Prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu za wsłuchanie się w głos przedstawicieli organizacji białoruskich, rodziców i pracowników obu placówek. Dziękujemy Forum Mniejszości Podlasia, które wsparło naszą inicjatywę. Przede wszystkim jednak dziękujemy wszystkim osobom, które poparły nas podpisując się pod obiema naszymi petycjami (w sumie to ponad 1500 podpisów). Dziękujemy też tym, którzy przesłali swoje zdjęcia na akcję #BЯŁYSTOK #Bjalystok. Doceniamy również tych Radnych Miasta, którzy 12 stycznia 2022 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania opowiedzieli się przeciw pomysłowi łączenia obu placówek. Wreszcie dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i „kibicowanie” naszej sprawie.  

Uważamy, że przedstawiony projekt połączenia ww. Szkoły i Przedszkola od początku nie był należycie przygotowany oraz skonsultowany z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Powstało wiele pytań, wątpliwości, realnych obaw, że to połączenie w przedstawionej przez Urząd Miasta formie wyrządzi więcej szkód, aniżeli korzyści. Dlatego zdecydowaliśmy się na protest w tej sprawie oraz jego nagłośnienie. Podczas protestu mogliśmy zauważyć krąg osób usilnie forsujących projekt połączenia ww. Szkoły i Przedszkola. Do tych osób należeli m.in. Zastępca Prezydenta Pan Adam Musiuk oraz Radna Rady Miasta Pani Joanna Misiuk, która nazywała nasze argumenty i obawy „jednym wielkim kłamstwem” oraz „stekiem bzdur”. Osób tych nie przekonywały nasze argumenty.  

Dlatego tym bardziej cieszymy się i doceniamy, że głos rodziców oraz organizacji białoruskich został wysłuchany przez Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Podkreślamy, że do porozumienia w tej sprawie doszło po bezpośrednich spotkaniach z Panem Prezydentem, a nie w wyniku działań grupki radnych, którzy do tej pory popierali nieprzygotowane połączenie, a obecnie w mediach próbują przypisać sobie sukces w załatwieniu sprawy lub przynajmniej występować jako strona wypracowująca porozumienie.  

Przed nami jeszcze sporo pracy. Zarówno Szkoła jak i Przedszkole wymagają szeregu działań inwestycyjnych, dofinansowania i zaangażowania nas wszystkich w ich rozwój. Wierzymy jednak, że mamy wsparcie wielu osób i, że razem będziemy sprzyjać rozwojowi nauczania języka białoruskiego w Białymstoku. W szczególności, liczymy na deklarowaną przez Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego współpracę i przychylność w tym zakresie. Jest dla nas niezwykle ważnym, iż Gospodarz Miasta jest zainteresowany rozwojem edukacji w języku białoruskim, bliskim dla wielu mieszkańców Białegostoku.  

Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie wszystkim zaangażowanym osobom i zachęcamy wszystkich do współpracy przy rozwoju tak ważnych dla nas instytucji jak Przedszkole Samorządowe nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku.  

Z poważaniem,  

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

Fundacja Białoruś 2020

Fundacja Kamunikat.org

Fundacja Tutaka

Rada Programowa Tygodnika „Niva”

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej  

 

🤍❤🤍


Julita Stepaniuk

PROSIMY PODPISZCIE PETYCJĘ | ПАДПІШЫ КАЛІ ЛАСКА ЗВАРОТ

2022-02-10 22:28:49

Szanowni Państwo,

Mimo wcześniejszej petycji, pod którą podpisało się ponad 700 osób, a także jasno wyrażonego stanowiska organizacji białoruskich na spotkaniu z Władzami Białegostoku w dniu 26 stycznia 2022 r., Prezydent Miasta Białegostoku - wbrew głosom społecznym - nadal dąży do połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku w jeden zespół.

Jesteśmy przeciwni temu projektowi, dlatego postanowiliśmy zwrócić się z nową petycją do Władz Miasta o zaniechanie łączenia obu placówek.

Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów w Internecie pod nową petycją.
Link do petycji → https://www.petycjeonline.com/nie_dla_laczenia_ps14_sp4

Zwracamy się z prośbą o podpisanie niniejszej petycji.

Petycję zamierzamy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w czwartek, 17 lutego.

Dziękujemy za każdy podpis.

Z poważaniem,
Julita Stepaniuk z mężem

www.bjalystok.pl  | www.facebook.com/bjalystok  

 

🤍❤🤍


Шаноўнае спадарства,

міма ранейшай петыцыі, якую падпісала звыш 700 асобаў, а таксама ясна прадстаўленага становішча беларускіх арганізацыяў на сустрэчы з уладамі Беластоку 26 студзеня 2022 года , Прэзідэнт горада Беласток надалей імкнецца спаучыць у адзін комплекс Самаурадавае прадшколле нумар 14 у Беластоку ды Пачатковую школу нумар 4.

Мы супрацьпастаўляемся гэтаму праекту, таму рашылі звярнуцца з новай петыцыяй да гарадскіх уладаў каб не спалучалі абодзвюх установаў.

Пачалі мы таксама збор подпісаў у Інтэрнэце.
Спасылка да новай петыцыіhttps://www.petycjeonline.com/nie_dla_laczenia_ps14_sp4

Звяртаемся з просьбай падпісаць нашую петыцыю.

Хочам яе скласці ў Гарадской управе ў Беластоку ў чацвер, 17 лютага.

Дзякуй за кожны подпіс.

З павагай,
Юліта Сцепанюк з мужам

www.bjalystok.pl  | www.facebook.com/bjalystok  

bjalystok_logo.png


Julita Stepaniuk

Pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Białystok

2022-01-29 18:28:45

Szanowni Państwo,

wczoraj otrzymałam pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Białystok, z informacją, iż przekazał naszą petycję wszystkim Radnym oraz że projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku (skan pisma w załączeniu).

Jednocześnie chciałabym poinformować, że w środę 26 stycznia br. brałam udział w spotkaniu dotyczącym przyszłości Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku. Jego gospodarzem był Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miasto reprezentowali też: Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta, Adam Musiuk - Zastępca Prezydenta Miasta, Wiesława Ćwiklińska - Dyrektor Departamentu Edukacji, Urszula Boublej - Departament Komunikacji Społecznej, Jacek Brzozowski - p.o. Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Obecni byli także Radni: Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz i Stefan Nikiciuk.

Oprócz mnie, w spotkaniu wzięli udział: Urszula Iwaniuk - przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego AB-BA, prof. Oleg Łatyszonek - przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, a także Jarosław Werdoni i Marek Masalski z Forum Mniejszości Podlasia.

Podczas spotkania przedstawiliśmy argumenty zawarte w petycji, a także postulaty wspólnie wypracowane przez organizacje białoruskie przy wsparciu Forum Mniejszości Podlasia.

Władze Miasta wskazywały na korzyści płynące, ich zdaniem, z połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku ze Szkołą Podstawową nr 4 w Białymstoku w jeden kompleks.

Spotkanie zakończyło się bez jasnych i konkretnych konkluzji ze strony Władz Miasta. To oznacza, że sprawy musimy pilnować dalej.

Mam nadzieję, że Władze Miasta będą podejmować swoje decyzje w tej jakże ważnej dla nas sprawie z szacunkiem i w konsultacji z rodzicami Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4, radami pedagogicznymi obu placówek, a także ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ze środowiska białoruskiego i prawosławnego.

Jeszcze raz wraz z mężem dziękujemy za Państwa dotychczasową pomoc. Gdyby nie ponad 700 podpisów pod petycją i nie szybka reakcja Stowarzyszenia AB-BA, a także całego środowiska białoruskiego, pewnie nie mielibyśmy o czym teraz rozmawiać.

17 stycznia br. prawdopodobnie przyjęty byłby projekt uchwały, który w praktyce oznaczałby likwidację samodzielności organizacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku oraz którego zapisy ograniczałyby możliwość nauczania języka białoruskiego w tej placówce.

Z całą stanowczością powtarzam: zapisy tego wadliwego projektu uchwały w praktyce oznaczały likwidację Przedszkola w formie, jaką obecnie mamy.

Nasza petycja nie jest zatem oparta w żadnej ze swoich części na nieprawdziwych informacjach.

O kolejnych krokach w sprawie będę Państwa informować w tym miejscu.

Z poważaniem,

Julita Stepaniuk

 

🤍❤🤍

 

Шаноўнае спадартсва,  

учора атрымала я пісьмо ад Старшыні Гарадской рады горада Беласток, якое інфармуе, што пераказаў ён нашую петыцыю ўсім райцам, а таксама што праект рашэння аб стварэнні Школьна-прадшкольнага комплексу нумар 7 у Беластоку быў зняты з парадку паседжання па заяве Прэзідэнта Беластоку.  

Адначасова хачу паінфармаваць, што ў сераду, 26 студзеня прыняла я ўдзел у сустрэчы адносна будучыні Самаурадавага прадшколля нумар 14 ды Пачатковай школы нумар 4 імя Сібіракаў у Беластоку. Яго гаспадаром быў Прэзідэнт Беластоку Тадэуш Трусколяскі. Горад прадстаўлялі таксама: Рафал Рудніцкі - Намеснік прэзідэнта горада, Адам Мусюк - Намеснік прэзідэнта горада, Веслава Цвікліньска - Дыректар Дэпартаменту адукацыі, Уршуля Боўблей - Дэпартамент грамадскай камунікацыі, Яцэк Бжозоўскі - в.а. дырэктара Дэпартаменту Прэзідента горада. Прысутныя былі таксама гарадскія райцы: Ёанна Мусюк, Ксэня Юхімовіч ды Стэфан Нікіцюк.  

Апрача мяне ў сустрэчы прынялі ўдзел: Уршуля Іванюк - старшыня Аб'яднання АББА, праф. Алег Латышонак - старшыня Беларускага гістарычнага таварыства, а таксама Яраслаў Вэрдоні ды Марэк Масалскі з Форуму меншасцяў Падляшша.  

Падчас сусрэчы прадставілі мы аргументы, якія знайшліся ў нашай петыцыі, а таксама пастуляты выпрацаваныя супольна беларускімі арганізацыіямі пры падтрымцы Форуму меншасцяў Падляшша.  

Гарадскія ўлады прадстаўлялі карысці, якія, паводле, іх дае спалучэнне Самаурадавага прадшколля нумар 14 ды Пачатковай школы нумар 4 імя Сібіракаў у Беластоку ў адзін комплекс.  

Сустрэча закончылася без ясных ды канкрэтных канклюзіяў з боку уладаў горада. Гэта абазначае, што надалей мусім сачыць за справай.  

Маю надзею, што ўлады горада будуць паднімаць рашэнні ў гэтай так важнай нам справе з пашанай ды кансультуючы іх з бацькамі Самаурадавага прадшколля нумар 14 ды Пачатковай школы нумар 4, педагагічнымі радамі абодзвюх устаноў, а таксама ўсімі зацікаўленымі бокамі з беларускаага і праваслаўнага асяроддзяў.  

Яшчэ раз, разам з мужам, дзякуем за вашую дапамогу. Каб не звыш 700 подпісаў і не хуткая рэакцыя Аб'яднання АББА, а таксама ўсяго беларускага асяроддзя, зараз не мелі б мы пра што размаўляць.  

17 студзеня праўдападобна быў бы прыняты праект рашэння гарадской управы, які ў практыцы абазначаў бы ліквідацыю арганізацыйнай самастойнасці Самаурадавага прадшколля нумар 14, а таксама якога запісы абмяжоўвалі б магчымасць навучання беларускай мовы ў гэтай жа установе.  

З усёй рашучасцю паўтараю: запісы гэтага памылковага праекту ў практыцы абазначалі б ліквідацыю прадшколля ў кшталце, які зараз маем.   Нашая петыцыя не абапіраецца ў ніводнай са сваіх частак на несапраўдых інфарамацыях.  

Пра чарговыя крокі буду вас інфармаваць у гэтым месцы.  

З павагай,

Юліта Сцепанюк

Projekt_bez_tytułu_(3).png


Julita Stepaniuk

Informacja po spotkaniu z Radnymi Rady Miasta Białegostoku

2022-01-16 11:54:43

Szanowni Państwo,

wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące zdjętego z obrad Rady Miasta projektu uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięli: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Przewodniczący Rady Rodziców obu placówek, członkowie Stowarzyszenia AB-BA, dziennikarz, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Musiuk, Radni Rady Miasta Białystok: Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz, Stefan Nikiciuk, autorka petycji: Julita Stepaniuk wraz z mężem. Gospodarzem spotkania był redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego poseł Eugeniusz Czykwin.

Podczas spotkania, jeszcze raz przedstawiliśmy postulaty zawarte w naszej petycji oraz zadaliśmy wiele istotnych pytań związanych z brakiem konsultacji przy tworzeniu projektu uchwały. Niestety nie na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedź. Nadal nie jest dla nas jasne, kto jest inicjatorem połączenia Przedszkola i Szkoły w jeden Zespół: Radni czy Prezydent Miasta Białegostoku.

Radni przedstawili swój punkt widzenia oraz korzyści, ich zdaniem płynące z połączenia Szkoły i Przedszkola. Zgodzili się przyjąć przedstawione podczas spotkania propozycje zmian w projekcie uchwały, które następnie mają przedstawić w formie nowego projektu uchwały, który w dalszej kolejności będzie konsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tj.: rodzicami z obu placówek, Radami Pedagogicznymi działającymi w Przedszkolu i Szkole oraz środowiskiem białoruskim.

Postanowiono, że wszystkie ww. strony powinny mieć też prawo do wniesienia swoich propozycji.

Jeśli którakolwiek z tych stron będzie przeciwna łączeniu Przedszkola i Szkoły w jeden Zespół, nie powinno, naszym zdaniem do niego dojść.

Cały proces ma zatem przebiegać, w odróżnieniu od dotychczasowych działań Miasta, spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem konsultowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pragniemy jeszcze raz podziękować każdemu z Państwa za tak szerokie poparcie naszej petycji. Gdyby nie Wy i Wasze podpisy pod petycją, do takiego spotkania w ogóle by nie doszło, a jutro prawdopodbnie głosowany byłby projekt uchwały zawierający liczne błędy formalne i wywołujący sprzeciw wielu środowisk. Projekt, który w praktyce oznaczałby likwidację samodzielności organizacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku oraz którego zapisy ograniczałyby możliwość nauczania języka białoruskiego w tej placówce.

O kolejnych krokach w tej sprawie z pewnością będziemy Państwa informować.

Jeszcze raz szczerze dziękujemy za poparcie petycji.

Z wyrazami szacunku,
Julita Stepaniuk z mężem

🤍❤🤍


Julita Stepaniuk

Dziękuję! | Дзякуй!

2022-01-14 18:11:17

 

Szanowni Państwo,

dzisiaj w południe złożyliśmy naszą petycję w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku.

W niecałe 3 dni udało nam się zebrać 671 podpisów pod petycją w Internecie oraz 55 podpisów pod petycją w wersji papierowej wyłożonej do podpisu w siedzibie naszego Przedszkola.
W sumie zebrano 726 PODPISÓW.

Dziękuję za każdy oddany przez Państwa głos.

W wyniku naszych działań, Prezydent Miasta Białegostoku zdjął z porządku poniedziałkowych (17 stycznia) obrad Rady Miasta punkt dotyczący głosowania nad projektem rzeczonej uchwały.
Swoją decyzję tłumaczy koniecznością dodatkowych konsultacji formalnoprawnych.

Mam nadzieję, że Miasto tym razem nie zapomni o konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Z poważaniem,
Julita Stepaniuk

 

🤍❤🤍

 

Шаноўнае спадарства,

сёння ў поўдзень склалі мы нашую заяву адносна не ўключання Самаурадавага прадшколля нумар 14 у Беластоку ў састаў Школьна-прадшкольнага комплексу нумар 7 у Беластоку.

У менш за 3 дні ўдалося нам сабраць 671 подпісаў пад зваротам у інтэрнэце ды 55 подпісаў пад зваротам у папяровай форме, якую выклалі мы ў сядзібе нашага Прадшколля.
Разам удалося сабраць 726 подпісаў.

Дзякуй за кожны адданы вамі голас.

У выніку нашых дзеянняў, Прэзіденйт горада Беластоку зняў з плану паседжання гарадской рады (мелася яно адбыць 17 студзеня) пункт датычны галасавання над праектам зменаў.
Сваё рашэнне тлумачыць фармальна-юрыдычнымі прычынамі.

Спадзеюся, што горад на гэты раз не забудзе пра кансультацыі з усімі зацікаўленымі бокамі.

З павагай,
Юліта Сцепанюк

 

petycja12.png


Julita Stepaniuk

Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

2022-01-14 10:21:51

Petycja złożona w imieniu 671 osób, które podpisały petycję w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

ONLINE: https://www.petycjeonline.com/signatures/petycja_w_sprawie_niewczania_przedszkola_samorzdowego_nr_14_w_biaymstoku_w_skad_zespou_szkolno-przedszkolnego_nr_7_w_biaymstoku/

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA REPREZENTUJE GRUPĘ SKŁADAJĄCYCH PETYCJĘ:  

Julita Stepaniuk

adres: ul. Rumcajsa 8 15-156 Białystok

tel. 506-428-011

NAZWA ORGANU DO KTÓREGO SKŁADANA JEST PETYCJA:  

RADA MIASTA BIAŁYSTOK

Pan Łukasz Prokorym Przewodniczący Rady Miasta Białystok      

 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku  


Julita StepaniukUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.