Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku

 

Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku

 

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składamy niniejszą petycję w interesie publicznym, żądając zaniechania łączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Białymstoku.  

My – niżej podpisani, przedstawiciele organizacji reprezentujących społeczność białoruską w Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy za rozwojem nauczania języka białoruskiego w Białymstoku. Na początku stycznia 2022 roku zostaliśmy zaskoczeni przez Włodarzy Miasta Białegostoku próbą szybkiego połączenia ww. Przedszkola ze Szkołą. Temat ewentualnego połączenia ww. jednostek w jeden zespół został przedyskutowany w naszym środowisku. Po dokonaniu analizy różnego rodzaju argumentów uważamy, że takie połączenie może spowodować więcej negatywnych skutków niż pozytywnych aspektów takiego działania. Dlatego obecnie nie chcemy łączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku w jeden zespół.  

Mimo wcześniejszej petycji, pod którą podpisało się ponad 700 osób, a także jasno wyrażonego stanowiska organizacji białoruskich na spotkaniu z Władzami Białegostoku w dniu 26 stycznia 2022 r., Prezydent Miasta Białegostoku - wbrew głosom społecznym - nadal dąży do połączenia obu placówek, co jest decyzją błędną i mogącą zaszkodzić rozwoju dalszej edukacji w języku białoruskim w Białymstoku, a nawet docelowo spowodować likwidację jednej z tych dwóch jednostek. Jednocześnie wyrażamy swój sprzeciw wobec pojawiających się fake newsów o rzekomo zawartym porozumieniu Władz Miasta Białegostoku z organizacjami białoruskimi w sprawie połączenia ww. jednostek w jeden zespół. Takie porozumienie nie zostało zawarte, co więcej, nawet nie przeprowadzono żadnych negocjacji, ani ustaleń.    

 

Sprzeciwiamy się łączeniu Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden zespół szkolno-przedszkolny ponieważ:    

1) Władze Miasta nie przedstawiły żadnego przekonującego argumentu o potrzebie połączenia tych placówek. Jako powód łączenia podaje się kwestie ekonomiczne, jednak do tej pory Władze Miasta, pomimo próśb, nie przedstawiły publicznie konkretnych wyliczeń dotyczących oszczędności, jakie miałoby to przynieść. Ogólnikowe frazesy o spodziewanych, ale nie wiadomo jakich oszczędnościach, nie są przekonujące. Inną kwestią pozostaje fakt, że żaden samorząd nie powinien szukać oszczędności w dziedzinie edukacji. Uważamy, że przede wszystkim należy mieć na uwadze dobro dzieci.

2) Szkoła nie odniesie żadnych korzyści z połączenia z Przedszkolem, a przedstawiane korzyści dla Przedszkola są iluzoryczne. W dniu 11 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie AB-BA przesłało do Władz Miasta pismo wyrażające niepokój planami stworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki wskazał na rzekome korzyści, które przyniesie przedszkolakom stworzenie zespołu. Jego zdaniem mają to być m.in. „możliwość korzystania z bazy szkolnej i zatrudnionej doświadczonej kadry specjalistów, możliwości korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych, infrastruktury sportowej, możliwości współpracy z nauczycielami szkoły (…)”. Korzyści dla społeczności Przedszkola naszym zdaniem są iluzoryczne i w praktyce nie wystąpią. Należy też podkreślić, że uczniom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku nie przedstawiono żadnych korzyści z połączenia. O nich Władze zdają się w ogóle nie pamiętać, nie informując i nie konsultując z nimi swoich planów.

3) Szkoła nie posiada wystarczającej infrastruktury, z której mogłyby korzystać dzieci z Przedszkola. Odnosząc się do wskazanych przez Zastępcę Prezydenta rzekomych korzyści, należy stwierdzić, że już w obecnym kształcie Szkoła nie jest w stanie zapewnić wystarczającej infrastruktury sportowej swoim uczniom, ćwiczącym na zajęciach WF-u na korytarzach czy poza terenem Szkoły, a co dopiero przedszkolakom. Ciężko jest też wyobrazić sobie przedszkolaków korzystających ze szkolnej biblioteki, nie dostosowanej do ich potrzeb i możliwości czytelniczych. Ponadto, podnoszone przez Miasto możliwości prowadzenia wspólnych działań, projektów i programów przez Przedszkole i Szkołę nie wymaga połączenia ich w jeden zespół – te wspólne działania mogą być realizowane przy zachowaniu samodzielności obu placówek.

4) Dotychczasowe działania Włodarzy Miasta przeczą deklarowanym przez nich intencjom rozwoju Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4. Przez lata Miasto Białystok - jako organ prowadzący Szkołę - nie zauważyło problemu z salą gimnastyczną Szkoły. Podobnie, niepokojący jest fakt odstąpienia przez Władze od rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 14, która zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta uchwałami i dokumentami miała rozpocząć się w 2018 roku, a do dziś nie nastąpiła. Naszym zdaniem utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w żaden sposób nie pomoże Przedszkolu Samorządowemu nr 14, ani Szkole Podstawowej nr 4, które to placówki w równej mierze wymagają pilnych inwestycji, a nie łączenia w jeden ogromny zespół z prawie 600 dziećmi.

5) Utworzenie z Przedszkola i Szkoły jednego zespołu utoruje drogę do przeniesienia przez Władze Miasta całego Przedszkola do budynku Szkoły. Już dziś w budynku Szkoły mieści się filia Przedszkola. Jednocześnie Władze Białegostoku wprowadziły limit klas w SP nr 4 do dwóch oddziałów w danym roczniku, co administracyjnie stale zmniejsza liczbę uczniów w Szkole. Planowana siedziba zespołu będzie mieściła się w siedzibie Szkoły, a Miasto nie gwarantuje, że siedziba Przedszkola nie zostanie przeniesiona. Obawiamy się, że przeniesienie Przedszkola do budynku Szkoły może ułatwić Miastu sprzedaż sąsiadujących z siedzibą Przedszkola kamienic, które dotychczas nie znalazły nabywców mimo organizowanych przetargów.  

6) Zostanie zachwiane poczucie bezpieczeństwa rodziców dzieci, jak i samych dzieci z Przedszkola. Utworzenie zespołu umożliwi dyrektorowi zespołu dowolne przenoszenie pracowników pomiędzy jednostkami, choćby na czasowe zastępstwa w związku z nieobecnościami pracowników Szkoły. Uważamy, że przenoszenie pracowników Przedszkola do Szkoły negatywnie wpłynie na sprawność opieki nad dziećmi oraz poczucie bezpieczeństwa szczególnie wśród najmłodszych przedszkolaków i ich rodziców. Takie podejście do funkcjonowania jednostki w zamierzonym kształcie nie znajduje społecznej akceptacji.

7) Utworzenie zespołu może spowodować likwidację Przedszkola w jego dotychczasowej formie, w tym prowadzenie zajęć w języku białoruskim. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku to jedyna tego typu placówka w Białymstoku z polskim i białoruskim językiem nauczania. To Przedszkole, które powstało i rozwija się dzięki zaangażowaniu rodziców oraz pracowników. PS nr 14 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców z białoruskiej mniejszości narodowej, diaspory białoruskiej (współczesnej imigracji białoruskiej mieszkającej w Białymstoku), a także osób narodowości polskiej. Po połączeniu tego Przedszkola za Szkołą nie każdy rodzic będzie chciał posyłać swoje dzieci do Przedszkola, które znajdzie się w budynku Szkoły i odwrotnie, co w konsekwencji może powodować odpływ dzieci. Dotychczasowa autonomia Przedszkola, umożliwiająca nauczanie dzieci w języku białoruskim, zostanie zlikwidowana w utworzonym zespole. Władze Białegostoku nie widzą bowiem różnicy pomiędzy placówką edukacyjną z białoruskim językiem nauczania (w której szereg zajęć jest prowadzonych w języku białoruskim), a placówką z dodatkowym językiem nauczania (w której nauczanie odbywa się w języku polskim, a język białoruski jest tylko dodatkowym przedmiotem). Istnieje realne zagrożenie utraty przez Przedszkole swojego obecnego charakteru, tj. możliwości prowadzenia zajęć w grupach w języku białoruskim, który może stać się wyłącznie językiem dodatkowym tak, jak jest obecnie w Szkole. Nie ma żadnych gwarancji, że status języka białoruskiego w Przedszkolu nie ulegnie zmianie po połączeniu ze Szkołą. Statut planowanego zespołu będzie mógł zostać w przyszłości dowolnie zmieniony, a nauczyciele języka białoruskiego będący w zespole w zdecydowanej mniejszości, nie będą mieli wpływu na te zmiany. Kolejną próbę włączenia Przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny uważamy więc za zagrożenie dla dalszego istnienia Przedszkola w obecnym kształcie.  

8) Proponowane przez Miasto zasady nauki języka białoruskiego w zespole ograniczają krąg osób, które mogą skorzystać z tej nauki (przewiduje się możliwość nauki języka białoruskiego tylko dla mniejszości narodowych, bez uwzględnienia innych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a także diaspory białoruskiej). W wymienionym wyżej piśmie Zastępca Prezydenta na pytanie Stowarzyszenia AB-BA o możliwość zorganizowania przez Miasto nauczania języka białoruskiego w Szkole dla dzieci z diaspory stwierdza, iż „dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegającymi obowiązkowi szkolnemu naukę języka i kultury kraju pochodzenia może zorganizować placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Sugestię jakoby rodzice, których duża część uciekła z Białorusi przed represjami, mieliby teraz udać się do białoruskiego konsulatu z prośbą o organizację zajęć języka białoruskiego uważamy za skandaliczną i pokazującą po raz kolejny niezrozumienie dla specyfiki nauczania języka białoruskiego w Białymstoku, ani dla sytuacji osób represjonowanych przez białoruski reżim. Część z nich ma przyznaną ochronę międzynarodową, co nie pozwala im korzystać z pomocy placówek dyplomatycznych kraju, z którego pochodzą. Postawa Zastępcy Prezydenta Białegostoku przesłania więc dotychczasowe działania Władz Białegostoku, mające na celu pomoc osobom represjonowanym z Białorusi. Osoby te mieszkają w Rzeczpospolitej Polskiej, płacą tu podatki i tworzą społeczność lokalną, która ma prawo oczekiwać włączenia jej do już istniejącego systemu oświaty. A system ten przecież nie zakazuje możliwości uczestniczenia takich osób w prowadzonych przez publiczne placówki oświatowe zajęciach z języka białoruskiego.

9) Nie ma żadnych gwarancji, że dziecko po ukończeniu Przedszkola będzie mogło automatycznie dostać się do Szkoły w tym samym Zespole. W ostatnich latach pojawiały się problemy z rekrutacją do Szkoły dzieci deklarujących chęć nauki języka białoruskiego, które to dzieci przez błędy systemu naboru nie dostawały się do Szkoły w pierwszym terminie rekrutacji. Miasto podnosi, że utworzenie zespołu rozwiąże ten problem, lecz argument ten nie znajduje potwierdzenia w żadnych formalnych uregulowaniach.

10) Forsowanie utworzenia zespołu na proponowanych przez Miasto zasadach może prowadzić do niepotrzebnych napięć, protestów i psuć atmosferę w Szkole. Projekt stworzenia zespołu zawierającego oficjalną nazwę o nauczaniu w języku białoruskim nie był konsultowany z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły, które obecnie nie uczą się tego języka. Nie chcemy tworzenia jakichkolwiek konfliktów w tym zakresie. Tworzenie takiej szkoły z językiem białoruskim powinno odbywać się w inny sposób niż to proponuje Miasto.    

 

Biorąc powyższe pod uwagę, z całą stanowczością podkreślamy, że obecnie nie istnieją żadne logiczne i racjonalne powody przemawiające za połączeniem obu placówek.  

Miarą demokracji jest to, jak większość dba o prawa mniejszości. Niestety działania ze strony Władz Miasta wskazują na całkowite ignorowanie głosu białoruskiej części społeczeństwa Białegostoku.  

Dlatego mając na uwadze dobro naszych dzieci oraz działając w trosce o przyszłość nauczania języka białoruskiego w Białymstoku, zwracamy się do Prezydenta Miasta Białegostoku o zaniechanie pomysłu i forsowania projektu połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4 w jeden zespół szkolno-przedszkolny.

Dalsze działania zmierzające do połączenia ww. jednostek przekreślą wieloletnie starania i pracę rodziców, nauczycieli, organizacji białoruskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, a także dotychczasowe starania Władz Miasta dla rozwoju nauczania języka białoruskiego w Białymstoku.  

 

Z niniejszą petycją zwracają się:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA
 2. Białoruskie Towarzystwo Historyczne
 3. Białoruskie Zrzeszenie Studentów
 4. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś
 5. Fundacja Białoruś 2020
 6. Fundacja Kamunikat.org
 7. Fundacja Tutaka
 8. Rada Programowa Tygodnika „Niva”
 9. Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich
 10. Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Niniejszą petycję wspierają:

 1. Centrum Kultury Białoruskiej (w organizacji)
 2. Forum Mniejszości Podlasia
 3. Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”
 4. Fundacja Oni to My