STOP planowanej inwestycji polegającej na budowie 6 obiektów do chowu brojlera kurzego na działce nr 227, obręb Radzie, gmina Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się z autorem petycji

FERMAGEDON cd

2024-04-18 20:32:12

Szanowni Państwo, jesteśmy po rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 23.03.2024 r w Urzędzie Gminy Miłki. Na spotkaniu był inwestor, Pan Radosław Król, któremu mogliśmy przedstawić raport w formie pisemnej pn.  Uwagi do raportu inwestora o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie na dz. ew. o nr 227 w obrębie Radzie, gm. Wydminy, 23 strony. Uwagi są miażdżące dla inwestora. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia trwa. Oczekujemy teraz na kolejną rozprawę administracyjną w dniu 9.05.2024 r., na której będzie odczytanie oraz podpisanie protokółu rozprawy z dnia 22.03.2024 r. 

obwieszczenie_o_rozprawie_adm._w_dniu_9_.05_.2024_.jpg


Stowarzyszenie Nasze Talki

Zapraszamy na rozprawę admnistracyjną w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Miłki

2024-03-19 11:52:18

zawiadomienie_o_rozprawie_w_dn._22_.03_.2024_.jpg


Stowarzyszenie Nasze Talki

FERMAGEDON ciąg dalszy

2024-02-18 14:10:47

Szanowni Państwo,

Kolejny raz raportujemy nasze działania, których celem jest przekonanie inwestora Pana Radosława Króla, wojewody warmińsko mazurskiego, byłego wójta gminy Wydminy, o rezygnacji z budowy fermy wielkoprzemysłowej (wielkotowarowej), czyli przemysłowej produkcji brojlerów kurzych w Rantach/Radziach. W Polsce ten "obciach" nazywany jest „specjalnym działem rolnictwa”, choć z rolnictwem ma niewiele wspólnego. Stowarzyszenie Nasze Talki złożyło wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, w której weźmie udział w dniu 22.03.2024 r. w urzędzie gm. Miłki. Będzie to publiczne wysłuchanie stron sporu w przedmiotowej sprawie, taką możliwość daje Kodeks postępowania administracyjnego. 

- Po rozprawie zostanie wydana decyzja środowiskowa, a potem ewentualnie pozwolenia na budowę i warunki zabudowy - informuje Barbara Mazurczyk, wójt gm. Miłki. Nasze Talki spodziewają się trudnej przeprawy, z nadzieją na negatywne rozstrzygnięcie dla inwestora'

Tymczasem piszemy o tym skandalu w mediach społecznościowych oraz codziennej prasie. W Gazecie Wyborczej, red. Robert Robaszewski napisał artykuł pt. "Wojewoda z PSL chce zbudować prywatną fermę drobiu na Mazurach. Sprzeciw mieszkańców", w którym min. opisuje przebieg naszych działań, oto link:

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,30709336,wojewoda-z-psl-chce-zbudowac-ferme-drobiu-na-mazurach-sprzeciw.html?do_w=398&do_v=991&do_st=RS&do_sid=1437&do_a=1437&fbclid=IwAR1Ixim2h9Bb5h8PnaTKU8SSoBNAvf3KLikvBUKFofVEMX8VVsKjfF3bA-o#S.TD_olsztyn-K.C-B.4-L.1.zw

"Radosław Król jest nie tylko wojewodą, ale także wiceprezesem PSL na Warmii i Mazurach oraz wiceprezesem Rady Naczelnej "Ludowców". To absolwent rybactwa śródlądowego na UWM. Ukończył również podyplomowe studia pedagogiczne, a także zarządzanie przestrzenią i środowiskiem. Urodził się w Giżycku, w tym roku skończy 49 lat. Ferma ma być jego pomysłem na życie po zakończeniu kariery politycznej.  

Podczas rozmowy z "Wyborczą Olsztyn" szeroko opowiadał o swoich planach biznesowych, ale na etapie autoryzacji skrócił wypowiedź do trzech zdań: 

- Inwestycja na obecnym etapie realizacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskiwaniem wymaganych prawem zgód i pozwoleń. To czy, a jeżeli tak, kiedy zostanie zrealizowana, czas pokaże. Niemniej jednak wszystkie czynności i założenia są dokonywane w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem dobra środowiska naturalnego. 

Przy okazji autoryzacji były wójt domagał się także wykreślenia z tekstu słowa "wojewoda". Nie jest jednak do końca jasne, czy chodzi o cały artykuł, czy tylko o ostatnią wypowiedź. Pisze w mailu tak: 

- Należy usunąć z tekstu słowa cyt. wojewoda.  Wypowiedź dotyczy prywatnej inwestycji Radosława Króla, a jakakolwiek wypowiedź nie jest związana z wykonywaniem obowiązków wojewody. 

Niemniej o tej samej inwestycji Król opowiadał pod koniec ubiegłego roku podczas 55. sesji rady gm. Wydminy. Siedział wtedy na miejscu wójta i tłumaczył radnym, o co z tymi kurnikami chodzi: 

- Od samego początku nie miałem zamiaru chowania głowy w piasek. Robię dokumentację, bo uważam, że grunt jest przyjazny dla tego typu otoczenia inwestycyjnego. Nie zagraża ono żadnemu bezpieczeństwu osób, mieniu, rozwinie naszą gminę, da zatrudnienie ok. 20 osobom, z tego 12 na stałe - klarował. 

Odniósł się również do zarzutów Stowarzyszenia Nasze Talki: 

- Nie możemy dawać sygnału negatywnego, że już rolnictwo, nawet ekologiczne, nie może w normalnych warunkach w Polsce rozwijać się. Z tego co wiem, mazurski kurczak funkcjonuje także w obrębie naszej gminy i są rodziny, które też mają sześć obiektów.

Ja się nie spotkałem z przykrym zapachem, nigdy, mówię oczywiście o nowoczesnych rozwiązaniach..."
Szkoda sił na kopanie się z koniem ?
W dalszej kolejności informujemy, że trwają prace nad nową inicjatywą obywatelską w postaci uchwały pn. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Las Franciszkowski i okolice im. Andrzeja Haręzy, która będzie skierowana do Rady Gminy Wydminy, po zebraniu ponad 200 podpisów mieszkańców gminy Wydminy. Ale o niej będziemy informować w następnym raporcie, na razie serdecznie dziękujemy za wsparcie i prosimy o jeszcze

Stowarzyszenie Nasze Talki

stanowcze NIE dla ekspansji ferm wielkoprzemysłowych w regionie Warmii i Mazur

2024-01-30 21:42:23

Stowarzyszenie Nasze Talki, w dniu 18.01.2024 r. zorganizowało otwarte spotkanie, w celu przedstawienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w formie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Wydminy, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na spotkanie przybyli Radni Gminy Wydminy i zainteresowani mieszkańcy gminy. Nasza inicjatywa znalazła poparcie, przystępujemy do dalszego działania.

Zgodnie z przepisami ustawy, każda gmina jest zobowiązana uchwalić do dnia 31 grudnia 2025 r. nowy akt prawa miejscowego, tj. dokument planistyczny pn. „Plan ogólny gminy”. Jednocześnie wiemy, że od 1 stycznia 2026 r. straci ważność, aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy, przyjęte  Uchwałą  Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Wydminy z dn. 17.02.2016 r.  Brak planu ogólnego poskutkuje tym, że po 1 stycznia 2026 r., Wójt Gminy Wydminy straci możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Korzyści wynikające z opracowania i uchwalenia planu ogólnego:

  • wykluczenie możliwości sankcjonowania niekorzystnych dla środowiska przyrodniczego,  przypadkowych lokalizacji wielkotowarowych ferm produkcji zwierzęcej oraz wielkoobszarowych budowli i instalacji przemysłowych,
  • umożliwienie wdrożenia wniosków zawartych w  Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wydminy na lata 2017-2030, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 28.03.2017 r., które dotyczą  ochrony walorów przyrodniczych  i  wskazanych, optymalnych  dla obszaru gminy, funkcji terenu.

Aktualnie, czekamy na rozstrzygnięcie Wójta Gminy Miłki w przedmiotowej sprawie, z nadzieją, że będzie negatywne

Serdecznie dziękujemy za poparcie naszego protestu i prosimy o jeszcze


Stowarzyszenie Nasze Talki

Dlaczego Mazury będą wkrótce pustynią turystyczną, a nie "cudem natury"?

2023-12-30 21:01:30

Ogłaszamy, że naszą Petycję skierowaliśmy min. do widomości Rady Gminy Wydminy, przed planowaną sesją, która odbyła się 15.12.2023 r. Podczas LVI Sesji Rady Gminy Wydminy, Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Antoni Samborski, zgodnie z porządkiem obrad, pkt. 16 wystąpienia różne, zapoznał z tekstem Petycji wszystkich obecnych na sesji, w tym Wójta Gminy Wydminy, www.bip.wydminy.pl. Zaskoczeniem dla Radnych była reakcja Wójta, Pana Radosława Króla, który  oświadczył, że jest właścicielem nieruchomości dz. 227, obręb Radzie w gm. Wydminy oraz planuje budowę fermy kurzej, która jest opisana w Petycji Stowarzyszenia Nasze Talki. W świetle powyższego, jesteśmy oburzeni i mamy prawo pytać, dlaczego Wójt, który jest wybrany przez społeczność Gminy Wydminy, jako władza publiczna, chce degradować środowisko i lekceważy protesty obywateli? Wszyscy oczekujemy działania Wójta na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, a nie budowy wysokotowarowej fermy brojlerów kurzych, która  obniży wrtość środowiska przyrodniczego i będzie odstręczać turystów, klientów hoteli, pensjonatów, restauracji itp. w tym regionie.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że nowym wojewodą warmińsko-mazurskim został dotychczasowy wójt Wydmin - Radosław Król, a skoro  nadal będzie reprezentantem władzy publicznej, której obowiązkiem jest ochrona środowiska, to czy zrezygnuje z planowanej inwestycji? Co dalej? Z nadzieją czekamy na negatywną decyzję o pozwoleniu na budowę Wójta Gminy Miłki. Mamy nadzieję, że nowemu wojewodzie warmińsko-mazurskiemu będzie zależało, aby Mazury pozostały "cudem natury", a nie pustynią turystyczną. Prosimy wszystkich o rozpowszechnianie petycji, aby "dobić" chociaż do 1000 podpisów, dzięki

 


Stowarzyszenie Nasze TalkiUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...