Apel do AstraZeneca Pharma Poland w sprawie refundacji Enhertu #POZWOLCIENAMZYC

Do: AstraZeneca Pharma Poland

Szanowni Państwo!

Jako grupa osób chorujących na raka wraz z osobami nam najbliższymi chcielibyśmy zabrać głos w temacie toczących się negocjacji między firmą AstraZeneca, a Ministerstwem Zdrowia w sprawie refundacji leku Trastuzumab deruxtecan (Enhertu).

Możemy się jedynie domyślać, jak trudne są to rozmowy, bo dotyczą z jednej strony produktu o niezwykłej skuteczności, a z drugiej bardzo wysokiej cenie. Zdajemy sobie sprawę zarówno z tego, że producenci leków muszą dbać o płynność finansową firm.

Z pełnym zrozumieniem co do powagi biznesowej sytuacji, zwracamy się z apelem, aby kwestie finansowe nie były jedynymi, które brane są pod uwagę w trakcie rozmów. Koncerny farmaceutyczne powinny być partnerem dla Ministerstwa Zdrowia (któremu oczywiście również zostały przedstawione nasze postulaty dotyczące refundacji) oraz środowiska medycznego ale przede wszystkim dla pacjentów. Dlatego nie kwoty są kluczowe w tej sprawie, lecz pacjenci i pacjentki z rozsianym rakiem piersi. To osoby, które ze wszystkich stron zasypywane są informacjami o rewelacyjnych wynikach terapeutycznych Enhertu i które nie są w stanie samodzielnie opłacić kuracji.

Prosimy o to, by w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia czynnik ludzki był tym priorytetowym.

Grono chorujących na raka piersi jest w Polsce nie tylko bardzo liczną, ale też i niezwykle aktywną grupą, świadomą możliwości najnowocześniejszych terapii i dbającą o to, by były one dostępne na europejskim poziomie. Ta grupa doskonale wie, że wielu pacjentów i pacjentek znalazło się właśnie w dramatycznym momencie, gdy najnowocześniejsze leczenie jest na wyciągnięcie ręki, a jednocześnie nieosiągalne.

Wierzymy w to, że i dla Państwa, wprowadzenie refundacji Trastuzumabu deruxtecanu jest jednym z priorytetów. Opieramy to założenie na zapisach z zeszłorocznego sprawozdania spółki, w którym jest mowa o koncentrowaniu działań między innymi na wprowadzaniu do obrotu leków przeciwko chorobom nowotworowym. W założeniach na 2023r. AstraZeneca deklaruje, że za kluczowe uznaje również współpracę ze stroną publiczną w działaniach na rzecz poprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym dostępu do innowacyjnych terapii.

Wiemy, że AstraZeneca już ponad 30 lat działa na polskim rynku, ma ogromne doświadczenie w temacie wdrażania nowych technologii do publicznej służby zdrowia, a jej działania w zakresie badań klinicznych w dziedzinie onkologii obserwujemy z nadzieją. Dlatego wierzę, że rozmowy spółki z Ministerstwem Zdrowia zakończą się szybkim i satysfakcjonującym (nie tylko obie strony negocjacji, ale przede wszystkim pacjentów) porozumieniem i jak najszybszym wprowadzeniem refundacji Enhertu dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi.

Liczymy na równie owocne, co krótkie negocjacje, bo niestety chorzy onkologicznie, zwłaszcza z zaawansowanym stadium raka, nie mogą czekać!

Z poważaniem
Joanna Liśkiewicz

----------

 2023-08-23

odpowiedź firmy AstraZeneca na apel

Szanowni Państwo,

bardzo poruszyła nas skala odzewu i zaangażowania pod petycją ws. Enhertu (trastuzumabu derukstekanu) adresowaną do naszej firmy. Jest nam przykro, że tak wiele osób musi zmagać się z zaawansowaną chorobą nowotworową, to niezwykle trudne doświadczenie i wyzwanie nie tylko dla pacjenta, ale i całej rodziny. Dziękujemy za zabranie głosu w toczącej się dyskusji i podejmowane przez Państwa działania na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, na których także nam bardzo zależy. Mnogość podpisów i osobisty wydźwięk komentarzy jeszcze bardziej umacniają nas w dążeniu do jak najszybszego wprowadzenia leku na listę refundacyjną.

Mając świadomość wartości leczenia oraz oczekiwań ze strony chorych, jeszcze przed złożeniem wniosku refundacyjnego, firma AstraZeneca uruchomiła w Polsce program wczesnego, darmowego dostępu do leku, którym objętych zostało ok. 150 kobiet dotkniętych zaawansowanym HER2+ rakiem piersi. Kolejni pacjenci mogli korzystać z leczenia trastuzumabem derukstekanem w ramach finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia Ratunkowego Dostępu Do Technologii Lekowych (tzw. RDTL) do czasu negatywnej rekomendacji finansowej wydanej 27 grudnia 2022 roku przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Po jej otrzymaniu, w wyniku kilkumiesięcznych rozmów z Centralą firmy, przedstawiliśmy Ministerstwu Zdrowia ofertę cenową spełniającą kryteria finansowe wskazane w tej rekomendacji. Co istotne, została ona całkowicie osadzona w polskich realiach finansowych i w ujęciu całościowym stanowi najlepsze warunki cenowe dla Enhertu w HER2+ raku piersi w Europie. Obecnie decyzja refundacyjna leży w gestii Ministerstwa Zdrowia, natomiast ze swojej strony w dalszym ciągu zabiegamy o szybką refundację leku.

Tak jak Państwo zauważyliście, jednym z naszych priorytetów jest opracowywanie i udostępnianie innowacyjnych terapii. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z ogromu niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w onkologii, dlatego konsekwentnie inwestujemy środki finansowe mające na celu poprawę wczesnego wykrywania i szybkiej diagnostyki chorób nowotworowych. Tylko w 2023 r. na realizację tego celu przeznaczyliśmy ponad 4 mln PLN. Dodatkowo stale wspieramy inicjatywy polskich środowisk pacjenckich działających na rzecz poprawy opieki nad chorymi z rakiem piersi.

Pragniemy zapewnić, że pozostajemy w kontakcie z Ministerswem Zdrowia, nie ustajemy w staraniach związanych z szybką refundacją trastuzumabu derukstekanu w Polsce i mamy nadzieję na pozytywną decyzję w tej sprawie w najbliższym czasie.

W imieniu swoim i zespołu AstraZeneca,
Wiktor Janicki
Prezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland

----------
 
 2023-08-23 
 

odpowiedź autora petycji do firmy AstraZeneca

Szanowny Panie,
 
bardzo dziękujemy za tak szybką reakcję na nasz apel. Cieszy nas Pana zapewnienie o dążeniu do jak najszybszego porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. Tak jak podkreślamy w liście, rozumiemy wszelkie trudności związane z negocjacjami, w tym realia finansowe. Podtrzymujemy jednak swoje stanowisko, że to życie i zdrowie pacjentów powinno być zasadniczą wartością braną pod uwagę podczas rozmów.
 
Zapewniamy, że jesteśmy w ciągłym dialogu z Ministerstwem Zdrowia, bo naszym celem jest to, aby obie strony rozmów nie zapominały o nas – chorujących na raka piersi.
 
Liczba podpisów, która została złożona w przeciągu jednej doby od publikacji (w momencie pisania tej wiadomości to 9077) świadczy tylko tym, dla jak szerokiego grona osób jest to temat ważny, a często wręcz priorytetowy. Wiemy jednak, że to na razie zaledwie ułamek tej liczby. Dlatego będziemy nadal zbierać podpisy pod apelem i w nieodległym czasie złożymy je do Państwa drogą oficjalną.
 
Nieustająco wierzymy we wspólny cel i apelujemy o podjęcie konstruktywnych, merytorycznych działań, mających na celu jak najszybsze wprowadzenie wskazanego leku stosowanego w HER2+ raku piersi na listę refundacyjną.
 
Z wyrazami szacunku
Joanna Liśkiewicz w imieniu Amazonek i ich Przyjaciół

----------
 

To: AstraZeneca Pharma Poland

Dear Sir/Madam,

As a group of individuals afflicted with cancer, along with our closest family members, we would like to voice our opinion on the ongoing negotiations between AstraZeneca and the Ministry of Health concerning the reimbursement of the medication Trastuzumab deruxtecan (Enhertu).

We can only imagine how challenging these discussions must be, as they revolve around a product of exceptional effectiveness on one hand, and a significantly high price on the other. We are aware that pharmaceutical manufacturers must maintain their financial viability.

With a full understanding of the gravity of the business situation, we appeal to you to ensure that financial considerations are not the sole factors taken into account during these negotiations. Pharmaceutical companies should be partners not only with the Ministry of Health (to whom our reimbursement demands have also been presented) and the medical community but above all, with the patients. Therefore, in this matter, it is not about the amounts, but about patients with metastatic breast cancer. These are individuals bombarded from all sides with information about the remarkable therapeutic results of Enhertu, and who are unable to afford the treatment on their own.

We ask that the human factor be given top priority in the negotiations with the Ministry of Health.

The community of breast cancer patients in Poland is not only numerous but also incredibly active. They are aware of the possibilities of the latest therapies and strive to ensure their availability at a European level. This group knows well that many patients find themselves in a critical moment when the most advanced treatment is within reach, yet simultaneously out of reach due to financial constraints.

We believe that introducing reimbursement for Trastuzumab deruxtecan is a priority for your company as well. We base this assumption on last year's company report, which discussed focusing activities, among other things, on introducing medications for cancer treatment. In its plans for 2023, AstraZeneca also declares that it considers cooperation with the public sector crucial for improving the healthcare system in Poland, including access to innovative therapies.

We are aware that AstraZeneca has been operating in the Polish market for over 30 years, and possesses extensive experience in implementing new technologies into public healthcare, and its endeavours in clinical research within oncology give us hope. Therefore, we believe that the discussions between the company and the Ministry of Health will conclude with a swift and satisfactory agreement (beneficial not only for both negotiation parties but primarily for the patients) and the swift introduction of reimbursement for Enhertu for patients with advanced breast cancer.

We anticipate negotiations as productive as they are brief, for unfortunately, oncological patients, especially those in advanced stages of cancer, cannot afford to wait!

Yours sincerely,
Joanna Liśkiewicz

 

 


Amazonki i osoby je wspierające    Skontaktuj się z autorem petycji