Lista poparcia dla powstania CAT Centrum Alternatyw Tańca w Łodzi

<ENGLISH VERSION BELOW><WELCOME>

Zaczynamy wdrażać marzenia w życie:

Centrum Alternatyw Tańca (CAT), powstanie w Łodzi - to cel strategiczny Fundacji KIJO.

CAT - miejsce zrzeszające pasjonatów tańca/ruchu - by tworzyć, uczyć, eksplorować, rozwijać...

Chcemy utworzyć w Łodzi miejsce, które będzie tętniło tańcem, życiem, sztuką, edukacją.

Miejsce gdzie będzie można realizować projekty od fazy pomysłu, poprzez działanie i tworzenie, do końcowego zamierzonego celu.

Liczymy na Wasze poparcie, pomysły, pomoc, oraz otwartą dyskusję zmierzającą do realizacji tej inicjatywy.

Fundacja KIJO

DZIAŁALNOŚĆ CAT:

1) Edukacyjna

> otwarte lekcje (PN - PT),

> warsztaty (SB - ND) warsztaty weekendowe – dłuższy proces, „work in Progress” + pokazy dla publiczności,

> warsztaty dla profesjonalistów – KIJODA,

> pokazy video – taniec, teatr, muzyka, sztuki performatywne,

> prezentacje, wykłady, dyskusje z udziałem zaproszonych gości,

> foto i video tańca – warsztaty, pokazy.

> JAMy - spotkania (otwarta przestrzeń do eksploracji tańca),

2) F R U Festiwal i . .

3) Artystyczna

> kreacja spektakli + kooperacja,

> prezentacje spektakli,

> tworzenie video,

> performance w przestrzeni,

> kreacja poprzez łączenie sztuk: taniec, teatr, film, muzyka, plastyka, fotografia,...

> współpraca z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą,

> zaproszenia artystów do współpracy z Polski i za granicy,

Wszystkie powyższe działania to projekty już realizowane przez Grupę KIJO, oraz wiele innych łódzkich podmiotów artystycznych zrzeszonych m.in.w Stowarzyszeniu Movin`Łódź.

Miasto Łódź to ogromny potencjał w dziedzinie tańca, sztuk performatywnych, szeroko pojętego Ruchu. Silne zaplecze edukacyjne: 2 kierunki uczelni wyższych, kurs instuktorski, wyspecjalizowana kadra, klkanaście grup działających na polu teatru tańca, performensu, sztuki ulicznej etc.

Łódź ma wszystko czego potrzebujemy by stworzyć pierwsze tego rodzaju centrum w Polsce, wszystko oprócz miejsca dla CAT. Nie czekamy, działamy, liczymy na Twój głos wsparcia dla tej inicjatywy!

więcej info:

www.kijogroup.com

facebook: CAT / KIJO

kontakt: kijogroup@gmail.com

 

List of support for the creation of CAT Centre of Dance Alternatives in the city of Lodz
We have began to implement dreams in life:
Centre of Dance Alternatives (CAT), the establishment in Lodz - a strategic goal of the KIJO Foundation.

CAT - the place of uniting dance / movement enthusiasts - to create, learn, explore, develop...

We want to create a place in Lodz (the city in the centre of Poland) that is vibrant with dance, life, art and education.
A place where you will be able to realize projects from the faze of concept through acting and creating, to the final intended purpose.
We count on your support, ideas, help, and an open discussion with the aim to implement the initiative in life.

KIJO Foundation

ACTIVITIES of CAT:

1) Education

> Open classes (MON - FRI)

> Workshop (Sat - Sun), Weekend Workshop - long process, "Work in Progress" + shows for the public,

> Workshops for professionals - KIJODA,

> Shows of video - dance, theatre, music, performing arts,

> Presentations, lectures, discussions with invited guests,

> Photo and video dance - workshops and shows,

> Jam sessions - meetings (open to the exploration of dance)

2) F R U Festival of Contact Improvisation

3) Artistic activities

> Creation of performances + cooperation,

> Presentations of performances,

> Creating of video

> Performances in urban space,

> Creation by combining the arts: dance, theatre, film, music, fine, photography, ...

> Cooperation with other centres in Poland and abroad,

> Invitations for artists from Poland and abroad to collaborate and create together


All of these activities are projects which have already been realizing by the KIJO Group, and many other artistic companies affiliated f.e. in the ‘Movin Lodz’ Association.City of Lodz is a huge potential in the field of dance, performing arts, a widely understood movement. Strong educational infrastructure: two directions of higher education, the Course for Instructors of Dance, specialized teachers, several groups actively working on the field of dance theatre, movement performance, street art etc..The city of Lodz has everything what is needed to create the first such centre in Poland, all besides the place for CAT. Do not wait, act, we are counting on your vote of support for this initiative!

more info:

www.kijogroup.com
facebook: CAT / KIJO
Contact: kijogroup@gmail.com