Głos środowiska akademickiego i nauczycielskiego w sprawie nominacji ministra oświaty i nauki.

Tekst oryginalny

Na naszych oczach dokonuje się symboliczny gwałt na polskiej oświacie i nauce, o konkretnych i groźnych konsekwencjach. Osobie o irracjonalnych i antynaukowych przekonaniach oddano klucze do losu polskiej szkoły i akademii. Fundamentaliście religijnemu i obyczajowemu powierzono pieczę nad rozwojem setek tysięcy młodych ludzi – uczniów i uczennic, studentów i studentek. Homofob współodpowiedzialny za nakręcanie spirali nienawiści w stosunku do osób LGBTQ+ ma stać się urzędowym nadzorcą szkolnictwa, więc tego obszaru przestrzeni wspólnej, w którym nieheteronormatywne dzieci i młodzież są dzisiaj obiektami medialnej i środowiskowej nagonki, w którym są poddawane mechanizmom wykluczenia i stygmatyzacji, prowadzącym nierzadko do nieodwracalnych urazów psychicznych i samobójstw. Mizogin ma zadbać o równouprawnienie i wyrównywanie szans dla wszystkich członków naszej społeczności, bez względu na płeć i orientację seksualną. Zwolennik kar cielesnych ma zająć się eliminacją przemocy w szkołach i na uczelniach. Człowiek o miernym dorobku naukowym, którego habilitację recenzował były promotor, będzie strażnikiem jakości badań i dobrych praktyk w nauce. Twardogłowy i napastliwy nacjonalista, który z premedytacją manipuluje faktami historycznymi, ma czuwać nad rzetelnością i wiarygodnością badań naukowych i wiedzy przekazywanej następnym pokoleniom.

Przemysław Czarnek jest ucieleśnionym przeciwieństwem tego, czym powinna być oświata i nauka. Przemysław Czarnek został właśnie nominowany na ministra odpowiedzialnego za oświatę i naukę.

Nominacja partyjnego aparatczyka i karierowicza, znanego ze swoich skrajnych poglądów, na osobę zarządzającą oświatą i nauką nie jest przypadkiem. W naszej opinii wyznacza ona początek ostatecznego przejmowania wychowania dzieci i młodzieży przez partię-matkę nominata i rozprawiania się z niewygodnymi kontestatorami wśród kadry nauczycielskiej i naukowo-dydaktycznej. Dotychczasowe wypowiedzi i działania nominata pozwalają przewidzieć, jakie czekają nas zmiany. W szkołach – wychowanie dzieci i młodzieży pojmowane jako formatowanie w duchu nacjonalistycznym i fundamentalistycznym; nauczanie pojmowane jako bezkrytyczne wpajanie prawd objawionych; brak akceptacji dla jednostkowej autonomii, inności, różnorodności i oryginalności; odwrót od równouprawnienia i tych treści w nauce o człowieku, które nie będą zgodne z kołtuńską i prymitywną wizją świata narzucaną przez środowisko ideologiczne nominata. Na uczelniach – ostateczne rozprawienie się z autonomią myślenia; niszczenie rozpoznawalnych osobowości o międzynarodowym dorobku, o ile tylko będą niewygodne; promowanie miernot, o ile tylko będą potrzebne; wpuszczenie do szkół i uczelni pseudo-naukowców, którzy będą – na równych prawach, pod pretekstem równoważności opinii w dyskusji – promowali poglądy sprzeczne ze współczesną nauką.

Ta nominacja stanowi pewną cezurę. Jesteśmy głęboko przekonani, że od tego, jak na nią zareagujemy, zależy nie tylko przyszła kondycja polskiej nauki i oświaty oraz los młodych ludzi, lecz także kształt relacji między władzą i społeczeństwem.

Wzywamy wszystkich odbiorców tego listu do jego upowszechniania wraz z załącznikiem, w którym zebrano niektóre wypowiedzi i działania ministerialnego nominata. Wymieniono w nim liczne przykłady zachowań i wypowiedzi homofobicznych i ksenofobicznych, przykłady mizoginii i wstecznictwa obyczajowego, wojującego fundamentalizmu religijnego, przypadki używania mowy nienawiści i nawoływania do przemocy, przejawy ukrainofobii i negacjonizmu historycznego, intencjonalną manipulację faktami. Treści zawarte w tym dokumencie eksponują nieakceptowalne, kompromitujące poglądy i postawy pozostające w oczywistej sprzeczności z wartościami stanowiącymi podwalinę wszelkiej aktywności intelektualnej człowieka, jego pracy naukowej i dydaktycznej. Apelujemy z całą mocą, ażeby w dyskusji o działalności nominata używać określeń adekwatnych do jego zachowań, bez odwoływania się do eufemizmów, ażeby powstrzymywać się od relatywizacji podłości i ohydy poglądów, postaw i wypowiedzi.

Nie uznajemy politycznej nominacji Przemysława Czarnka i wynikającego z niej administracyjnego zwierzchnictwa nad polską nauką i oświatą. Wzywamy członków i członkinie naszej społeczności do powstrzymania się od uczestnictwa w wydarzeniach i spotkaniach z udziałem nominata, w których obecność nie jest niezbędna ze względu na sprawowane funkcje. Wzywamy do powstrzymania się od udziału w pracach ciał kolegialnych powoływanych przez nominata, których celem będzie zmiana modelu oświaty i nauki na podporządkowany wartościom antyhumanistycznym, fundamentalistycznym i nacjonalistycznym, bazujący na kłamstwie i manipulacji, nienawiści i wykluczeniu. Osoby kierujące się dobrem oświaty i nauki nie powinny swoim nazwiskiem firmować działań, których celem będzie instrumentalizacja tych dziedzin życia społecznego dla celów partii-matki nominata i jej zaplecza ideologicznego. Nasz apel o nieuznanie nominacji ministerialnej Przemysława Czarnka, kategoryczny ostracyzm osoby i bojkot jej szkodliwych i niebezpiecznych działań urzędniczych adresujemy także do organów i instytucji reprezentujących nasze środowisko w relacjach z władzą wykonawczą.

Apelujemy o solidarność i wsparcie dla osób poszkodowanych w dotychczasowych i przyszłych działaniach nominata. W szczególności prosimy o okazanie wsparcia osobom nieheteronormatywnym, które są celem ideologicznej krucjaty nominata. Wzywamy również do solidarności z osobami, które przeciwstawiają się niszczeniu polskiej oświaty i nauki, za co niewątpliwie będą szykanowane.

Wybrane wypowiedzi Przemysława Czarnka

dr Piotr Achinger, Instytut Matematyczny PAN

prof. dr hab. Zofia Adamowicz, Instytut Matematyczny PAN

dr Iwona Adamska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Bal, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek PAU

prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle, Instytut Podstaw Informatyki PAN, professor emeritus

dr hab. Witold Bobiński, Uniwersytet Jagielloński i Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, prof. uczelni

prof. dr hab. Jacek Bomba, Uniwersytet Jagielloński

mgr Filip Boratyn, Uniwersytet Warszawski

mgr Aleksandra Burdziej, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, Uniwersytet Warszawski, professor emeritus

dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski

dr Paweł Dobrosielski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Janina Dobrzańska-Kaczanowska, Uniwersytet Warszawski, professor emerita

dr hab. Agnieszka Dzikowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Antoni K. Gajewski, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, professor emeritus

prof. dr hab. Bolesław Ginter, Uniwersytet Jagielloński, professor emeritus

prof. dr hab. Paweł Golik, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Grabowska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Janusz Grabowski, Instytut Matematyczny PAN

dr hab. Agnieszka Graff, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni

prof. dr hab. Jan Hertlich-Woleński, Uniwersytet Jagielloński, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Uniwersytet Warszawski i University of South Africa in Pretoria, członkini Academia Europaea

prof. dr hab. Andrzej Kaczanowski, Uniwersytet Warszawski, professor emeritus

mgr Adam Kaczmarek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr Andrzej Kołodziejczyk, Uniwersytet Warszawski, docent emeritus

prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Paweł Kopyt, Politechnika Warszawska

dr hab. Jarosław Korbicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

dr hab. Mikołaj Korzyński, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

dr Michał Kotowski, Instytut Matematyczny PAN

prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman, Uniwersytet Wrocławski i Narodowe Centrum Badań Jądrowych

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni

dr Elżbieta Kraszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr hab. Nina Kraśko, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni, professor emerita

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski

prof. dr. hab. Roman Kubicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr inż. Jerzy Kuta, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Rafał Latała, Uniwersytet Warszawski, członek korespondent PAN

dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Maciej Lewenstein, The Institute of Photonic Sciences (Hiszpania), członek APS, członek zagraniczny PAN

mgr Joanna Lilpop, Uniwersytet Warszawski i Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

dr inż. Lidia Lipińska-Zubrycka, Uniwersytet Warszawski

dr Grzegorz Łach, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

dr Krystyna Mazur, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. uczelni

prof. dr Mateusz Michałek, Universität Konstanz (Niemcy)

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Łukasz Mikołajewski, Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska, Instytut Parazytologii PAN, professor emerita

prof. dr Magdalena Niewiadomska-Bugaj, Western Michigan University (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), professor emerita

prof. dr hab. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski

Kinga Osajda, nauczycielka matematyki, Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu

dr Monika Ostaszewska-Bugajska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

dr hab. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni

dr hab. Krzysztof Podemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Beata Anna Polak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Polak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Katarzyna Prot-Klinger, Akademia Pedagogiki Specjalnej, prof. uczelni

prof. dr hab. Shoshana Ronen, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Rosner, Uniwersytet Warszawski

mgr Agnieszka Rudak, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, Instytut Matematyczny PAN

prof. dr. hab. Piotr Rybka, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Sadlej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Rusłan Sałamatin, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Krzysztof Staroń, Uniwersytet Warszawski, professor emeritus

dr hab.Piotr Sułkowski, Uniwersytet Warszawski

dr Rafał R. Suszek, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tomasz Szarek, Politechnika Gdańska i Instytut Matematyczny PAN, Oddział w Sopocie

dr Magda Szcześniak, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni

dr hab. Jakub Urbanik, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni

prof. dr hab. Paweł Urbański, Uniwersytet Warszawski

prof. dr. hab. Jacek Wachowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Wiesław Walankiewicz, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

prof. dr Jan Wehr, University of Arizona (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

prof. dr hab. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski, członek rzeczywisty PAN

dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet Gdański, prof. uczelni

prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

prof. dr hab. Jarosław Antoni Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski, członek korespondent PAN

dr hab.Krzysztof Wohlfeld, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Wojciechowski, Instytut Matematyczny PAN

prof. dr hab. Wiesław Wydra, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, professor emeritus

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Zaremba, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Zawadowski, Uniwersytet Warszawski, prof. uczelni

prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN i Uniwersytet Warszawski

dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. Andrzej Ziemba, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN

dr hab. Piotr Żuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prof. uczelni

 

Nasz list wspierają także:

 

dr Adam Aduszkiewicz, filozof, psychoterapeuta

Małgorzata Bielecka-Hołda, publicystka, dziennikarka, działaczka podziemia solidarnościowego w PRL

Jarosław Chołodecki, ekonomista, działacz opozycji demokratycznej w PRL

Krystyna Demska-Olbrychska, teatrolożka

Konstanty Gebert, publicysta, dziennikarz, tłumacz, działacz KOR, współzałożyciel Żydowskiego Uniwersytetu Latającego

Agnieszka Holland, reżyserka

Joanna Kasperska, aktorka

Jan Król, ekonomista, działacz opozycji demokratycznej w PRL

Danuta Kuroń, działaczka społeczna, historyczka, działaczka podziemia solidarnościowego w PRL, współzałożycielka Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach

Ewa Moroz-Keczyńska, etnolog, edukator, muzealnik, działaczka społeczna, rodzic

Daniel Olbrychski, aktor

Wojciech Onyszkiewicz, historyk, działacz KOR

dr Krystyna Starczewska – polonistka, filozof, pedagog, działaczka KOR, współtworzyła i była wieloletnią dyrektorką I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” oraz przewodniczącą Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (obecnie na emeryturze)


Katarzyna Grabowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Katarzyna Grabowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...