Honorowe Obywatelstwo Wielunia. Zmieńmy regulamin!

Zasady nadawania Honorowego Obywatelstwa Wielunia reguluje aktualnie uchwała przyjęta przeszło ćwierć wieku temu. W naszej ocenie dokument z 1998 r. nie spełnia roli, jakiej należy oczekiwać od regulaminu honorowania osób szczególnie zasłużonych dla naszego Królewskiego Miasta.

Uważamy, że tak ważna procedura powinna wspierać się na doprecyzowanych zapisach, powinna być transparentna, otwarta na udział społeczeństwa, jak również apolityczna i odporna na doraźną instrumentalizację.

Honorowe_petycja1.png

Opis stanu istniejącego

Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Wielunia, przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wieluniu 15 maja 1998 r., budzi szereg uzasadnionych zastrzeżeń.

Lakoniczne są zapisy dotyczące tego, kto i na jakich zasadach może wnosić o nadanie tytułu. Regulamin nie wymaga od wnioskodawców przedstawienia uzasadnienia dla zgłaszanej kandydatury.

Proces nadawania tytułu honorowego obywatela Wielunia nie jest transparentny. W regulaminie zastrzeżono, że Komisja Elekcyjna podejmuje decyzję „z wyłączeniem jawności obrad”.

Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że mieszkańcy Miasta i Gminy mają pełne prawo wiedzieć, jak przebiega cała procedura.

W tym miejscu należy również zauważyć, że regulamin nie jest łatwo dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, a powinien być. Nie jest również prowadzony publiczny rejestr wniosków o nadanie godności.

Za mankament przestarzałego regulaminu należy również uznać brak zapisu o możliwości pozbawienia tytułu honorowego obywatela Wielunia w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Postulaty dotyczące nowego regulaminu

W związku z powyższym wnosimy o podjęcie prac nad nowym regulaminem nadawania tytułu honorowego obywatela miasta. Oto nasze postulaty:

  • wymóg przedstawienia charakterystyki kandydata oraz jego zasług uzasadniających nadanie godności;

  • regulamin powinien wskazywać podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur;

  • uwzględnienie zapisu o możliwości pozbawienia honorowego obywatelstwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

  • gwarancja jawności procesu nadawania tytułu, np. poprzez upublicznienie protokołu z posiedzenia Komisji Elekcyjnej.

Nowy regulamin należy przygotować nie tylko w gronie samorządowców, ale również w szerokiej konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Wieluń.

Jednocześnie wnioskujemy o umieszczenie na stronach internetowych UM rejestru wniosków o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Wielunia.

 

Poniżej aktualnie obowiązująca uchwała ws. zasad i trybu nadania Honorowego Obywatelstwa Wielunia

Zrzut_ekranu_2024-04-01_081519.png

 

 


Zbigniew Rybczyński, Obywatelski Wieluń    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zbigniew Rybczyński, Obywatelski Wieluń do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...