Kanado, uszanuj mądrość i prawa Pierwszych Narodów!

facebook_tisn.pngDo Rządu Kanady

za pośrednictwem Ambasady Kanady w Warszawie

email: wsaw@international.gc.ca    

Z ogromnym niepokojem obserwujemy narastające protesty społeczności tubylczych w Kanadzie przeciwko inwestycjom szkodzącym w ich prawa do życia w czystym środowisku.

W wielu wypadkach te inwestycje naruszają tubylczą suwerenność i wolności religijne. Z ogromnym niepokojem obserwujemy narastającą agresję ze strony instytucji rządowych i policyjnych wobec tubylczych aktywistów, a także niezrozumiałe przypadki aresztowań.

Wprowadzane od kilku lat zmiany w prawodawstwie i polityce Państwa Kanadyjskiego wobec Pierwszych Narodów zostały przywitane na świecie z ogromną nadzieją – również w środowisku polskich sprzymierzeńców ludności tubylczej i aktywistów praw człowieka.

Z ogromną nadzieją spoglądamy na deklarowane przez Pana Premiera Justina Trudeau zmiany w podejściu do spraw obrony świętych miejsc Pierwszych Narodów, w podejściu do wyjaśnienia ponurej – i całkiem niedawnej – przeszłości związanej z funkcjonowaniem nieludzkich szkół internatem dla tubylczych dzieci.

Z ogromną nadzieją przywitaliśmy także podejście Rządu Kanady do wyjaśnienia epidemii zaginięć, porwań i gwałtów na tubylczych kobietach i zapobiegania im w przyszłości.

Dlatego z osłupieniem, niepokojem i smutkiem obserwujemy narastający konflikt pomiędzy społecznościami tubylczymi a Rządem, narastające lekceważenie praw człowieka Pierwszych Narodów przez Rząd Kanady i zanegowanie przez niego wielu dobrych deklaracji sprzed paru lat.

Nie przebrzmiały jeszcze echa głośnych protestów pod znakiem Idle No More!, a widzimy przetaczającą się przez Kanadę kolejną falę protestów i żądań słusznych praw do życia w czystym środowisku na niescedowanych terytoriach tubylczych.

Zwracamy się ze stanowczym apelem o zaprzestanie aktów agresji wymierzonej w społeczności tubylcze, ich dziedzicznych wodzów, matki klanowe i liderów tubylczych protestów.

Apelujemy o powrót do dialogu i pełnego przestrzegania praw Pierwszych Narodów. Apelujemy o odstąpienie od złych lokalizacji lub przebiegu szkodliwych dla ludzi i środowiska inwestycji, w tym projektów rurociągów niebezpiecznych dla ziem i wód Wet'suwet'en lub innych tubylczych ludów i społeczności Kolumbii Brytyjskiej.

Niech Kanada ponownie stanie się światowym liderem dobrych zmian w polityce klimatycznej oraz gwarantowania praw tubylczych narodów i obywateli.   Imię i nazwisko 

To the Government of Canada

through the Canadian Embassy in Warsaw

email: wsaw@international.gc.ca  

 

With great concern do we watch the growing protests of aboriginal communities in Canada against investments that harm their right to live in a clean environment. Moreover, in many cases these investments violate indigenous sovereignty and religious freedom.

We are aware of the growing aggression by government and police institutions against indigenous activists, as well as inexplicable cases of arrests.

The changes in the legislation and policy of the Canadian State towards the First Nations, which have been being introduced for some years now, are welcome with great hope worldwide, including Polish allies of the indigenous people and human rights activists.  

With great hope we have watched Prime Minister Justin Trudeau's declared changes in the approach to protecting sacred places of the First Nations as well as to explaining the grim, and quite recent, history of inhuman boarding schools for aboriginal children. It was with great hope, too, that we welcomed the Government of Canada's efforts to resolve the issue of missing, murdered and raped indigenous women epidemics and to prevent it in the future.  

Therefore, we look with astonishment, worry and regret at the growing conflict between aboriginal communities and the Government, at the increasing disregard for the human rights of the First Nations by the Government of Canada, and its denial of many good declarations expressed just a few years ago.

Although the echoes of the Idle No More! clamors are still perceptible, another wave of protests and demands for the right to live in a clean environment of the unceded indigenous territories is rolling across Canada.

We strongly appeal to refrain from the acts of aggression against aboriginal communities, their hereditary chiefs, clan mothers, and leaders of indigenous protests. We call you to return to a dialogue and to observe fully the rights of the First Nations.

We appeal to abandon inappropriate locations or developments that are harmful to people and environment, including the pipeline projects dangerous to the lands and waters of Wet'suwet'en or other indigenous nations and communities of British Columbia. Let Canada once again become a world leader in good climate policy changes and in ensuring the rights of the indigenous nations and citizens. 


Bieg Na Rzecz Ziemi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Bieg Na Rzecz Ziemi będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...