konkurs na wkłady własne dla ngo

Łódź, 8.07.2015

Szanowny Pan

Witold Stępień

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

   Szanowny Panie Marszałku  

   Wnioskujemy o uruchomienie konkursu ofert na dofinansowanie tzw. wkładów własnych.  

   Środowisko pozarządowe z ogromną radością przyjęło zapis znajdujący się w Programie Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015, mówiący o dofinansowywaniu tzw. wkładów własnych dla projektów, których cele wpisują się w zadania województwa. Wierzymy, że mechanizm ten stanie się istotnym elementem wspierania pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych ze źródeł pochodzących spoza budżetu województwa oraz samorządów z terenu województwa. Dzięki temu organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w tym koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, nie dysponujące oszczędnościami, a realizujące zadania bardzo ważne dla lokalnych społeczności będą miały szanse na korzystanie ze środków rządowych (m.in. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), funduszy państw EOG (np. fundusze norweskie) czy środków prywatnych. Fundusz wkładów własnych mógłby także uzupełniać wkłady przewidywane w ramach projektów unijnych realizowanych przez organizacje w nowej perspektywie finansowej.

   Niestety, z niepokojem obserwujemy brak ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie tzw. wkładów własnych.  Dlatego też zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące terminu ogłoszenia konkursu. Przypominamy, że pismo w tej sprawie zostało złożone już w lutym tego roku. Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie związane z informacjami o tym, że konkurs nie zostanie ogłoszony a środki zarezerwowane na ten cel będą przeznaczone na inne cele. Zdajemy sobie sprawę z dużych potrzeb województwa, jednak bardzo prosimy o ponowne przeanalizowanie tego problemu i pozostawienie środków na wkłady własne do dyspozycji organizacji pozarządowych.

 

 

Z wyrazami szacunku                                                      

Członkowie Łódzkiej Wojewódzkiej

Rady Działalności Pożytku Publicznego