List otwarty do Prezydenta Krakowa ws. przyszłości Wesołej

Sz. P. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie,
jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osoby indywidualne zaangażowane w dyskusję publiczną nad zagospodarowaniem terenów w rejonie ul. Kopernika zakupionych przez Gminę Miejską Kraków od Szpitala Uniwersyteckiego (dalej: Wesoła) pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie ostatnimi decyzjami, które mają istotny wpływ na przyszłość tego obszaru. 

Wesoła jest olbrzymim zobowiązaniem, jakie władze Krakowa podjęły wobec obywateli i obywatelek naszego miasta. Zakup przez Gminę tego obszaru dawał nadzieję, że jego zagospodarowanie będzie realizowane przede wszystkim w interesie społecznym, nie tylko na rzecz mieszkańców, ale również z ich udziałem. Jednak ostatnie decyzje podejmowane przez Urząd Miasta budzą poważne obawy, że nadzieja ta okaże się płonna.

Nie chcemy wchodzić w polemikę nad słusznością aportu czy zamiany działek z kurią - w naszym gronie znajdują się zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy przyjętych decyzji -  nie możemy jednak pozostawić bez krytyki sposobu, w jaki zostały one podjęte. Kwestie integralności i własności Wesołej zostały rozstrzygnięte pomimo trwających konsultacji społecznych, bez właściwego poinformowania opinii publicznej o przesłankach przemawiających za takimi a nie innymi rozwiązaniami, bez przedstawienia ich przyszłych skutków. Stoi to w sprzeczności z publicznymi deklaracjami, że kluczowe rozstrzygnięcia co do przyszłości Wesołej zapadną po zakończeniu konsultacji społecznych, z uwzględnieniem ich wyników. 

Również skład zapowiedzianego “zespołu konsultacyjnego”, który będzie informowany o działaniach spółki ARMK oraz ma wyrażać opinie na temat przyszłości terenów Wesołej pogłębia wrażenie, że mieszkańcy i ich organizacje znajdują się w ostatnim szeregu dyskusji o zagospodarowaniu tego obszaru. Naszym zdaniem należy jak najszybciej przerwać postępujący proces erozji zaufania społecznego i przywrócić dialog nad Wesołą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem, aby w skład “zespołu konsultacyjnego” powołać z prawem głosu przedstawicieli strony społecznej oraz Rady Dzielnicy Grzegórzki. Mamy nadzieję, że to gremium ma szansę stać się realnym narzędziem wpływu mieszkańców na rozwój Wesołej, a jawność i transparentność działań spółki ARMK tylko przysłuży się lepszemu realizowaniu celów, do których została powołana.