List otwarty ws. „pozytywnego klimatu wychowawczego” w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin

Radni Rady Miasta Lublin

 

List otwarty w sprawie „pozytywnego klimatu wychowawczego” w Lublinie


Z niepokojem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o uchwaleniu przez Radę Miasta Lublin „Stanowiska w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian”. Odnosząc się do konkretnych lubelskich inicjatyw kulturalnych i artystycznych, Rada postuluje w nim promowanie „sztuki najwyższej tak w wymiarze estetycznym, jak i w sferze zawartej w niej wizji świata”, a „mając na uwadze chrześcijańskie tradycje Lublina wnosi o powstrzymanie finansowania z budżetu miasta Lublin dzieł i imprez uderzających w dobre obyczaje lub promujących skandalizujące treści.”

Panie Prezydencie, Radni Miasta Lublin! Uchwalone zdecydowaną większością głosów i bez dyskusji w dniu 21 marca 2013 roku „Stanowisko” zawiera sformułowania sprzeczne z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 6 p.1, art. 32, art. 54, art. 73), oraz z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W naszym przekonaniu, w dokumencie tym – z nonszalancją zastanawiającą jak na demokratyczne grono – zachowując pozory troski o „wychowanie młodego pokolenia lublinian” Rada wyraża aprobatę dla dyskryminacji ze względu na przekonania, wyznawaną religię czy pochodzenie.

Od wielu lat wspólnie z przyjaciółmi z Polski, Europy i całego świata pracujemy na rzecz Lublina jako „Miasta w dialogu”, społeczności opartej na tradycji, ale i demokratycznych wartościach, wśród których ważne miejsce zajmuje cnota tolerancji.

Dlatego pragniemy z całą mocą zaprotestować przeciwko kwestionowaniu przez Radę Miasta podstaw panującego w Polsce ładu prawnego, oraz niszczeniu warunków do twórczej działalności artystycznej. Chcemy również przypomnieć, że od swojego zarania sztuka (także chrześcijańska) oprócz przywileju wychowywania miała przywilej krytycznego spojrzenia i podejmowania kontrowersyjnych problemów.

Nie zgadzamy się na publiczne piętnowanie i wykluczanie tych artystów tworzących i prezentujących swoją sztukę w Lublinie, których działalność nie mieści się w kanonie niejasno i arbitralnie ustanowionym przez Radę Miasta za pomocą tak pojemnych określeń jak „dobre obyczaje”, czy „skandalizujące treści”. Rada stworzyła tu niebezpieczny precedens, mówiąc wprost o wywieraniu presji finansowej wobec instytucji publicznych, których autonomię – w granicach obowiązującego prawa – gwarantuje zarówno Konstytucja RP, jak i wspomniana Ustawa.

Uważamy, że publiczne pieniądze przeznaczane na dobro wspólne, jakim jest kultura, powinny wspierać twórczość artystów niezależnie od pochodzenia, poglądów, czy podejmowanej tematyki. Rolą administracji publicznej nie jest recenzowanie programu instytucji kultury pod kątem religijnej czy ideologicznej poprawności, oraz pouczanie artystów, jakiego rodzaju sztuką mają się zajmować.

 

Dlatego apelujemy do Rady Miasta Lublin o zaprzestanie tego rodzaju antagonizujących praktyk, przynoszących Lublinowi złą sławę, degradujących jego kapitał społeczny i kulturowy.

 

---

To the Mayor of the city of Lublin
To the Councilors of the city of Lublin


An Open Letter on Lublin’s “Positive Educational Climate”


With alarm and incredulity, we have received the news about the City Council of Lublin’s resolution “Position on Producing the Positive Educational Climate for the Younger Generation of Lublin Residents.” („Stanowisko w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian”). Referring to specific Lublin cultural and artistic initiatives, the Council postulates a promotion of “art highest in the aesthetic dimension and in the vision of the world contained therein” and “bearing in mind the Christian traditions of Lublin, [the Council] proposes to stop financing from the municipal budget of Lublin, works and events which break good mores or promote scandalizing contents.”

Mr. Mayor, Councilors of Lublin! This “Position,” adopted by a majority of votes and without debate on March 21, 2013, contains phrases which run counter to the provisions of the Constitution of the Republic of Poland (Article 6, Subparagraph 1; Article 32; Article 54; Article 73) and to the Law on the Organization and Realization of Cultural Activity.

It is our belief that in this document – with a surprising nonchalance for such a democratic body -–  and under the pretense of caring for  the “education of the younger generation of Lublin residents,”  the Council expresses its approval for the discrimination on grounds of  convictions, religion or origin.

Together with friends from Poland, Europe and the whole world work, we have been working for years for  Lublin as a “city in dialogue,” a community based on the tradition, but also on democratic values, among which the virtue of toleration occupies an important place.

This is why we wish to protest most strongly against the City Council’s questioning of the foundations of Poland’s legal order and against destroying conditions for creative art activity. We would also like to remind you that since its beginnings art (including the Christian one), apart from the privilege of education, has had the privilege of the critical look and of raising controversial problems.

We do not agree to public stigmatizing and excluding the artists who create and present their art in Lublin and whose activity goes beyond the canon, arbitrarily and vaguely set up by the City Council with such capacious qualifications as “good mores” or “scandalizing contents.” The Council has set a dangerous precedent by explicitly invoking the exertion of financial pressure on public institutions whose autonomy – within the law – is guaranteed both by the Constitution of the Republic of Poland and by the Law on the Organization and Realization of Cultural Activity.

We believe that public money, destined for culture which is the common good,  should support artist irrespective of their origin, opinions or the problematics, raised by them. It is not the role of public administration to review the program of cultural institutions with regard to religious or ideological correctness nor teaching artists what art they should create.

Therefore, we would like to appeal to the City Council of Lublin to stop these antagonizing practices, which bring foul fame to Lublin and degrade its social and cultural capital.


Prof. Mirosław Bałka, Otwock
Edwin Bendyk, Warszawa
Łukasz Biskupski, Stowarzyszenie Topografie, Łódź
Beata Chmiel, Obywatele Kultury, Warszawa
Artur Celiński, „Res Publica Nowa”, Warszawa
Krzysztof Czyżewski, Krasnogruda / Wrocław
Martyna Dominiak, Łódź
Dorota Jarecka, krytyk sztuki, Warszaw
Tomasz Kitlinski, UMCS, Lublin / University of Brighton
Jan Maria Kłoczowski, Warszawa
Wojciech Kłosowski, Warszawa
Agnieszka Kołodyńska, Obywatele Kultury, Olsztyn
dr hab. Izabela Kowalczyk, Poznań
Wojciech Krukowski, Akademia Ruchu, Warszawa
Paweł Leszkowicz, UAM, Poznań / University of Sussex
Zbigniew Libera, artysta
Prof. Piotr Piotrowski, UAM, Poznań
Maria Anna Potocka, Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków
Marek Sztark, Szczecin
Bartosz Szydłowski, Dyrektor Teatru Łaźnia Nowa, Nowa Huta
Olga Tokarczuk, pisarka, Wrocław
Karol Zamojski, Pracownia Kultury Współczesnej, Bydgoszcz
Roland Zarzycki, Biuro ESK Wrocław 2016
Andrzej Maszewski, Centrum Kultury "Zamek", Poznań
Tobiasz Melanowski, animator kultury, Katowice

----

Maria Artemiuk, Warsztaty Kultury / Fundacja Trans Kultura, Lublin
Joanna Bielecka-Prus, UMCS, Lublin
Urszula Bylica, UMCS, Lublin
Piotr Celiński, UMCS, Lublin
Karol Grzywaczewski, Lublin
Katarzyna Hołda, artystka, Lublin
prof. dr hab. Jan Hudzik, UMCS, Lublin
Marcin Kamola, Lublin
Magdalena Kawa, UMCS, Lublin
Grzegorz Kondrasiuk, magazyn "Kultura Enter", Lublin
Jarosław Koziara, artysta, Lublin
Marta Kurowska, fundacja tu obok, Lublin
Magdalena Łuczyn, Kampania Przeciw Homofobii, European Alternatives, Lublin
Emil Majuk, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Lublin
Janusz Opryński, Dyrektor Artystyczny Centrum Kultury, Lublin
Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin
Grzegorz Rzepecki, Dyrektor Warsztatów Kultury, Lublin
Marcin Skrzypek, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin
Idalia Smyczyńska, Lublin
Zbigniew Sobczuk, prezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin
Monika Stolat, Lublin
Waldemar Tatarczuk, Galeria Labirynt, Lublin
Jacek Warda, Lublin
Agata Will, Warsztaty Kultury, Lublin
Łukasz Witt-Michałowski, reżyser, Scena Prapremier InVitro, Lublin
Agnieszka Wojciechowska, Warsztaty Kultury, Lublin
Barbara Wybacz, Dyrektorka ACK UMCS „Chatka Żaka”, Lublin
Robert Zając, kilku.com, Lublin
Michał Miłosz Zieliński, redaktor naczelny Lubelskiego Informatora Kulturalnego „ZOOM”, Lublin
Piotr Zieniuk, Stowarzyszenie Kultura Enter, Lublin
Aleksandra Zińczuk, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin


Grzegorz Kondrasiuk    Skontaktuj się z autorem petycji