Petycja ws. parku MAJALAND w Gdańsku i problemów komunikacyjnych

GDAŃSK, (data złożenia petycji)

Mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa

                         

                           Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

                           Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

                           Dyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

                            i Autostrad  Anita Oleksiak  

 

Szanowni Państwo,

My mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa nie akceptujemy konsekwencji, jakie powstaną w wyniku budowy i funkcjonowania Parku Rozrywki MAJALAND.

Choć jest to ogromna inwestycja, która zmieni charakter dzielnicy i będzie wiązała się z wieloma utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu, zabrakło jakichkolwiek konsultacji społecznych zarówno z mieszkańcami, jak i z Radą Dzielnicy.

W momencie uzyskiwania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nikt z urzędników nie zastanawiał się nad tym, w jaki sposób emisja hałasu i wzmożony ruch uliczny wpłyną na nasze życie prywatne i zawodowe, dojazdy dzieci i młodzieży do szkół i na zajęcia dodatkowe, możliwość odpoczynku, czy też ceny naszych nieruchomości.

Wielu z nas, podejmując decyzję o zamieszkaniu w Osowej kierowało się jej charakterem zabudowy (domki jednorodzinne i niska zabudowa wielorodzinna), położeniem z dala od centrum i natłoku turystów, w bezpośrednim sąsiedztwie lasów (Trójmiejski Park Krajobrazowy) i jezior (Osowskie, Wysockie). Wybrało Osowę z uwagi na możliwość wypoczynku po pracy i panujący w niej spokój. Akceptowaliśmy wówczas peryferyjność naszej dzielnicy i tego konsekwencje. Odległość była ceną, jaką zdecydowaliśmy się płacić.

Osowianie w każdym wieku już teraz odczuwają brak sprawnej komunikacji publicznej. Chcąc dojechać do pracy, szkół, urzędów, szpitali, miejsc kultury, bibliotek, zmuszeni jesteśmy do zakupu własnych samochodów, co generuje gigantyczne korki i powoduje liczne negatywne skutki.

Zatory drogowe utrudniają codzienne funkcjonowanie mieszkańców dzielnicy i przedsiębiorców. Już dzisiaj czas podróży do/z wielu dzielnic obfitych w miejsca pracy, szkoły i uczelnie przekracza w godzinach szczytu godzinę. Kilkukrotne wydłużenie czasów dojazdów wpływa w negatywny sposób na personalne decyzje mieszkańców odnośnie edukacji i wyboru miejsca pracy. Powodują też większe zanieczyszczenie środowiska. Zdaniem psychologów transportu zwiększają skłonność do zachowań niebezpiecznych w związku ze stresem, którego są przyczyną.

Nie mamy też wątpliwości, że z uwagi na ogólnie słabo rozwinięty transport publiczny w Osowej, klienci MAJALANDU będą przyjeżdżać samochodami osobowymi i autokarami. O skali tego zagrożenia niech świadczy fakt, że Inwestor zaplanował parking o wielkości  porównywalnej z wielkością parkingu przy ERGO ARENIE.

Mając na uwadze fatalny stan infrastruktury drogowej, która od lat nie nadąża za rozwojem dzielnicy, najbardziej obawiamy się problemu zatorów drogowych, które już dzisiaj znacząco utrudniają życie w tej części miasta. Obwodnica Trójmiasta oraz ulice Kielnieńska, Wodnika, Władysława Raatza, Spacerowa i Słowackiego już dzisiaj są przeciążone. Węzeł Osowa i węzeł Owczarnia to węzły tylko częściowo bezkolizyjne, nieprzystosowane do tak dużego ruchu. Efektem są korki występujące na nich praktycznie  w każdy dzień roku.

W najbliższych latach przepustowość dróg w okolicy nie poprawi się, a z tych samych dróg, co klienci Parku Rozrywki MAJALAND będzie korzystać dodatkowe 15 000 osób (w promieniu pierwszego kilometra od MAJALANDU powstaną mieszkania dla około 8000 nowych mieszkańców, a promieniu kolejnych czterech kilometrów zamieszka 2000 mieszkańców w Nowym Świecie i 5000 przy Jeziorze Osowskim). Dodatkowym obciążeniem dróg i węzła Owczarnia będzie również budowa hal magazynowych przy ulicy Dębowej. Jest ona faktycznym przedłużeniem ulicy Meteorytowej, przy której planuje się budowę MAJALANDU.

Plany zmiany organizacji ruchu na rondzie będącym częścią węzła Owczarnia nie zapewnią odpowiedniej przepustowości dla ruchu nawet w obecnym okresie, a już na pewno nie będą one w stanie przyjąć ruchu, który w najbliższych latach będzie prawdopodobnie dwukrotnie większy. Należy podkreślić, że gdy droga jest przeciążona, jej przepustowość spada drastycznie z każdym kolejnym samochodem, który się na niej pojawi. Gdy na zakorkowane drogi wyjadą z MAJALNDU setki samochodów i autokarów, kierowcy będą poszukiwać sposobów omijania korków, obciążając lokalne, wąskie drogi w dzielnicach Osowa i Klukowo. Przejmą one ruch tranzytowy ze szkodą dla bezpieczeństwa.

Coraz częstsze korki na Obwodnicy Trójmiasta spowodują też zmianę nawyków kierowców, którzy chętniej będą poruszać się dolnym tarasem Trójmiasta. Gwarantuje to spadek poziomu bezpieczeństwa mieszkańców całej Metropolii. Strach pomyśleć, ile czasu w takich warunkach zajmie służbom przejazd wspomnianymi ulicami w sytuacji zagrożenia życia.

W związku z powyższym budowa parku rozrywki MAJALAND w bezpośrednim sąsiedztwie zakorkowanego węzła Owczarnia spowoduje nie tylko całkowity paraliż komunikacyjny dzielnicy, ale przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia natężenia ruchu w całym Trójmieście. Ten problem odbije się na codziennym życiu mieszkańców i przedsiębiorstw Gdyni, Sopotu i innych dzielnic Gdańska.

 

Oprócz utrudnień komunikacyjnych inwestycja ta będzie generowała ogromny hałas, który uniemożliwi nam wypoczynek po powrocie z pracy, hałas na który będziemy narażeni nie tylko w dni powszednie, ale przede wszystkim w weekendy i dni świąteczne.

Osowa to dzielnica cicha (tzw. sypialnia), spokojna, wolna od wielkomiejskiego zgiełku. Nowy hałas w takim otoczeniu jest wyjątkowo odczuwalny. Należy pamiętać, że będzie on generowany nie tylko przez urządzenia i  samochody klientów MAJALANDU, co próbował oszacować Inwestor. Park rozrywki to przede wszystkim głośna muzyka, komunikaty puszczane przez głośniki, imprezy plenerowe i krzyki bawiących się klientów. Tego aspektu Inwestor w ogóle nie wziął pod uwagę. Hałas ten uniemożliwi nam korzystanie z przydomowych ogródków, balkonów, będzie on również słyszalny po otwarciu okna.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowane Parku Rozrywki MAJALAND znajdują się tereny rekreacyjne, a wśród nich przede wszystkim ogródki działkowe ROD „Przystań”. Swoje działki mają tam zarówno mieszkańcy dzielnicy Osowa jak i innych dzielnic Gdańska, osoby starsze jak i młode rodziny z dziećmi. Hałas MAJALANDU spowoduje, że przestaną być one miejscem atrakcyjnym do wypoczynku. Park Rozrywki MAJALAND będzie zatem uciążliwy nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Osowa, ale i dla wypoczywających tu mieszkańców innych dzielnic.  

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty i jakość życia nas jako mieszkańców Osowy oraz interes mieszkańców całego Trójmiasta wnosimy o :

1)    uchylenie decyzji pozwolenia na budowę Parku Rozrywki „MAJALAND”,

2)    natychmiastowe rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem problemów komunikacji zbiorowej poprzez budowę buspasa na ulicy Spacerowej,  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów PKM, budowę wewnątrzosiedlowej komunikacji dojazdowej do przystanku PKM, budowę nowego przystanku PKM przy ul. Kielnieńskiej wraz z węzłem integracyjnym, budowę kładki pieszo-rowerowej nad obwodnicą z połączeniem do ścieżek rowerowych w TPK,

3)    natychmiastowe rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem problemów komunikacyjnych dzielnicy Osowa poprzez jak najszybszą budowę nowych dróg - budowę ulicy Nową Spadochroniarzy (połączenie Osowy i Klukowa), przebudowę obecnych (w tym koniecznie ulica Spacerowa, ul. Kielnieńska), budowę trzeciego pasa Alei Kazimierza Jagiellończyka (obwodnicy Trójmiasta)  i zmiany w organizacji ruchu nastawione przede wszystkim na zwiększenie przepustowości głównych ciągów komunikacyjnych łączących Osowę z pozostałymi częściami miasta.  

 

                                                     Podpisani mieszkańcy dzielnicy Gdańsk-Osowa


Grupa inicjatywna w sprawie zatrzymania inwestycji pod nazwą MAJALAND    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grupa inicjatywna w sprawie zatrzymania inwestycji pod nazwą MAJALAND do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...