Petycja w sprawie projektu planu miejscowego rejonu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz realizacji założeń propozycji stowarzyszenia Miasto Wspólne dotyczącej Zielonej Obwodnicy Gdyni

polanka2.JPGSz. P. Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia        

 

Petycja w sprawie projektu planu miejscowego rejonu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz realizacji założeń propozycji stowarzyszenia Miasto Wspólne dotyczącej Zielonej Obwodnicy Gdyni na tym obszarze  

Baseny na Polance Redłowskiej - Stadion Lekkoatletyczny przy Ejsmonda – Nie dla apartamentów w Orłowie 

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) wnoszę o: 

 

My niżej podpisani, w związku z decyzjami dotyczącymi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem postulujemy o:

  ·         Wprowadzenie dla obszaru „Polanki Redłowskiej” (tj. teren 31 UT,US) wyłącznie funkcji o charakterze publicznym, ogólnodostępnym. Należy przywrócić „Polance Redłowskiej” jej pierwotną funkcję służącą wszystkim mieszkańcom miasta. Jeśli nie dziś, to w przyszłości, dlatego oczekujemy również od władz miasta, rezygnacji z zapowiedzi sprzedaży nieruchomości objętych terenem 31 UT,US.

·         Usunięcie dla obszaru byłego sanatorium „Zdrowie” (teren - 24 MW3,UT) przepisów dopuszczających powstanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustalenie wyłącznie usług turystyki – zgodnie z historycznym przeznaczeniem tego miejsca oraz zgodnie ze stanem, w jakim teren ten kupował inwestor wnioskujący o zmiany.

·         Dopuszczenie i realizacja w ramach terenu 30 US stadionu lekkoatletycznego – w miejscu niezrealizowanego stadionu Arki Gdynia. Miasto w przeszłości obiecywało, że obiekt dedykowany lekkiej atletyce powstanie. Nasza propozycja jest próbą spełniania tych zobowiązań i  jednocześnie realizacją jednego z elementów postulowanej przez nas Zielonej Obwodnicy Gdyni.  

Ww. oczekiwania są zgodne z szeroko rozumianym interesem publicznym Gdyni, który powinien górować nad planami inwestycyjnymi prywatnych właścicieli. Apelujemy do Prezydenta Miasta o prowadzenie racjonalnej polityki planistycznej – z większym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Gdyni oraz wykazania się realnym władztwem planistycznym, który ustawowo przysługuje organom wykonawczym gminy. Zwracamy się też o rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad przedstawioną publicznie propozycją stowarzyszenia Miasto Wspólne, dotyczącą realizacji Zielonej Obwodnicy Gdyni, której elementami składowymi jest stadion i  Polanka Redłowska.

 

Osobą reprezentującą podmiot wnoszący petycję, który jest grupą osób fizycznych, jest Łukasz Piesiewicz. Adres do korespondencji: identyfikator ePUAP-ID Lukasz80, adres do korespondencji: Miasto Wspólne, 3 Maja 27/31, 81-001 Gdynia

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Miasto Wspólne, 3 Maja 27/31, 81-001 Gdyni
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedłożenia powyższej petycji, a w razie wyrażenia zgody - w celu informowania o działaniach Stowarzyszenia Miasto Wspólne

Stowarzyszenie Miasto Wspólne zarzad.miasto.wspolne@gmail.com tel.    Skontaktuj się z autorem petycji