Petycja Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie modyfikacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Bielsko-Biała 06 marca  2018 roku   

Pan prof. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia   

  Szanowny Panie Ministrze,

            W związku z wprowadzonym przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych grupa zawodowa diagnostów laboratoryjnych praktyków, zainteresowanych procesem legislacyjnym, zwraca się do Pana Ministra z wnioskiem o zapoznanie się z potrzebami praktyków w zakresie zmian  treści rozporządzenia.

            Wnioskujemy o wprowadzenie zmian, tożsamych z rozwiązaniami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Diagności laboratoryjny jako grupa zawodowa wchodząca w skład zawodów medycznych, w tym zawodu zaufania publicznego rozumie wynikający z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i z Kodeksu Etyki obowiązek i prawo do kształcenia ustawicznego.

Od lat pogłębiamy i aktualizujemy swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w tym uzyskujemy tytuły specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Celem kształcenia ustawicznego jest zapewnienie pacjentom udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie, wysokie kwalifikacje. Każdy diagnosta laboratoryjny obowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazaniami wiedzy zawodowej. Mając na uwadze dynamiczny rozwój laboratoryjnej diagnostyki medycznej, uzupełniamy swoją wiedzę mając w szczególności na względzie doniosłość uprawianego zawodu i w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.
Proces kształcenia specjalizacyjnego,   w przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów medycznych których kształcenie finansowane jest z budżetu państwa, w całości jest opłacany ze środków własnych diagnostów. Dodać należy, że również kształcenie ciągłe w większości odbywa się własnych środków finansowych diagnostów. Z racji tego, iż w ustawie brak jest przepisu, który wskazywałby na obowiązek pracodawcy do zwolnienia diagnosty laboratoryjnego celem uczestnictwa w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w przeważającej liczbie przypadków kształcenie odbywa się w czasie wolnym diagnosty laboratoryjnego. Proces pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych dla diagnostów laboratoryjnych jest procesem trudnym i często mało możliwym do realizacji.

W związku z tym zwracamy się z wnioskiem do Pana Ministra o zmiany zapisów ww. rozporządzenia, wprowadzając rozwiązania wzorem rozwiązań dla innych  zawodów medycznych poprzez rozszerzenie form kształcenia i zwiększenie możliwości uzyskania odpowiedniej ilości punktów w cyklu rozliczeniowym. Mając na względzie powyższe argumenty oczekujemy spełnienia naszych postulatów.

Tabela

Tebela_ostatnia_ostatnia-1.jpg

 Tebela_ostatnia_ostatnia-2.jpg

Ponadto proponujemy zmiany: Zmienić § 4. na następujący - Zrealizowanie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłego szkolenia.

W przyszłości, przy zmianie brzmienia podstawy prawnej - zmienić § 8 „Jednostka szkoląca organizuje szkolenia bezpłatne.”

Zmienić § 9 „Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2018 r. punkty edukacyjne uzyskane przez diagnostów laboratoryjnych na rok wcześniej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego”.

Reasumując, należałoby rozważyć zmiany dla stworzenia podstawy prawnej dla przedmiotowego rozporządzenia (art.  30zf ust.4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), inne zawody medyczne mają bezpłatne szkolenia) czyli potrzebna jest zmiana w ustawie. Sprawa rozszerzenia formy szkolenia - należy zagwarantować warunki realnego uczestnictwa  w szkoleniach, uwzględniając organizację pracy i szkolenia (stworzenie warunków przez pracodawcę).

Z wyrazami szacunku Grupa diagnostów laboratoryjnych praktyków.

 

 


Monika Pintal-Ślimak, Michał Kowalski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Monika Pintal-Ślimak, Michał Kowalski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...