Naród Polski żąda wyplacenia dywidendy za produkcje tlenu na terenie Polski!

Polska 09.11.23
Minister ochrony środowiska i klimatu.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty.

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Klimatu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” . Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska.
      Jakże piękne i czułe słowa, chwytające za serce, a może raczej chwytające za kieszeń.

 1.        Ja niżej podpisany Adamek Krzysztof, niniejszym pismem zwracam się z żądaniem wypłacenia Narodowi Polskiemu, obywatelom którzy z dziada pradziada, minimum od trzech pokoleń są rdzennymi Polakami ekwiwalentu za „ ślad tlenowy” !
  Ślad tlenowy, Polski i Polaków powstaje dzięki 9,5 miliona hektarów „ lasów państwowych ”. Jak sama nazwa mówi : „ lasy państwowe“ , a co za tym idzie każdej Polki i Polaka !!! Każdy pełnoprawny obywatel naszego kraju, jest właścicielem 0,25 hektara lasów, puszcz, borów , Polskiego drzewostanu. Zgodnie z danymi, które pozyskałem, hektar lasu produkuje dziennie średnio 700 kg tlenu, przy jednoczesnej absorpcji Co2! Polskie lasy to fabryka tlenu, która dziennie wytwarza 6650000 ( sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy)TON TLENU. Mnożąc powyższą liczbę razy 365 dni, otrzymujemy 2 427 250 000 Ton tlenu , wytworzonego przez NASZE POLSKIE LASY rocznie !!! Obliczając ekwiwalent należny każdemu obywatelowi, z dziada pradziada minimum trzy pokolenia, należy liczbę 2 427 250 000 ( ton tlenu) pomnożyć x 100 € ( sto euro), co daje Nam w przeliczeniu na złotówki
  1 092 262 500 000 ( jeden bilion dziewięćdziesiąt dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych Polskich ) !!!
  To zaś w przeliczeniu na jedną Polkę, jednego Polaka, daje nam miesięcznie 2395 zł ( dwa tysiące trzysta dziewięćset pięć złotych polskich )
  Reasumując, niniejszym pismem składam żądanie do tzw. rządu polskiego w Warszawie, za pośrednictwem ministerstwa klimatu, wypłaty 28 744zl ( dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych polskich) za rok 2023, jednocześnie żądam wypłaty zaległych dywidend „ śladu tlenowego ” za lata 2017-2022 plus odsetki na konto każdego Polskiego obywatela !
  Na w/w kwotę Ja i Obywatele Naszej Polski , czekamy do 15 grudnia 2023 roku. Nie spełnienie naszych żądań, spowoduje dalsze kroki prawne, do sądu światowego włącznie!
       My Polacy, nie będziemy sponsorować zachcianek, kaprysów i fanaberii bliżej nie okręslonych osób !
        Muszę w tym miejscu uświadomić, niedouczonych urzędników, posłów, senatorów i ekoterrorystów, że hektar kukurydzy podczas swojej wegetacji produkuje 10 ton ( dziesięć ton) tlenu! Zasadnym zatem jest żądanie wypłaty rolnikom, uprawiających kukurydzę na 1200000 h ( milion dwiescie tysięcy hektarów ) kwoty 4500 zł ( cztery tysiące pięćset złotych ) za hektar !
         Jednocześnie uświadomię was, że uprawa buraka cukrowego lub pastewnego, przekłada się na jeszcze większą emisję tlenu, a co za tym idzie, większą absorpcję Co2!
  Na zakończenie, przypomnę wszystkim decydentom w tym państwie, że mamy w Polsce prywatnych właścicieli lasów, którzy mają prawo do dywidendy za produkcję tlenu przez ich prywatne lasy w kwocie 100 €( sto euro ) dziennie !
  Adamek Krzysztof
  Nr. pesel 700913….

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adamek Krzysztof do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...