Petycja w sprawie odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock.

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa  

 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa    

 

P E T Y C J A   

Stowarzyszenie „Nie tędy droga” oraz Stowarzyszenie Eko-Glinianka działając w interesie publicznym mieszkańców gminy Wiązowna, Otwock oraz Dębe Wielkie składa petycję w sprawie:  

odstąpienia od planowania przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej („OAW”, droga A50) przez tereny gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock.  

Domagamy się:

  • odstąpienia od WARIANTU CZERWONEGO i ZIELONEGO korytarza OAW A50 na odcinku Most na Wiśle – Dębe Wielkie, a więc poprowadzenia korytarza drogowego poza gminą Wiązowna, Dębe Wielkie i Otwock
  • wyznaczenia korytarza OAW A50 w śladzie zbliżonym do drogi DK50 Most na Wiśle – Mińsk Mazowiecki, ze zmianą kategorii drogi z A na S na wymienionym odcinku.  

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie - argumenty formalne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

I. ARGUMENTY FORMALNE

Pomysł budowy OAW w części południowo-wschodniej jest sprzeczny z dotychczasowymi oficjalnymi planami szczebla regionalnego, studiami, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentami strategicznymi gmin Wiązowna, Otwock i Dębe Wielkie. Autostrada nie była nigdy planowana w tak bliskiej odległości od już istniejącej obwodnicy Warszawy (S2) i drogi A2 (niecałe 10 km!), a przede wszystkim tak blisko Miasta Stołecznego Warszawy. Wariant czerwony i zielony korytarza OAW nie tylko nie okala aglomeracji warszawskiej, ale wręcz przecina tereny stanowiące tę aglomerację, które są predysponowane do realizacji mieszkalnictwa jednorodzinnego.

II. ARGUMENTY ŚRODOWISKOWE  

Planowana autostrada przebiegałaby przez najcenniejsze tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, przecinałaby unikatowy Rezerwat Przyrody Świder (ochrona dolin rzecznych Świdra i Mieni) oraz specjalny obszar ochrony siedlisk – „Dolina Środkowego Świdra” (Natura 2000). Droga w korytarzu czerwonym przecięłaby także obszar Natura 2000 Bagno Całowanie.  

Przeprowadzenie drogi w alternatywnym wariancie korytarzowym, w śladzie zbliżonym do drogi DK50, dałby możliwość ominięcia, a co za tym idzie, zachowania większości terenów chronionych i cennych przyrodniczo oraz w stopniu znacznie mniejszym zagrażałoby równowadze hydrologicznej.  

Kolejnym argumentem uzasadniającym naszą petycję jest sprawa wycinki lasów. Według wyliczeń Nadleśnictwa Celestynów areał wylesienia w przypadku realizacji inwestycji OAW w forsowanym korytarzu czerwonym (jak i zielonym) wyniósłby 171 ha, natomiast alternatywny korytarz w śladzie zbliżonym do drogi DK50 to ewentualna utrata tylko 63 ha lasów!  

W przypadku forsowanego korytarza czerwonego (jak i zielonego) zupełnie pominięto potencjalny efekt nałożenia się na siebie emisji zanieczyszczeń z dwóch dróg krajowych: obecnie zmodernizowanej S17 oraz projektowanej OAW. Realizacja OAW na obszarze lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego spowodowałaby istotne zakłócenia w cyrkulacji powietrza i pogorszyła jakość powietrza nie tylko lokalnie, ale na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Ponadto wzmożony ruch samochodowy związany z nową trasą byłby dodatkowym źródłem CO2. W odróżnieniu od powyższego, szkodliwego rozwiązania, przeprowadzenie drogi w alternatywnym w śladzie zbliżonym do drogi DK50 pozwoliłoby na wyeliminowanie efektu skumulowania emisji, zachowałoby i tak już nadwerężoną spójność pasa Zielonych Płuc Warszawy, zmniejszyłoby smog, nie tylko pozwoliłoby na zastosowanie zabezpieczeń przed nadmierną emisją spalin samochodowych, ale i ich znaczną redukcję poprzez mniejszą ingerencję w obszary leśne.

III. ARGUMENTY EKONOMICZNE  

Przebieg projektowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na północy, zachodzie i południu został wytyczony w znacznej odległości od stolicy (40-80 kilometrów). Na wschodzie i południowym -wschodzie proponowany przez GDDKiA wariant drogi (korytarz czerwony i zielony) miałby natomiast przebiegać zaledwie 25 kilometrów (!) od centrum Warszawy i ok. 7 -10 km od przebiegającej przez naszą gminę Południowej Obwodnicy Warszawy!

Projekt planowanej obwodnicy przez Otwock, Gminę Wiązowna i Gminę Dębe Wielkie w znaczący sposób ogranicza możliwość rozwoju terenów położonych bezpośrednio na wschód od Warszawy. Tak wytyczona A50, bez zjazdów na dłuższych odcinkach, będzie stanowić jedynie barierę.  Odsunięcie autostrady na wschód (podobnie jak planowane jest to na zachodnim odcinku ringu) dałoby z kolei szansę aktywizacji gospodarczej obszarom oddalonym od stolicy. W tym wypadku droga o wysokich parametrach stanowiłaby dla nich szansę, a  nie ograniczenie. Nieuzasadnione przybliżenie ringu do Warszawy stanowi dyskryminację Polski Wschodniej i zaprzecza idei zrównoważonego rozwoju.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wybudowanie drogi nowym śladem jest przeciętnie dwa razy droższe niż modernizacja istniejącej drogi, co stanowi według nas dodatkowy, bardzo mocny argument przemawiający za powrotem do przebiegu OAW w śladzie DK50.

Bezzasadnym także wydaje się poprowadzenie obwodnicy w tej (i tylko w tej!) części w wariancie autostradowym. Wybierając drogę ekspresową mielibyśmy niższe koszty budowy, takie same ograniczenia prędkości dla ruchu tranzytowego, oszczędność paliwa w zakresie ruchu regionalnego, ale przede wszystkim najważniejsze i długofalowe skutki ekologiczne, czyli zmniejszenie emisji CO2 oraz niższy poziom hałasu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż DK50 przebiega przez tereny o znacznie niższym poziomie urbanizacji, w stosunku do gmin Wiązowna Dębe Wielkie czy miasta Otwock. Tak więc skala wykupu i wyburzeń nieruchomości na tych terenach byłaby znacznie niższa, co bezpośrednio przełożyłoby się nie tylko na zmniejszenie czy nawet wyeliminowanie osobistych tragedii wysiedlanych rodzin, ale również na zmniejszenie kosztów całkowitych nowej drogi.

Forsowany wariant w korytarzu czerwonym dodatkowo podzieliłby gminy Wiązowna i Dębe Wielkie, co znacząco utrudniłoby ich rozwój gospodarczy oraz komunikację i transport wewnątrz nich. Podniósłby koszty funkcjonowania jednostek, a także codzienne koszty związane z komunikacją i transportem ponoszone nie tylko przez gminy, ale przez wszystkich mieszkańców.  

IV.  ARGUMENTY SPOŁECZNE   

Każdy wariant drogi poprowadzonej w korytarzu czerwonym, na terenach gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i miasta Otwock przebiegałby przez tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie ekstensywnej (rezydencjonalnej) lub przez tereny o zwartej zabudowie lub w ich bezpośredniej bliskości.  

Obszar korytarza czerwonego na terenie gminy Wiązowna jest bardzo atrakcyjny do zamieszkania, czego dowodem jest stały i bardzo intensywny wzrost liczby mieszkańców sięgający, dla niektórych miejscowości nawet 75% przez 10 lat i wynoszący średnio, przez ostatnie 20 lat, dla obszaru korytarza czerwonego 56%. Zgodnie z oficjalnymi prognozami demograficznymi prezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny tendencja ta, dla Gminy Wiązowna, ma zostać zachowana.  

Planowana inwestycja w korytarzu czerwonym nie uwzględnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium Gminy Wiązowna, wydanych już warunków zabudowy, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy Wiązowna w obszarze korytarza czerwonego w ciągu ostatnich 3 lat wydano prawie 300 warunków zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Poprowadzenie drogi korytarzem czerwonym spowodowałby na terenie gmin Wiązowna, Dębe Wielkie i miasta Otwock konieczność wyburzenia kilkudziesięciu domostw, a w bezpośrednim odziaływaniu drogi znaleźć się może nawet 10 000 osób. Autostrada pogorszyłaby warunki codziennego życia mieszkańców pod względem komunikacyjnym, kulturalnym i ekonomicznym. Zahamowałaby rozwój terenów przylegających do niej oraz przede wszystkim wpłynęłaby negatywnie na zdrowie mieszkańców.  

Już teraz mieszkańcy naszych gmin odczuwają istotne uciążliwości hałasowe wynikające z nie tak dawno oddanych do użytkowania dróg S2, A2 i S17.  Wprowadzenie kolejnej drogi tranzytowej w tereny zabudowy mieszkaniowej spotęgowałby te uciążliwości i miałoby istotny wpływ na stan zdrowia mieszkańców terenów wokół drogi. Bardzo istotny wpływ na zdrowie mogły by mieć również skumulowane uciążliwości związane z zanieczyszczeniem powietrza.  

Budowa autostrady wpłynęłaby negatywnie na komfort życia, pozbawiłaby możliwości swobodnego przemieszczania się w obrębie podzielonych części gminy oraz utrudniłoby utrzymanie bezpośrednich więzi z rodziną i sąsiadami. Zostałby również zniszczone, ważne nie tylko dla mieszkańców, miejsca pamięci narodowej (np. Zrzutowisko „Pierzyna”).

Treść pełnej petycji https://www.nietedydroga.pl/petycja-w-sprawie-oaw-do-gddkia/

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wnosimy jak na wstępie.


Stowarzyszenie „Nie tędy droga” oraz Stowarzyszenie Eko-Glinianka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie „Nie tędy droga” oraz Stowarzyszenie Eko-Glinianka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...