Nie dla obwodnicy przez Las Piastowski

 

 

 

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

 

 

Zwracamy się z apelem o wstrzymanie finansowania zadania:

„Budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry (Trasa Południowa) 

 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Apel motywujemy tym, że :

 

  1. Planowana droga przetnie cenny kompleks leśny – Wzgórza/Las Piastowski o dużych walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Miejsce intensywnie wykorzystywane przez mieszkańców miasta, szczególnie dużych osiedli mieszkaniowych leżących w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W przeszłości planowano tutaj utworzenie obszaru chronionego krajobrazu na co nie zgodzili się radni sejmiku województwa. Jest to kulminacja moreny czołowej – (Wał Zielonogórski) o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, na której występują m.in. takie siedliska leśne jak: łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum), grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum), czy suboceaniczny bór świeży (Leucobryo-Pinetum).

  2. Na terenie Wzgórz/Lasu Piastowskiego odbywa się wiele imprez sportowych: biegi crossowe, zawody MTB, które zdobywają coraz większą range w Polsce. Przecięcie tego obszaru drogą uniemożliwi rozgrywanie takich imprez w obecnym kształcie. Portal biegologia.pl określił ten obszar jako jedno z najleszepszych miejsc w naszym kraju do biegania.

  3. Prognozy potoków ruchu wykonane na zlecenie GDDKiA nie wykazują znaczącego wpływu planowanej inwestycji na odciążenie już istniejącej północnej obwodnicy miasta -Trasy Północnej (załącznik).

  4. Nie próbowano rozwiązać problemu rosnącego tranzytu na Trasie Północnej poprzez zachęcenie do większego korzystania z autostrady A2 i drogi S3. Ruch tranzytowy omijający autostrady i drogi ekspresowe (mniejsze opłaty) jest dużym problem nie tylko naszego regionu.

  5. Miasto realizując tą inwetycję planuje zaciągnięcie kolejnego kredytu. Zadłużenie miasta spowoduje, że nie starczy środków na takie cele jak np. dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, bieżące utrzymanie dróg.

  6. Władze Zielonej Góry nie przeprowadziły rzetelnych konsultacji społecznych. Odbyły się jedynie te formalne robionę przez Firmę Euro-Expert a kolejne zwane konsultacjami były lobbingiem za budową drogi. Zielona Góra nie posiada regulaminu konsultacji społecznych.

 

 

 

Ruch Społeczny przeciwko budowie obwodnicy przez Las Piastowski

 

 

Prognozy potoków ruchu dla obwodnicy Zielonej Góry. Brak odciążenia Trasy Północnej (DK 32).