NIE DLA PROJEKTÓW CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO W CAŁEJ POLSCE!!!

NIE_DLA_PROJEKTÓW_CPK_(1).jpg

 

PETYCJA DO ZARZĄDU CPK I GDDKiA ORAZ MINISTERSTWA KLIMATU i MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY ORAZ RADY MINISTRÓW RP

stanowiąca protest przeciwko planom niszczenia cennych przyrodniczo, rolniczo oraz klimatycznie terenów pod inwestycje projektowane przez Centralny Port Komunikacyjny: megalotnisko Solidarność, autostradową obwodnicę Warszawy, infrastrukturę kolejową CPK.

Szanowni Państwo,              

W nawiązaniu do alarmującego raportu IPCC z października 2018 r dotyczącego następstw globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C, chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, że wszelkie podejmowane obecnie inwestycje powinny być  przede wszystkim analizowane pod kątem ich wpływu na środowisko oraz odpowiadać na problemy dotyczące: emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, zanieczyszczenia wód, zanieczyszczeń gleby i powietrza, zanikania bioróżnorodności. Są to kwestie najwyższej wagi, ponieważ postępująca zmiana klimatu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszej dalszej egzystencji człowieka na Ziemi. Już teraz w Polsce i wielu innych rejonach świata ludzie borykają się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, doświadczamy ponadnormatywnych upałów, suszy, niedoborów wody pitnej, huraganowych wiatrów czy powodzi. Znikają szczególnie dla nas cenne zapylacze etc.
Jak podsumowała dr Debra Roberts, współprzewodnicząca II grupy roboczej IPCC, specjalistka w dziedzinie ochrony klimatu i planowania środowiskowego: „Decyzje, które dziś podejmujemy, są krytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilnych warunków życia dla wszystkich ludzi – dziś i w przyszłości. Ten raport daje decydentom i praktykom informacje potrzebne do podejmowania decyzji związanych z ochroną klimatu przy uwzględnieniu lokalnego kontekstu i potrzeb społeczeństwa. Najbliższe kilka lat będzie prawdopodobnie najważniejszymi w naszej historii.”            

Tymczasem - gdy mamy według świata nauki niespełna 10 lat by nie doprowadzić do nieodwracalnej destabilizacji systemu klimatycznego – planowane są w Polsce wielomiliardowe inwestycje CPK dotyczące infrastruktury lotniczej, drogowej oraz kolejowej dopuszczające możliwość prowadzenia dróg ekspresowych i tras kolejowych przez tereny parków krajobrazowych, bagna, mokradła, obszary Natura 2000 i inne cenne przyrodniczo obszary.            

Wśród cennych przyrodniczo terenów narażonych na degradację przez rzeczoną inwestycję drogową miałyby się znaleźć miedzy innymi: Arkusz 7: Chojnowski Park Krajobrazowy z doliną rzeki Jeziorki (wariant zielony i granatowy), planowana droga przechodzi przez centrum Ch.P.K, i oddziela od siebie 2 rezerwaty Biele Chojnowskie i Las Pęcherski, w alternatywnym rozwiązaniu (ark.7, warianty jasnoniebieski, czerwony i pomarańczowy) droga przechodzi przez fragmenty CH.P.K i dolinę rzeki Zielonej, jej podmokłe tereny zalewowe oraz lasy okolic Krępy. Arkusz 6: trasa prowadzi przez obszary specjalnej ochrony i rezerwat przyrody  Łachy Brzeskie (na Wiśle), obszar specjalnej ochrony i rezerwat Ostoja Bagno Całowanie, serce Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a w wariancie jasnoniebieskim  i granatowym dodatkowo przez specjalny obszar chroniony Bagno Celestynowskie, dalej przez specjalne obszary chronione okolic  wsi Gadka, czy w innym rozwiązaniu ten sam specjalny obszar chroniony położony pomiędzy Wolą Karczewską, a Rudką i lasy  z obszarem bagiennym i  wydmami w okolicach stawów rekreacyjnych Kącka. Arkusz 5: obszary leśne miedzy Cezarowem a Cięciwą z Górami Chobockimi i leśnymi jeziorami  w sąsiedztwie (wariant czerwony, zielony i pomarańczowy), dalej droga przylega do małego rezerwatu Dębina i przecina tereny leśne, natomiast wariant j.n. i granatowy (ark.5) przechodzą przez obszar specjalnej ochrony „Ostoję Nadbużańską” w dolinie Dolnego Bugu. Arkusz 4 – droga przylega do specj. obsz. ch. z rezerwatem Świetliste grądy w Jabłonnej i przechodzi przez las (podczas gdy obok jest już droga 622). Arkusz 3 - kolejny odcinek (wariant zielony, czerw., nieb.) przebiega przez dopływ Zakrzewka i przylega do Park Krajobrazowego położonego pomiędzy miejsc.: Bądkowo Rochny, Janoszyce, Bądkowo Kościelne. Arkusz 2 ( wariant zielony i czerwony), przy Włocławku ingeruje w Włocławską Dolinę Wisły – specjalny obszar chroniony, a na lewym brzegu Wisły przechodzi przez lasy(obok jest już droga leśna), natomiast wariant niebieski przechodzi prawym brzegiem Wisły przez zalesione tereny Wilczeniec Fabiańskich, Starej Rzecznej.   

 

ASDSASDS.jpg

         

Centralny Port Lotniczy Solidarność to projekt nietrafiony pod wieloma względami. Podczas, gdy obecne Lotnisko Chopina w Warszawie obsługuje niespełna 18 mln pasażerów rocznie, CPK ma po 1 etapie budowy obsłużyć 45 mln pasażerów, a docelowo 100 mln. Co to oznacza łatwo sobie wyobrazić: wzmożony hałas, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody etc. Lotnisko ma być zlokalizowane 25 km od Puszczy Mariańskiej i 35 km od Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz 15 min drogi od lasów przylegających do Żyrardowa, przy takiej przepustowości lotniska te tereny utracą swoje walory przyrodnicze. Inwestycja nie jest też społecznie potrzebna, a nawet jest społecznie szkodliwa. Krytykowana jest przez ekspertów lotnictwa. Nie  spotkała się ze zrozumieniem mieszkańców terenów, które mają zostać wykupione pod budowę samego lotniska wraz z zapleczem (77% mieszkańców jest na nie). Mowa jest tu o pow. 30 km2 (3000 ha), co równa się 40 % pow. gminy Baranów, na terenie której ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Należy wspomnieć, że na terenie gminy Baranów istnieją korzystne warunki do rozwoju rolnictwa, zwłaszcza sadownictwa i warzywnictwa, a to dzięki obecności gleb pyłowych i czarnych, użytki rolne stanowią 92% terenów gminy. Budowa portu lotniczego bezpowrotnie zniszczy tutejsze rolnictwo.            

Podobna krytyka dotyczy projektowanej sieci kolejowej. Popieramy rozwój trakcji kolejowej, jako opcji transportu publicznego eliminującego konieczność podróży samochodem, jednak zaproponowane projekty tras kolejowych, ich założenia i wielkość całokształtu tejże inwestycji sprawiają, że można od razu stwierdzić, że projekt ten jest nieakceptowalny. Przeprowadzona przez nas analiza liczby kolizji z obszarami chronionymi na wybranym przykładzie nie pokrywa się z liczbą podawaną przez CPK w studium projektowym, jest znacznie większa. Wskazuje to na znacznie większy konflikt projektowanych tras kolejowych, niż został zdiagnozowany przez spółkę i przedstawiony przez nią w studium projektowym. W związku z powyższym, a także z powodu wielkości tego projektu, jego charakteru oraz wpływu na przecięte linią CPK okolice, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec realizacji tejże inwestycji.            

Przeznaczone na tą rozbuchaną inwestycję finanse publiczne można lepiej wydać poprawiając stan obecnych dróg, inwestując w modyfikację linii kolejowych i modernizując transport na terenie Polski poprzez zmniejszenie transportu kołowego na rzecz transportu kolejowego (zwłaszcza transportu tranzytowego), poprowadzonego jednak istniejącą trakcją kolejową, bądź z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej.            

Zaniepokojeni opublikowanymi ostatnio projektami dróg, sieci kolejowej, budowy lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego chcemy zwrócić uwagę na fakt, że całokształt realizacji tejże inwestycji wiązałby się ze zniszczeniem siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt oraz wycinkami tys. ha lasów. W wielu miejscach na obszarze całego kraju, nastąpi konflikt nowych tras kolejowych z ptasimi Obszarami Natura 2000. Nie trzeba wiele wyobraźni, aby przewidzieć czym będzie dla wielu zagrożonych gatunków ptaków, rozpędzony do prędkości 250km/h pociąg, przecinający miejsce ich bytowania. Lasy są niezwykle cennym sprzymierzeńcem człowieka w walce ze zmianami klimatu, pochłaniają CO2, filtrują powietrze, zatrzymują wilgoć, są ostoją dla wielu gatunków. Zwłaszcza lasy chronione prawem, w których mieszkają zwierzęta pod ochroną i rosną rzadkie rośliny, także te prawnie chronione, nie powinny być absolutnie niszczone. Podobnie przedstawia się kwestia bagien i mokradeł, których osuszanie stanowiłoby dodatkowe źródło emisji dwutlenku węgla, którego to poziom emitowania powinniśmy jako kraj zmniejszać. Tak  dużych ingerencji w obszary chronione nie da się w rozsądny sposób zrównoważyć. I nie da się tego zrobić szybko. Lasy wycina się błyskawicznie, a żeby urosły muszą minąć pokolenia.            

Chcemy też nadmienić iż, z Komunikatu Komisji Europejskiej z 11.12.2019 (COM 2019) wynika, że „celem strategii Europejskiego Zielonego Ładu ma być również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.  Natomiast do głównych celów nowej strategii leśnej UE należeć będzie skuteczne zalesianie oraz ochrona i rekultywacja lasów w Europie, co pozwoli zwiększyć pochłanianie CO2,, ograniczyć liczbę i zasięg pożarów lasów oraz promować biogospodarkę, przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych, które sprzyjają bioróżnorodności. Krajowe plany strategiczne przygotowane w ramach wspólnej polityki rolnej powinny zachęcać podmioty odpowiedzialne za gospodarkę leśną do zrównoważonej ochrony i uprawy lasów oraz do zrównoważonego zarządzania lasami.”

87322161_2886460684708510_4673811766881288192_n.jpg

         

Projektowanie i planowanie budowy CPK z portem lotniczym zajmującym 3000 ha powierzchni, na terenie gdzie mamy w dużej mierze urodzajne gleby, a także projektowanie przebiegu tras dojazdowych do tejże inwestycji, które miałyby przecinać cenne przyrodniczo tereny, takie jak parki krajobrazowe w których są bagna, mokradła, ostoje ptaków i zwierząt, płuca Warszawy, jest sprzeczne z pojęciem zrównoważonego rozwoju i skrajnie nieodpowiedzialne. Inwestycja ta miałaby katastrofalne konsekwencje w wielu wymiarach. Zniszczone hektary lasów zmniejszą znacząco zielone płuca Warszawy. Zuboży to potencjał tlenu dla okolic stolicy i sprawi, że mieszkańcy podwarszawskich miejscowości z zachodniej strony nie tylko zostaną pozbawieni znacznej części zieleni, ale będą też wdychać dodatkowe porcje zanieczyszczeń wynikające z transportu kołowego projektowanymi drogami oraz spaliny z transportu lotniczego. Stąd uważamy, że skala inwestycji i związana z nią skala zniszczeń jest stoi w sprzeczności z zapisami Konstytucji RP, chociażby art. 74, brzmiącym „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.”             Zniszczone bezpowrotnie zostałyby tereny zielone, które są chronione prawem.  Przerwaniu uległyby naturalne ciągi tras przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie mogłoby dojść do tworzenia przyrodniczych struktur wyspowych, co prowadzić może do  izolacji, a w dłuższym czasie do osłabienia, czy nawet wyginięcia niektórych gatunków. Problem ten jest wyjątkowo dotkliwy w pobliżu aglomeracji warszawskiej, gdzie gęstość sieci istniejących tras komunikacyjnych jest już bardzo duża. Budowa nowych dróg powinna więc w jak najmniejszym stopniu stwarzać kolejne bariery, zwłaszcza w obszarze terenów przyrodniczych prawnie chronionych. Działania związane z budową dróg i trakcji kolejowej na terenie lasów, wpłynęłyby negatywnie na środowisko, wymagające szczególnej ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniami i światłem.             Kolejnym istotnym aspektem związanym z budową dróg i trakcji kolejowej, projektowanych przez CPK, jest aspekt wpływu na rolnictwo Polski i stabilność polskiej gospodarki żywnościowej. Wiele terenów, które mają przecinać projektowane drogi i linie kolejowe, są terenami o charakterze rolniczym. Utrata tych gruntów będzie stratą dla państwa, gdyż eliminować będzie to wiele aktualnie prosperujących gospodarstw rozlicznych, które nie podejmą dalszej działalności w innym regionie, ze względu na brak takiej możliwości. Rolnicy są przywiązani do swojej ziemi, jeśli ją stracą, to raczej nie przesiedlą się w inne regiony, by dalej uprawiać ziemie, hodować zwierzęta, sadzić nowe drzewa owocowe – pozostaną na swoich dotychczasowych terenach przeważnie nie podejmując dotychczasowego zajęcia. Zostaną bezrobotni. Rolnictwo boryka się z wieloma problemami, wynikającymi ze zmian klimatu, jak np. susza. Tworzenie gigantycznej inwestycji infrastrukturalnej, która pochłonie wiele gospodarstw rolniczych Polski oznaczać może w dobie zmian klimatycznych wielomilionowe straty.            

Nasze lasy cierpią z powodu zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatu. Długotrwałe susze, brak pokrywy śnieżnej, narastający smog ze spalin samochodowych i kominów, osłabiają drzewostan i ten jest coraz bardziej atakowany przez szkodniki lub obumiera samoczynnie. Polskie społeczeństwo cierpi z powodu smogu i zanieczyszczeń gleby, produktów żywnościowych, coraz częściej także z powodu niedoboru wody wynikającego z suszy. Rolnictwo cierpi z powodu suszy i wielu innych przyczyn. Zanika bioróżnorodność naszego kraju. Wymierają zwierzęta. Lodowce topią się. Przekraczamy kolejne punkty krytyczne na drodze do samozniszczenia. W obliczu katastrofy klimatycznej powinniśmy zaprzestać rozważania realizacji inwestycji projektowanych przez spółkę CPK, na rzecz np. działań związanych z renaturalizacją wód, zmianą profilu energetycznego Polski, zmniejszeniem skali zanieczyszczeń powietrza, faktycznym ograniczaniem emisji CO2 przez nasz kraj. Powinniśmy projektować rozwiązania odpowiadające na aktualnie najbardziej priorytetowe problemy – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmieniający się klimat i adaptacja do zachodzących się zmian! To jest nasze być albo nie być w przyszłości! Można mieć drogi, lotniska, linie kolejowe – ale tlenu, żywności, bezpieczeństwa klimatycznego, zachowania biorożnorodności nie zapewnią nam proponowane przez spółkę CPK rozwiązania , wręcz przeciwnie - na masową skalę zwiększą obecne problemy naszego kraju w tych obszarach.

 

4311.jpg

 

Projekty CPK nie są odpowiedzią na aktualne potrzeby środowiskowe i społeczne, a także związane z kryzysem klimatycznym! Dlatego mówimy „Nie” obecnemu projektowi w jego całej postaci!

WIęcje informacji na stronie www.niedlacpk.pl

Zapraszamy na forum dyskusyjne https://www.facebook.com/groups/NieDlaCPK/


Inicjatywa Społeczna "NIE DLA PROJEKTÓW CPK W CAŁEJ POLSCE", Alarm dla Klimatu - Piaseczno, Celestynów dla Klimatu, Stowarzyszenie Nasz Bóbr    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa Społeczna "NIE DLA PROJEKTÓW CPK W CAŁEJ POLSCE", Alarm dla Klimatu - Piaseczno, Celestynów dla Klimatu, Stowarzyszenie Nasz Bóbr będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...