„NIE” DLA SPALARNI ŚMIECI W ŻYWCU I WIEPRZU

Petycja

„NIE” DLA SPALARNI ŚMIECI W ŻYWCU I WIEPRZU

czyli ciepłowni na biomasę i RDF

Żądamy: odstąpienia od planów budowy przez Spółkę Komunalną  Beskid Żywiec sp. z o.o. SPALARNI ŚMIECI, zwanej ciepłownią, opartą o wykorzystanie paliwa alternatywnego RDF i biomasy w Żywcu na działce o numerze 1019/140 obręb 0007 Żywiec oraz ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne RDF na działce nr 3569/60 obręb 0005 Wieprz.

Zgłaszamy stanowczy sprzeciw dla tych inwestycji i zwracamy się do Pana Burmistrza o podjęcie decyzji w sprawie wycofania się spółki komunalnej Beskid Żywiec Sp. z.o.o z budowy nowej ciepłowni w rejonie Os. Kabaty i wysypiska śmieci, w rejonie Śrubeny w Sporyszu oraz w Wieprzu. Dotyczy to życia zbiorowego i wartości, wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji burmistrza Miasta Żywca.  

  Uzasadnienie

 Stanowczo nie zgadzamy się na budowę ciepłowni na biomasę i paliwo alternatywne RDF, ponieważ na bazie uzyskanych przez nas informacji wynika, że:

1.      Biomasa (zrębki, korzenie, rozdrobnione gałęzie) ma stanowić tylko do 10 procent spalanego paliwa, co ma na celu obniżenie temperatury spalania wysokokalorycznych śmieci dla bezpieczeństwa instalacji. Zatem 90 procent i więcej paliwa to odpady RDF czyli śmieci nie nadające się do recyklingu. Materiały do produkcji paliw alternatywnych to głównie odpady wysokokaloryczne, takie jak  rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe. Ciepłownia taka zawsze znacząco oddziałuje na środowisko. Projekt przewiduje dowożenie paliwa ciężarówkami oraz instalację energetycznego spalania z kominami o wysokości zaledwie 20 metrów.

2.         W przedstawionych raportach oddziaływania inwestycji na środowisko   napisano: „W ostatnich latach w Polsce wybudowano lub jest w trakcie realizacji kilka instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Niestety instalacje te, (…) nie działają na tyle długo aby dostarczyć kompleksowych, długookresowych obserwacji dotyczących ich faktycznego oddziaływania na środowisko.” Istnieje uzasadniona obawa, że jeszcze bardziej zwiększy się w rejonie Żywca zanieczyszczenie powietrza takimi substancjami jak: Pył zawieszony PM10, Pył zawieszony PM2,5, Dwutlenek siarki, Dwutlenek azotu, Substancje organiczne, Chlorowodór, Fluorowodór, Tlenek węgla, Kadm + Tal, Rtęć, Dioksyny i furany, Węglowodory alifatyczne, Węglowodory aromatyczne.  Powszechnie wiadomo, że wielu zanieczyszczeń – także tych opisanych w projekcie i teoretycznie spełniających normy – nie da się stale monitorować. Wiele substancji wydostających się w wyniku działania instalacji nie jest poddanych żadnej kontroli, jak np. pył PM 1 i inne związki pochodzące z materiałów poprodukcyjnych.  Położenie Żywca sprzyja zastojowi powietrza i kumulacji zanieczyszczeń na obszarach osiedli, Kotlina Żywiecka nie jest dostatecznie wentylowana.

3. Inwestycje te ta nie wpisują się w ideę walki ze smogiem, a jedynie są rozwiązaniem problemu składowania śmieci i sposobem na dodatkowe środki finansowe na bazie przywozu śmieci do Żywca z innych regionów.

4. Część miasta, zwłaszcza zlokalizowana na Zabłociu, będzie dodatkowo narażona na zwiększony hałas, niszczenie dróg, dodatkowe zanieczyszczenie spalinami samochodowymi (setki przejazdów samochodów ciężarowych dowożących biomasę i odpady do zbiorników oraz wywożących popioły).

5. Inwestycje mają być zlokalizowane blisko centrum miasta (zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko inwestycji na Kabatach zaledwie 260 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych, w przypadku Sporysza, jeszcze bliżej).

6. Nie określono precyzyjnie, w jaki sposób toksyczne dla środowiska popioły będą usuwane i transportowane z terenu projektowanej inwestycji. Związki w nich są powszechnie uważane za skrajnie niebezpieczne dla środowiska.

7. W związku z faktem, iż inwestycje nie została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami na lata 2016-2022, nie może ona uzyskać żadnego dofinansowania. Nie godzimy się na inwestowanie w spalarnie ze środków spółki komunalnej Beskid, z budżetu Miasta czy tez Międzygminnego Związku ds. Ekologii ani w ujęciu związanym z partnerstwem poubliczno-prywatnym.

    Nie widzimy żadnej rozsądnej argumentacji dla spalania odpadów w rejonie osiedla Kabaty i dzielnic Zabłocie, Sporysz oraz w Wieprzu. Nieakceptowalnym społecznie jest również to, że wspomniane inwestycje mają powstać w bliskiej odległości od zabudowań. Alarmy smogowe podają w mediach teoretyczną liczbę 45 000 osób umierających w Polsce przedwcześnie każdego roku z powodu smogu. Planowane działanie inwestycyjne podjęte zostały bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta. Informacje o organizowanym spotkaniu w listopadzie 2017 roku były lakoniczne i podane w ostatniej chwili do publicznej wiadomości. W planowanych inwestycjach nie wskazano nawet planów dystrybucji ciepła, co potwierdza fakt, że wytwarzanie ciepła nie jest ich głównym założeniem, a jest nim spalanie śmieci. W związku z powyższym wnosimy o niebudowanie nowych inwestycji, czyli ciepłowni (spalarni) na paliwo RDF i biomasę w Żywcu i Wieprzu. Lokalizacja inwestycji na terenie i w pobliżu miasta, będącego jednym z najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Europie, jest niedopuszczalna. Funkcjonowanie spalarni RDF sprawi, że obniży się również wartość nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych na terenie miasta.


Małgorzata Pępek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z reprezentowanymi podmiotami    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook