"NIE" dla ustawy o penalizacji edukacji seksualnej

Katowice, 25.10.2019  

Kancelaria Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa  

"Petycja"

Podmiot wnoszący petycję:

Stowarzyszenie Psychoterapeutów Integratywnych

Ul. Poniatowskiego 25/6

Katowice 40-055

e-mail:dzdrada@uzaleznienia-sosnowiec.pl

Reprezentowany przez: Damian Zdrada - wiceprezes SPI  

oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej

Ul. E. Sczanieckiej 2A/1

Poznań 60-216  

oraz Fundacja 2B

Ul. Marszałkowska 140 lok.65

Warszawa 00-061  

oraz  Polskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia, Edukacji i Pomocy Społecznej 

oraz Fundacja IBRAS - Instytut Rozwoju i Badania Aktywności Społecznej.

 

oraz

Psychoterapeuci - niezrzeszeni (lub zrzeszeni w innych organizacjach niż ww., niżej podpisani)    

Do: Marszałek Sejmu RP  

Wskazanie przedmiotu petycji:  

Stanowisko w sprawie  obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks Karny, dotyczącego zgodnie z uzasadnieniem - zmiany przepisów w celu "zapewnienia prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją", druk sejmowy nr 3751.

Reprezentując środowisko dużej grupy psychoterapeutów pracujących w oświacie, ochronie zdrowia i pomocy społecznej pragniemy odnieść się do projektu obywatelskiego złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”, i wyrazić stanowczy sprzeciw dotyczący dalszego procedowania tej niebezpiecznej dla zdrowia młodych ludzi ustawy.

Żądamy odrzucenia tej ustawy w całości.  

Uzasadnienie (w punktach).

1.      Treść odniesienia  do Standardów Edukacji Seksualnej WHO, znajdująca się w uzasadnieniu do  projektu ustawy świadczy o nieznajomości realiów pracy z dziećmi i młodzieżą, opiera się na szczątkowej wiedzy, ponadto nieadekwatnie użytej.

2.      Projekt, jest o tyle niebezpieczny, że pomija prawo człowieka, w tym dziecka, do rzetelnej informacji i ochrony zapewnionej przez dorosłych.

3.      Wnioskowane w projekcie zmiany zbyt głęboko ingerują w pracę psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, którzy odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, czego efektem może być pozostawienie dziecka bez wsparcia w sytuacjach związanych z doświadczaniem przez niego problemów w przebiegu rozwoju seksualnego.

4.      Nieadekwatnie użyte określenie „małoletni” narusza obowiązujące w tej chwili przepisy. Polskie prawo dopuszcza kontakty seksualne osób powyżej 15 r.ż. zatem logiczne wydaje się przygotowanie tych osób do odpowiedzialnego i świadomego wchodzenia w życie seksualne, które  może być udziałem nastoletnich dzieci.

5.      Niedopuszczalne wydaje się także oskarżanie osób homoseksualnych lub biseksualnych o skłonności pedofilskie - wśród osób wykorzystujących dzieci są osoby heteroseksualne, nierzadko należące do rodziny dziecka lub inne osoby z otoczenia dziecka. Uważamy to za nawoływanie do nienawiści w stosunku do osób LGBT.

6.      W uzasadnieniu powołano się na konsultacje projektu z organizacjami społecznymi działającymi w obronie dzieci i podano ich nazwy. Przypominamy, że są organizacje społeczne dbające o dobro dzieci, których stanowisko jest odmiennie i mówi o ochronnej wartości edukacji seksualnej, np.  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, które nie zostały zaproszone do udziału w opiniowaniu.

7.      Ustawa weszła pod obrady Sejmu 17 października, pomimo wielu jej braków i błędów, które wykazane zostały w opinii Prezesa Sadu Najwyższego nt. projektu, skierowanej do Sejmu 30 września br.  

Podsumowując, wyrażamy swoje zaniepokojenie tym, że wykonując swoją pracę rzetelnie, w oparciu o standardy „evidence based medicine”, przy wejściu w życie takich przepisów, grożą nam sankcje karne w postaci kary pozbawienia wolności.  

W imieniu niżej podpisanych

Damian Zdrada
Facebook