Nie dla wieży radiokomunikacyjnej PKP w Bardzie!

Do: Wojewoda Dolnośląski

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław                  

     W związku z powzięciem informacji o zamiarze budowy obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000845_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej OR obejmującego wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42,0 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie zlokalizowanego na działce nr 175 obręb Bardo, gm. Bardo, wyrażamy stanowczy sprzeciw w stosunku do tej inwestycji, ponieważ planowany do realizacji obiekt dysharmonizuje cały układ przestrzenny miasta i jego otoczenia.

    Posadowienie wieży w tym miejscu, w sposób wysoce negatywny, wpłynie na jedyny w swoim rodzaju widok na Bazylikę Mniejszą zarówno od strony drogi krajowej DK8 (szczególnie od strony Kłodzka), jak także z miejsc widokowych Obryw Skalny, Piękny Widok, spod klasztoru sióstr „Jutrzenka”, Wzgórze Różańcowe czy Miejsce Hrabiowskie oraz każdego innego miejsca w Bardzie. Zakłócony zostanie też przepiękny widok Przełomu Bardzkiego.

     Gmina Bardo od kilku lat czyni starania i ponosi olbrzymie koszty na poprawę wizerunku naszej miejscowości dla celów turystycznych. Inwestujemy w odpowiednią infrastrukturą, wspólnie z Nadleśnictwem Bardo Śląskie zagospodarowywane są w/w miejsca widokowe. W ubiegłym roku zakończona została modernizacja platformy widokowej Skalny Obryw. Postawienie 42 metrowej betonowej wieży spowoduje, że tak atrakcyjne w chwili obecnej miejsca widokowe, staną się bezużyteczne.

    Bardo jest jedną z najstarszych miejscowości Dolnego Śląska. Ponad 1000 letnia historia miejscowości obliguje do szczególnej troski o zachowanie i zapewnienie właściwej ochrony dóbr kultury. Zespół staromiejski wraz z grodziskiem piastowskim, barokowym założeniem kościelno – klasztornym oraz zabytkowym mostem na Nysie, to elementy układu przestrzennego miejscowości, objęte ochroną konserwatorską. Rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. Jest to obszar uznany za szczególnie ważny pod względem przekazu historycznego i kulturowego. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową. Wobec powyższego, pierwszeństwo mają wszelkie działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej i zabudowy. Walory tego miejsca wiążą się z potrzebą właściwego ich wyeksponowania. Z tego też powodu, opracowywany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia także ochronę krajobrazu i ochronę ekspozycji zabytków Barda. Nadmienić należy, że zarówno ze strony Gminy jak też innych Inwestorów przez lata dokładano starań oraz angażowano środki finansowe, podparte w ostatnich latach środkami z Unii Europejskiej, na inwestycje związane z zagospodarowaniem i poprawą dostępności miejsc widokowych.

      Od lat 80-tych XX w. władze miasta wraz z mieszkańcami i jego przyjaciółmi starają się chronić wszystko co zabytkowe i cenne, w tym unikatowy krajobraz, bowiem świadczy on o ciągłości kulturowej i sięgającej blisko 1000 lat wstecz historii miasta. Od tego czasu, jeśli wznoszone są w Bardzie nowe obiekty - zawsze budowane są w sposób harmonizujący z klimatem przestrzennym miasteczka i poszanowaniem przyrody. Te olbrzymie wysiłki trwające już przeszło 30 lat, a ostatnimi laty podparte środkami z Unii Europejskiej, zaczynają przynosić efekty w postaci zachowania bezcennych walorów kulturowo-krajobrazowych miasta. Niemniej w swojej historii Bardo stoczyło niejedną batalię o zachowanie jego walorów. Na przykład w latach 80-tych XX w. dzięki olbrzymiej determinacji doprowadzono do zmiany zatwierdzonej już dokumentacji na nadziemny przebieg przez Bardo wodociągowej magistrali „Sudety”, której opasły wąż o średnicy 800 mm na betonowych podporach zniszczyłby całkowicie unikatowy krajobraz miasteczka. W efekcie starań magistrala znalazła się pod ziemią w tym dwukrotnie pod rzeką. Ten sam upór doprowadził do uratowania przed degradacją jednej z najpiękniejszych panoram bardzkich, tj. otwierającej się na miasto przy wjeździe od strony Kłodzka. Na doskonale eksponowanym Wzgórzu Różańcowym upatrzono sobie lokalizację i uzyskano już pozwolenie na budowę dużego, typowego – a więc programowo nie uwzględniającego dostosowania się do otoczenia – hotelu robotniczego. Udało się go przenieść w miejsce neutralne krajobrazowo, ale korzystne pod względem funkcjonalnym. Dziś, ponad 25 lat po transformacji ustrojowej, znów stajemy przed olbrzymim zagrożeniem dla bezcennych walorów krajobrazowych Barda. Bez uzgodnienia z nami, w ścisłym centrum Barda, PKP po-stanowiło wybudować strunobetonową wieżę o wysokości 42 metrów, która znajduje się zaledwie kilkaset metrów od bazyliki i centralnie na środku jej osi widokowej. Wokół Barda znajduje się kilka historycznych punktów widokowych, z których roztacza się widok na panoramę miasta i Przełom Nysy Kłodzkiej. Ustawienie masztu na działce nr 175 na dziesięciolecia zniszczy ten tworzony przez wieki krajobraz kultu-rowy i przyrodniczy miasta. Tym samym przekreśli wszystkie podejmowane dotychczas wysiłki przez władze miasta i jego mieszkańców na rzecz turystycznego wykorzystania naszych atutów. Krajobraz Barda jest naszym bezcennym skarbem. Natomiast Państwo jedną arbitralną decyzją chcą zniszczyć go w imię doraźnych korzyści dla Polskich Linii Kolejowych. Nie zgadzamy się całkowicie z takim obrotem sprawy. Uważamy, że postawienie jakiejkolwiek wieży na działce nr 175 i innej w tej części miasta jest działaniem na szkodę Barda i jego mieszkańców, i zrobimy wszystko, aby tę inwestycję powstrzymać. Tym bardziej, że podobna wieża zostanie postawiona na terenie naszej gminy w Przyłęku w odległości około 1 km. Stawianie więc takiej samej, w tak bliskim sąsiedztwie, jest dla nas niezrozumiałe.

     Swoją atrakcyjność gmina Bardo zawdzięcza ukształtowaniu terenu, przez co jest jedną z najbardziej malowniczych gmin w województwie dolnośląskim. Z tego względu ochrona i troska o środowisko naturalne jest szczególnie ważna. Szczególnie znaczenie dla miasta posiada rzeka Nysa Kłodzka, która wśród Gór Bardzkich tworzy jeden z najpiękniejszych przełomów w Polsce. Szata schodząca z obu stron z gór prawie do podnóża kotliny nadaje miastu specyficzny klimat. Są to główne atuty miejscowości, które przyciągają turystów i pielgrzymów. Bazując na tych atutach, rozwija się działalność usługowo – turystyczna, która jest podstawą rozwoju Gminy. Ten trend jest utrzymywany od lat i w tej chwili Gmina, jako strona w toczącym się postępowaniu, dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do zahamowania go w jakikolwiek sposób, a planowana inwestycja w ww. lokalizacji w sposób ewidentny do tego się przyczyni.

      Nadmieniamy, że społeczeństwo Gminy Bardo jest bardzo zaniepokojone tym zamierzeniem, zarówno z wyżej opisanych względów, jak też z faktu, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, jest to inwestycja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Warto też nadmienić, iż Bardo położone jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Góry Sowie, a wieża znacząco negatywnie wpłynie na niego.

      Oczekujemy więc, iż lokalizacja obiektu radiokomunikacyjnego… dla modernizacji linii kolejowej… obejmującej wieżę strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 42, 0 m na działce nr 175 w Bardzie nie zostanie ustalona.

      Brak zgody na lokalizację wieży w Bardzie pozostawi bez zmian unikatowy krajobraz Barda i spowoduje, że nasze miasteczko w dalszym ciągu rozwijać się będzie w kierunku turystycznym.


Gmina Bardo, Rynek 2, 57-256 Bardo    Skontaktuj się z autorem petycji