Odstępstwa od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej lokalizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6A

00-564 Warszawa 

 

Stowarzyszenie Zatrasie zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość odstępstwa od projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 pn. "Kino Zatrasie - maraton kina plenerowego - sezon 2" (nr ESOG: 1362). Złożony do weryfikacji projekt jest kontynuacją już trwającego w roku bieżącym projektu "Kino Zatrasie - maraton kina plenerowego" złożonego w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019. 

Niestety podczas weryfikacji przez Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy napotkano na problem formalny, a dotyczy on lokalizacji projektu. Proponowany teren na realizację kina plenerowego, tak jak w bieżącym roku ma on miejsce na terenie Parku Osiedlowego Zatrasie (położonego w kwartale ulic Broniewskiego - Krasińskiego - Przasnyska - Elbląska). Jest to dz. ew. nr 2/52 z obrębu 7-02-06, która jest działką należącą do m. st. Warszawy w użytkowaniu wieczystym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Dotychczasowa lokalizacja jest najlepszym miejscem na realizację powyższego projektu. Należy zaznaczyć, że jest to projekt tzw. "miękki", czyli nie związany z przebudową danej infrastruktury, ani żadną trwałą inwestycją. Osiedle WSM Zatrasie, na którym proponowana jest powyższa lokalizacja jest osiedlem z góry chroniony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zabrania zarządcy tych terenów ustawiania ogrodzeń, które uniemożliwiałyby dostępu do korzystania z projektu przez innych mieszkańców m. st. Warszawy. Jest to zarówno osiedle, które jest obszarem układu urbanistycznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. 

Należy również zaznaczyć, że własność gruntów położonych w najmniejszej terytorialnie wśród dzielnic m. st. Warszawy Żoliborz ma bardzo ograniczone możliwości do realizacji jakichkolwiek projektów w ramach budżetu obywatelskiego, z tego względu, że większość tych terenów są już od lat dwudziestolecia międzywojennego terenami należącymi do spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Nasze Stowarzyszenie wzięło w ostatnim czasie udział w spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Rozważane były inne lokalizacje na realizację tego projektu. Niestety inne tereny również nie spełniały wymogów, ani oczekiwań projektodawcy. Jednym z terenów były tereny pasa drogowego ul. Krasińskiego (dz. ew. nr 1/1 z obrębu 7-03-04) na którym planowana jest w przyszłym roku inwestycja złożona również w ramach budżetu partycypacyjnego, która dotyczy zagospodarowania tam skweru. Urząd Dzielnicy Żoliborz zaproponował Park Kępa Potocka, który znajduje się zdecydowanie za daleko od Osiedla WSM Zatrasie. Nie ma możliwości dojazdu środkami komunikacji miejskiej w godzinach wieczornych, jak również dostęp do tego terenu jest mocno utrudniony wobec osób niepełnosprawnych oraz osób z problemami ruchowymi. 

Mając na uwadzie, że jest to projekt wyłącznie miękki, który związany jest wyłącznie z ustawieniem ekranu pneumatycznego, projektora oraz leżaków na terenie nie podlęgającym bezpośrednio pod zakres zadań własnych m. st. Warszawy zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstępstwo i umożliwienie realizacji tzw. projektów "miękkich" na terenie zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową, jednocześnie biorąc pod uwagę, że teren ten jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców m. st. Warszawy. 

Z uwagi na krótki okres do końca weryfikacji projektów przez Urząd bardzo prosimy o przesłanie odpowiedzi najpóźniej do dnia 5 sierpnia b.r. drogą elektroniczną wysyłając odpowiedź pod adres e-mail wskazany poniżej

 

Z wyrazami szacunku, 

Zarząd Stowarzyszenia Zatrasie

Wiktor Zając - Prezes Stowarzyszenia

Teresa Lubaszewska - Członek Zarządu

Ewa Sikorska - Członek Zarządu


Stowarzyszenie Zatrasie    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook