petycja do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy Krakowem i Skawiną

obrazek_do_petycji1.png

 

Minister Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i kierując się ważnym interesem publicznym, my - mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Skawina oraz gmin ościennych, niniejszym składamy do Pana petycję – prośbę o podjęcie działań, zmierzających do powstania w najbliższej przyszłości bezpośredniego połączenia obwodnicy Krakowa (położonej w ciągu autostrady A4) z obwodnicą Skawiny (położoną w ciągu drogi krajowej DK 44 Kraków – Oświęcim). Uczynienie zadość tej petycji leży w interesie publicznym ww. jednostek samorządu terytorialnego, ich mieszkańców oraz wszystkich podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego.  

 

UZASADNIENIE

Miasto i Gmina Skawina położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, w obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Codziennie wielu mieszkańców Gminy Skawina oraz gmin położonych od niej na zachód i na południe podróżuje do Krakowa - do pracy, do szkoły, na uczelnie, do urzędów i instytucji, mających swe siedziby w Krakowie. Codziennie też wielu mieszkańców Krakowa podróżuje do Skawiny, do zlokalizowanych tu zakładów pracy i centrów logistycznych. Ruch ten niemal wyłącznie odbywa się ulicą Skotnicką w Krakowie (poprzez węzeł autostradowy Kraków – Skawina) oraz ulicą Krakowską i obwodnicą Skawiny. Zdecydowana większość tych podróży realizowana jest za pomocą komunikacji indywidualnej, czego efektem są ogromne kolejki pojazdów w obu kierunkach, zarówno w szczytach porannych, jak i popołudniowych. Oddana w ubiegłym roku do użytku obwodnica Skawiny rozwiązała problemy z ograniczoną przepustowością ulic w centrum Skawiny i odciążyła ulicę Krakowską, jednakże kolejki pojazdów przeniosły się teraz w miejsce, gdzie obwodnica Skawiny, stanowiąca nowy odcinek w ciągu drogi krajowej DK 44, krzyżuje się z ulicą Krakowską, na granicy z Krakowem. Właśnie to skrzyżowanie wraz z sąsiednim skrzyżowaniem ulic Skotnickiej i Wrony oraz łączącym je pięćsetmetrowym odcinkiem ulicy Skotnickiej (w ciągu drogi krajowej DK 44) sprawia największe problemy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano wiele prób poprawienia przepustowości tego odcinka – Gmina Kraków zmieniła organizację ruchu i programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Skotnickiej i Wrony, zleciła opracowanie koncepcji przebudowy tego skrzyżowania na rondo, jednakże ostatecznie zrezygnowała z dalszych prac projektowych. Równocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania ulic Skotnickiej, Krakowskiej i obwodnicy Skawiny na rondo turbinowe oraz ogłosiła przetarg na roboty budowlane – aktualnie trwa oczekiwanie na wybór wykonawcy tego zadania. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wspomniane rondo nie przyniesie oczekiwanej, zdecydowanej poprawy przepustowości – mimo, że poprawi sytuację na dotychczas podporządkowanym wlocie obwodnicy Skawiny, nadal będzie prowadzić ruch na zatłoczony odcinek ulicy Skotnickiej, tak więc prawdopodobnie samo również będzie się regularnie korkować.

Zdaniem mieszkańców najlepszym rozwiązaniem istniejącego problemu byłoby stworzenie nowego, bezpośredniego połączenia obwodnicy Krakowa z obwodnicą Skawiny, tak jak to zostało pokazane w dokumentach planistycznych, opracowanych przez obie gminy – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych (uchwała nr XXXIX/387/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r.). Należy również podkreślić, że rezerwy terenowe pod budowę takiego połączenia zostały zabezpieczone w obowiązujących od kilku lat planach miejscowych. Jednakże na przeszkodzie w realizacji tej inwestycji – jak w większości przypadków – stoi brak środków finansowych w budżetach obu gmin, dlatego poprzez niniejszą petycję zwracamy się do Pana Ministra o zapewnienie odpowiedniego finansowania z budżetu centralnego dla całego procesu inwestycyjnego przy realizacji tego niezwykle potrzebnego połączenia drogowego.

Kraków-Skawina1.png

Na powyższym rysunku zestawiono fragmenty rysunków obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obu Gmin.

Uważamy, że dziś jest najlepszy moment na zrobienie pierwszego kroku i rozpoczęcie prac nad koncepcją takiego połączenia. Przemawiają za tym następujące argumenty – zarówno Kraków jak i Skawina są w trakcie opracowywania nowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dodatkowo Kraków przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji budowy tzw. Trasy Skawińskiej, czyli rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta – nowego połączenia z węzłem autostradowym Kraków – Skawina. Należy również pamiętać, że po oddaniu do eksploatacji tzw. Północnej Obwodnicy Krakowa, czyli drogi ekspresowej S52, GDDKiA planuje rozpoczęcie prac zmierzających do rozbudowy Południowej Obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 o dodatkowe pasy ruch i zmianę przekroju z 2x2 na 2x3, co może skutkować koniecznością przebudowy/rozbudowy węzła Kraków – Skawina.

Zdajemy sobie sprawę, że cały proces inwestycyjny może potrwać kilka lat, dlatego naszym zdaniem nie warto dłużej czekać i zasadnym byłoby już w tym roku przystąpić do opracowywania dokumentacji przetargowej na opracowanie przedmiotowej koncepcji. Przykład oddanego niedawno do użytku węzła Niepołomice w ciągu tej samej autostrady A4 pozwala mieć nadzieję na dobrą i skuteczną współpracę administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego również w tej części Województwa Małopolskiego.  

Być może zasadnym byłoby podjęcie już dziś rozmów pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury oraz zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego skoordynowania prac koncepcyjnych, a następnie projektowych i budowlanych? Być może Ministerstwo powinno wystąpić z inicjatywą podpisania stosownego porozumienia, na wzór podpisanego 14 lat temu porozumienia dotyczącego rozbudowy infrastruktury okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice?

Mając na uwadze obecną, niedostateczną przepustowość istniejącego połączenia drogowego pomiędzy Krakowem, a Skawiną, Oświęcimiem, Zatorem, Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską, uprzejmie prosimy jak na wstępie.

 

Z wyrazami szacunku

Łukasz Kusak

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Kusak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...