Petycja do Papieża Franciszka w sprawie ks. Wojciecha Lemańskiego

 

 

To:
His Holiness Pope Francis

Apostolic Palace 
Vatican City

 

 

(Español)

 

Su Santidad,


Le mandamos a Su Santidad una petición para intervenir en el caso del sacerdote Wojciech Lemański, al cual obispos polacos están tratando de cerrar la boca. El sacerdote Lemański extiende vistas similares a las vistas de Su Santidad y las cuales son compartidas con muchos católicos perturbados con el destino de la Iglesia.

El sacerdote no cuestiona las enseñanzas de la Iglesia, cuestiona sólo el procedimiento y las opiniones de algunos jerarcas y políticos en Polonia. Se opone a su lenguaje de odio, especialmente cuando hablan sobre el tema in vitro, critica a los obispos por el silencio sobre la pedofilia en la Iglesia, desaprueba el enriquecimiento de los sacerdotes mientras que algunos de los feligreses pasan hambre. Cabe señalar que con sus declaraciones ganó no solamente los creyentes que participan regularmente en la vida religiosa de la Iglesia, sino también los que raramente se puedan encontrar en la Misa. No sólo eso: el sacerdote Lemański ganado RESPETO de los ateos y personas que abandonaron la Iglesia, en la que esta se convirtió - hostil a la VERDAD y a los dilemas existenciales del hombre moderno.

El sacerdote Lemański no ataca la Iglesia como tal, pero algunos DEGRADES de la institución. Usa con eso los nombres específicos, sin generalizar - de manera que no expone a desacreditar a personas con las cuales sus declaraciones no se aplican.

Con su conducta valiente ganó primeramente el no-hablar en público - de su superior obispo Henryk Hoser (anteriormente, en 2012 castigado por el con una amonestación canónica) - y las amenazas que recibe, las cuales dicen que se le quitara el cargo de rector (citadas de http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ks--wojciech-lemanski--buntownik,105153,1,1.html : "El superior del sacerdote Lemański, obispo de la diócesis de Varsovia y Praga Henryk Hoser (...). Le prohibió al sacerdote Lemański contactos con los medios de comunicación y le amenazó con quitarle el cargo de rector"). Cuando las amenazas y las prohibiciones no funcionaron, el sacerdote Lemański fue destituido de su cargo y trasladado para retirarse.

Usted encontrará algunos enlaces a los artículos de los que Su Santidad será capaz de informarse más sobre el caso del sacerdote Lemański y tratamiento de él por sus superiores. Al mismo tiempo apelamos a Su Santidad, con confianza, desesperación y fe y la esperanza depuesta en Su Santidad, ya que junto con Su Santidad al fin llegaron los días de la purificación de la Iglesia de los pecados, con los cuales tan maravillosamente los pastores pueden advertir desde el púlpito, y que a menudo cometen ellos mismos.

También esperamos que los culpables sean castigados, sin embargo, aun durante su vida. Ya que esto han proporcionado durante su vida - principalmente a los niños de los que se ha abusado sexualmente - mucho sufrimiento. Esperamos que la Iglesia ya no protegerá a criminales en sotanas y permitira que sean tratados como cualquier otro (secular) delincuente que se lo merece.

 

Solicitamos a Su Santidad que personalmente se reúna y converse con el padre Lemański - sin intermediarios, con el fin de evitar cualquier distorsión de sus declaraciones y las vistas.

 

Sinceramente,

Ada Śmigiel - Un creyente que se alejaron de la Iglesia

Danuta Prymak  - Agnóstico

Marzena Pyszniak – Católico practicante

Agnieszka Klimkiewicz – Ateísta

Izabela Gruchalska - Un creyente que se alejaron de la Iglesia

Anna Burda – Ateísta

Marzena Bartusik - Católico practicante

Żaneta Walasiak -  Católico practicante

Beata Czubacka - Católico practicante

 

Enlaces:

1.) http://bit.ly/13WA3pc

2.) Feligreses escriban una carta abierta a Su Excelencia el Arzobispo Celestino Migliore:

http://bit.ly/1dtx9bj

3.) http://bit.ly/14PbGb3

Cita: "Durante un reciente encuentro con el arzobispo Hoser, el sacerdote Lemański oyó que no tiene ningunas autoridades.
- Si tengo - él respondió tranquilamente y comenzó a intercambiar: – Un punto de vista muy cercano al mío fue arzobispo Józef Życiński. Aprendi mucho del obispo Tadeusz Pieronek y ahora me pegó incluso el Papa Francisco y lo escucho todos los días. No busco más autoridades."

4). http://bit.ly/1b8ULVU

5.) http://bit.ly/137FbVF

6.) http://bit.ly/137FdwI

7.) http://bit.ly/1dtxwTl

 

 

(Polski)


Wasza Świątobliwość,

Zwracamy się do Waszej Świątobliwości z prośbą o interwencję  w sprawie ks. Wojciecha Lemańskiego, któremu Biskupi polscy próbują zamknąć usta.  Ks. Lemański  szerzy poglądy podobne do poglądów Waszej Świątobliwości,  a podzielają je liczni katolicy zatrwożeni  losem Kościoła.

Ks. Lemański nie podważa nauk Kościoła,  kwestionuje jedynie postępowanie oraz opinie niektórych hierarchów oraz polityków w Polsce. Sprzeciwia się ich językowi nienawiści, głównie gdy wypowiadają się na temat in vitro, krytykuje Biskupów za milczenie w sprawie pedofilii w Kościele. Nie pochwala bogacenia się księży, podczas gdy parafianie przymierają głodem. Należy podkreślić, że swoimi wypowiedziami zjednał sobie nie tylko wierzących regularnie uczestniczących w życiu religijnym Kościoła, ale i tych, których rzadko można było spotkać na Mszy. Mało tego:  ks. Lemański zyskał SZACUNEK ateistów oraz ludzi, którzy odeszli od Kościoła takiego, jakim się stał - nieprzyjaznego PRAWDZIE  oraz  rozterkom egzystencjalnym współczesnego człowieka.

Ks.  Lemański  nie atakuje Kościoła jako takiego, lecz niektóre WYNATURZENIA tej instytucji. Posługuje się  przy  tym konkretnymi nazwiskami, nie generalizując - a więc nie narażając na dyskredytowanie osób, których jego wypowiedzi nie dotyczą.

Swoim odważnym postępowaniem  doczekał się najpierw zakazu wystąpień publicznych - od swego przełożonego Biskupa  Henryka Hosera (wcześniej, w 2012 ukarany przez niego upomnieniem kanonicznym) -  oraz  gróźb, że zostanie mu odebrane probostwo (cytat z http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ks--wojciech-lemanski--buntownik,105153,1,1.html - „Przełożony księdza Lemańskiego, biskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hoser (…). Właśnie zakazał ks. Lemańskiemu kontaktów z mediami i zagroził mu odebraniem probostwa”). Kiedy groźby i zakazy nie zadziałały, ks. Lemański został usunięty z urzędu i przeniesiony na emeryturę.

Załączamy kilka linków do artykułów, z których Wasza Świątobliwość będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat ks. Lemańskiego i traktowania go przez przełożonych. Jednocześnie apelujemy do Waszej Świątobliwości, z ufnością, desperacją i z pokładaną w Waszej Świątobliwości wiarą oraz nadzieją, iż wraz z Waszą Świątobliwością nadeszły w końcu czasy oczyszczenia Kościoła z grzechów, przed którymi tak pięknie duchowni potrafią ostrzegać z ambony, a których sami często  się dopuszczają.
Oczekujemy również, że winni zostaną ukarani jeszcze za swego życia. Gdyż to przecież za życia dostarczyli - głównie molestowanym dzieciom - wielu cierpień. Liczymy, że Kościół nie będzie więcej chronił przestępców w sutannach i pozwoli, by byli potraktowani tak, jak każdy inny (świecki) przestępca na to zasługuje.

Bardzo prosimy Waszą Świątobliwość, by osobiście spotkał się i porozmawiał z ks. Lemańskim - bez pośredników - aby uniknąć ewentualnych zniekształceń jego wypowiedzi i poglądów.

 

Z poważaniem,

Ada Śmigiel - Wierząca, która odeszła od Kościoła

Danuta Prymak – Agnostyczka

Marzena Pyszniak - Katoliczka praktykująca

Agnieszka Klimkiewicz – Ateistka

Izabela Gruchalska - Wierząca, która odeszła od Kościoła

Anna Burda – Ateistka

Marzena Bartusik - Katoliczka praktykująca

Żaneta Walasiak - Katoliczka praktykująca

Beata Czubacka – Katoliczka praktykująca

 

Linki:

1.) http://tomaszlis.natemat.pl/67369,jak-kosciol-popelnia-sepuku

2.) Parafianie piszą list otwarty do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Celestino Migliore:

http://natemat.pl/67637,czlonkowie-rady-parafialnej-w-jasienicy-bronia-ksiedza-lemanskiego-pisza-list-ze-skarga-do-nuncjusza-apostolskiego

3.) http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ks--wojciech-lemanski--buntownik,105153,1,1.html

Cytat: „Podczas ostatniego spotkania z abp. Hoserem ksiądz Lemański usłyszał, że nie ma żadnych autorytetów.
– Mam – odparł spokojnie i zaczął wymieniać: – Bardzo bliski moim poglądom był abp Józef Życiński. Wiele nauczyłem się od bp. Tadeusza Pieronka, a teraz trafił mi się jeszcze papież Franciszek i słucham go każdego dnia. Więcej autorytetów nie poszukuję.”

4.) http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/niepokorny,332215.html

5.) http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,110218,14057114,Ks__Lemanski_mimo_zakazu__Nawet_gdyby_molestowane.html

6.) http://www.radiozet.pl/Programy/Gosc-Radia-ZET/Blog/ks.-Wojciech-Lemanski

7.) http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/niepokorny-pasterz-i-jego-owczarnia,1,5555150,wiadomosc.html

 

 

(English)

 

Your Holiness,

We appeal to Your Holiness with a request to intervene in the matter of the priest, Father Wojciech Lemański, whom Polish Bishops are trying to silence. Father Wojciech Lemański spreads out ideas similar to the views of Your Holiness and they are shared by many Catholics alarmed with the situation within the Church, in Poland.

Father Wojciech Lemański does not deny the teachings of the Church. He only questions the behavior and opinions of the hierarchs and politicians in Poland. He objects to the hate language, mainly when in vitro is being discussed and he criticizes the Bishops for being silent about pedophilia problems in the Church. He does not approve of priests getting wealthy, while their parishioners are starving.
It should be noted that with his statements he won over not only believers, regularly engaged in the religious life of the Church but also those who rarely could be found attending Mass. Not only that: Father Lemański won RESPECT of the Atheists and Christians whom long time ago, gave up on the Church because of the way it has become – Hostile to the TRUTH and to the existential dilemmas of a present man.

Father Wojciech Lemański does not attack the Church as a whole, but some distortions within the institution. He uses actual names, does not generalize, and is not engaged in, nor motivated by, discrediting people who are not in his statements.

Because of his courageous actions, he first, was ordered not to speak his mind publicly - by his Superior Bishop Henryk Hoser (earlier, in 2012, punished by him with canonical admonition) - and then threatened with being taken away from him rectory (quotation from http://spoleczenstwo.newsweek.pl/ks--wojciech-lemanski--buntownik,105153,1,1.html – „ Superior of the priest Lemański, Bishop of the Diocese of Warsaw - Praga Henryk Hoser (.). Just forbade priest Lemański to contact the media and threatened to take away his parish”.) When threats and prohibitions failed to silence him, Father Lemański was removed from his service and moved into retirement.

We are attaching a few links of the articles which will allow Your Holiness to learn more about Father Lemański and how he was treated by his superiors. At the same time, we kindly appeal to Your Holiness with our trustfulness, desperation, hope and faith that together with Your Holiness, that the time has come at last, for purifying the Church of these sins. The sins we are warned about, so perfectly, by the clergy in their pulpits. Sins which they are often committing themselves.
We also expect that the guilty ones will be punished in THIS life as in THIS life they caused - mainly to the molested children - a lot of pain. We hope that the Church will no longer protect criminals in cassocks and will allow both society and the law, to treat them the way they deserve to be treated. Just like other (laic) criminals.


We kindly ask Your Holiness to meet and talk to the Father Lemański personally – with no mediators or middlemen - to avoid potential distortion of his words and views.

Sincerely,

Ada Śmigiel - Believer who walked away from the Church

Danuta Prymak  - Agnostic

Marzena Pyszniak - Practicing Catholic

Agnieszka Klimkiewicz - Atheist

Izabela Gruchalska - Believer who walked away from the Church

Anna Burda  - Atheist

Marzena Bartusik - Practicing Catholic

Żaneta Walasiak - Practicing Catholic

Beata Czubacka – Practicing Catholic

 

Links:

1.) http://bit.ly/12uF3Ql

2.) Parishioners write the open letter to His Excellency Archbishop Celestino Migliore:

http://bit.ly/1b8V9DQ

3.) http://bit.ly/10SzHgs

Quotation: “During the last meeting between Archbishop Hoser and Priest Lemański he heard that he had no authorities.

-I do have them - he calmly answered and started to quote : -Very close views to mine had archbishop Życiński. I have learned a lot from bishop Tadeusz Pieronek, and now appeared Pope Francis who I listen to on a daily basis. I am not looking for anymore authorities".

4.) http://bit.ly/13bE0Qu

5.) http://bit.ly/13WBa8o

6.) http://bit.ly/137FK1q

7.) http://bit.ly/11KHRdy