Petycja do Wójta Gminy Kosakowo w sprawie remontów i inwestycji w SP Mosty

Wnoszący petycję: Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach  

Osoba reprezentująca wnoszących petycję: Anna Tryczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców Adres do korespondencji: Zespół Szkolno-przedszkolny Ul. Szkolna 16 81-198 Mosty      

 

Wójt gminy Kosakowo Rada Gminy Kosakowo                                                         ul. Żeromskiego 69                                                                                                     81-198 Kosakowo    

 

PETYCJA DOTYCZĄCA REMONTU i INWESTYCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA DUNINA W MOSTACH                

 

My, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina  w Mostach, apelujemy do Państwa o pilny remont i niezbędne inwestycje w tej placówce oświatowej.   Nasza Szkoła nie była podmiotem inwestycji budowlanych ani remontowych od wielu lat. Mamy wrażenie, że Gmina zapomina o tej placówce i o Naszych Dzieciach. Powstała szkoła w Kosakowie, rozbudowana została szkoła w Pogórzu, a Nasza Szkoła zostaje pominięta we wszelkich planach inwestycyjnych. Co więcej, ostatnie środki przekazane z budżetu Gminy dla Naszej Szkoły zostały przekazane kilka lat temu i to nie na cel inwestycyjny, ale już na ratowanie dachu, z tym zastrzeżeniem, iż pomimo że naprawy wymagał cały dach, została naprawiona tylko ta jego część która była w najgorszym stanie. Takie stanowisko Gminy w stosunku do szkoły Naszych Dzieci jest nie do zaakceptowania przez nas.   Budynek Szkoły jest w złym stanie. Nasze dzieci korzystają z łazienek blisko 30-letnich, które rozsypują się z dnia na dzień, odpadają kafle, ruszają się sedesy, nie domykają się drzwi  toalet, nie działają zamki w toaletach. W jednej z łazienek po odpadnięciu kafli jest goły tynk. Pomimo wiedzy urzędników naszej Gminy na temat fatalnej sytuacji tych pomieszczeń w Szkole, Gmina nie udzieliła wsparcia finansowego, najwyraźniej akceptując taki stan rzeczy, w którym nasze dzieci z obawy o własne bezpieczeństwo, będą czuły lęk, korzystając z toalety szkolnej.   Kolejny problem zgłaszany Władzom Gminy, dotyczący braku klimatyzacji na sali gimnastycznej, także zostaje notorycznie pomijany w budżecie. Gmina jest obojętna na sytuacje, w której wielokrotnie zdarzało się, iż na nagrzanej sali, podczas uroczystości czy apeli, uczniowie mdleli z powodu panującej tam wysokiej temperatury. Czy musimy czekać na tragedię, abyście Państwo wypełnili swój ustawowy obowiązek i zadbali o tę placówkę oświatową jako jej organ prowadzący?!   Jak dawno w Naszej Szkole nie było inwestycji gminnych, jak długo była ona pomijana przy rozdysponowaniu środków na oświatę, można przekonać się patrząc na stan stołówki, w której jadają Nasze Dzieci. Stołówka przypomina aktualnie relikt czasów komuny, a nie miejsce, w którym można spokojnie i przyjemnie zjeść posiłek.   Na marginesie wspomnieć należy, że Gmina wydatkowała niedawno środki na remont kuchni szkolnej, jednakże nie jest ona użytkowana przez szkołę a jedynie wynajmowana dla firmy cateringowej.   Czas zacząć działać! Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Mostach, wzywają Państwa do natychmiastowych działań. To nie jest sprawa estetyki, ale bezsprzeczna i nie cierpiąca zwłoki - konieczność remontu łazienek, dachu szkoły, stołówki i tak niezbędnej inwestycji jaką jest klimatyzacja w Naszej Szkole! Zadbajcie o bezpieczeństwo i właściwy byt naszych dzieci, uczniów Waszej placówki.   Przypominamy, iż realizacja wyliczonych wyżej zadań, jest zadaniem Gminy jako organu prowadzącego Naszą Szkołę.   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 t.j. z późn. zm.): Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 3)  wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki; 7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.   Wnosimy o zagwarantowanie w najbliższym budżecie środków na realizację remontu łazienek, remontu dachu, remontu stołówki i zainstalowania klimatyzacji na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostach im. Piotra Dunina i natychmiastową realizację tych prac, z uwagi na ich konieczność, mając na względzie dobro i bezpieczeństwo Naszych Dzieci.   

 

Nie wyrażam zgody na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.


Anna Tryczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców Adres do korespondencji: Zespół Szkolno-przedszkolny Ul. Szkolna 16 81-198 Mosty          Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Tryczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców Adres do korespondencji: Zespół Szkolno-przedszkolny Ul. Szkolna 16 81-198 Mosty       do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook