PETYCJA MIESZKAŃCÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU POŻARU SKŁADOWISKA ODPADÓW CHEMICZNYCH I OSÓB PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ IMPORTOWI I SKŁADOWANIU W POLSCE TOKSYCZNYCH ODPADÓW

 

https://www.youtube.com/watch?v=YI3ttHTpYCs&feature=youtu.be

 

Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
art. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.

Adresaci: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Minister Środowiska Michał Woś
Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. działając w interesie publicznym, w związku z katastrofą ekologiczną, jaka wydarzyła się w Nowinach przy ul. Perłowej w dniu 19 kwietnia 2020 r. tj. pożarem porzuconego składowiska odpadów niebezpiecznych na działce nr 46/8, zwracamy się z prośbą o:

1. Finansowe wsparcie władz samorządowych to jest: Starostwa Powiatowego w Kielcach w usuwaniu jej skutków w tym o bezpośredni nadzór i kontrolę nad działaniami podjętymi w tej sprawie, oraz  wsparcie dla Gminy Sitkówka – Nowiny odpowiedzialnej za usunięcie będącego w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru, kolejnego porzuconego składowiska odpadów niebezpiecznych na działce nr 46/16.

2. Stworzenie skutecznych mechanizmów wsparcia dla wszystkich samorządów w Polsce, które borykają się z podobnym problemem.

3. Zmiany prawne,  które skutecznie wyeliminują import toksycznych odpadów do Polski.

 

Uzasadnienie
W dniu 19 kwietnia 2020 r. miał miejsce niespotykany w Województwie Świętokrzyskim pożar porzuconego składowiska odpadów znajdującego się na działce nr 46/8 w miejscowości Nowiny. Na terenie tej działki składowano niebezpieczne odpady w postaci substancji płynnych, stanowiących odpady z produkcji farb i lakierów, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych niewiadomego pochodzenia. Od tego zdarzenia minął już ponad miesiąc, a mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny nadal zmagają się z jego skutkami w postaci skażenia powietrza i gleby oraz ryzykiem skażenia na 20-40 lat ujęcia wody, z którego korzysta około 7 tysięcy osób. Po pożarze ustalono, że spaleniu uległo ok. 2.000 ton odpadów oraz powstały liczne rozlewiska substancji chemicznych, które wyciekły ze spalonych pojemników. Użyta podczas akcji gaśniczej woda zmieszała się ze substancjami niebezpiecznymi co doprowadziło do zanieczyszczenia gleby na ogromnym obszarze, zamieszkałym przez ludność (osiedla oraz miejsca pracy). Dotychczasowe działania ograniczyły się do częściowego wypompowania ścieków z przydrożnego rowu melioracyjnego, który wpływa do rzeki Bobrzy za pomocą cieku Bobrzyczka oraz zasypania pozostałości piaskiem. Z uwagi na charakter składowanych substancji, konieczne jest niezwłoczne podjęcie szeregu działań, mających na celu zabezpieczenie pogorzeliska przed jego niekorzystnym wpływem na środowisko oraz na mieszkańców okolicznych domów. W tym celu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach zakreślił prace, których podjęcie jest niezbędne, w tym między innymi usunięcie wszystkich odpadów (zarówno nadpalonych, jak i ścieków powstałych podczas akcji gaśniczej) i przekazanie ich do uprawnionych podmiotów, przeprowadzenie rekultywacji całego terenu działki nr 46/8, polegającego na usunięciu zanieczyszczonych płyt betonowych oraz ziemi. Prace te pochłoną znaczną sumę pieniędzy, która przekracza możliwości finansowe Starostwa Powiatowego w Kielcach. Dotychczasowe prace wykonane przez Starostwo ograniczyły się do wstępnego zabezpieczenia pogorzeliska, to jest posegregowanie pojemników z substancjami chemicznymi oraz obwałowanie nadpalonych pojemników i beczek piachem. Pomimo tego, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach odpady te nadal stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, wody, powietrza, gleby, roślin oraz zwierząt. Nadpalone w wyniku pożaru substancje chemiczne oraz skażona gleba emitują do środowiska trujące substancje, między innymi amoniak, styren, aceton czy kwas azotowy. Skład chemiczny ścieków zawiera natomiast pełną gamę związków chemicznych, takich jak jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzen, toluen i inne), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. beznopiren, fluoranten i inne), nie wyłączając metali ciężkich takich jak arsen, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów czy rtęć i inne oraz związków alifaktycznych (np. dichlorometan, trichlorometan i inne).
Wielokrotne spotkania władz samorządowych nie przynoszą oczekiwanych przez społeczeństwo działań, to jest do chwili obecnej nie wywieziono trujących substancji, na które nadal narażeni są okoliczni mieszkańcy. Uważamy, że brak środków finansowych nie może być powodem nie podejmowania przez Starostwo Powiatowe dalszych działań związanych z usunięciem awarii, przez co narażają mieszkańców na utratę zdrowia i życia.
Jako mieszkańcy Gminy Sitkówa-Nowiny zwracamy się również o wsparcie finansowe Gminy Sitkówka Nowiny, która jest odpowiedzialna za usunięcie, będącego w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru, kolejnego porzuconego składowiska odpadów niebezpiecznych na działce nr 46/16, która w naszej ocenie stanowi chemiczną bombę, która może w każdej chwili wybuchnąć i wyrządzić jeszcze większe szkody w środowisku niż te, które miały miejsce na działce nr 46/8. Porzucone na działce nr 46/16 odpady chemiczne są niewiadomego pochodzenia, a stan pojemników oraz beczek z chemikaliami wskazuje, że również tam może w przyszłości dojść do ogromnej katastrofy ekologicznej. Dlatego należy podjąć działania zanim do tego dojdzie. Jako mieszkańcy Gminy pragniemy powołać się na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak IK.7040.30.1.1.2020 z dnia 30.04.2020 r., które stwierdza, że spełnione zostały wszystkie przesłanki o konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów z terenów nieruchomości nr 46/16. Gmina Sitkówka- Nowiny nie ma wystarczających środków finansowych na podjęcie w tym zakresie działań, próbuje je pozyskać, poprzez wniosek o umorzenie „janosikowego” .

Nasz apel o pomoc ma również uniwersalny wymiar – z powodu niedoskonałych przepisów prawa, w setkach miejsc w Polsce powstały nielegalne składowiska niebezpiecznych odpadów. Stanowią one zagrożenia dla mieszkańców i ogromy problem dla lokalnych samorządów, których nie stać na ich sprzątniecie za niewypłacalnych i nieuczciwych przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 74 Konstytucji władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, a ochrona środowiska jest obowiązkiem tychże władz. W trosce o czyste środowisko i zdrowie dla następnych pokoleń, apelujemy o finansowe i organizacyjne wsparcie władz samorządowych w usuwaniu skutków pożaru w Nowinach oraz stworzenie skutecznych mechanizmów wsparcia dla wszystkich samorządów w Polsce, które borykają się z podobnym problemem.
Jesteśmy przekonani, że nie pozostaniecie Państwo obojętni na sytuację, w której znalazło się kilka tysięcy mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i wspólnie w porozumieniu na szczeblu centralnym uruchomicie realną pomoc finansową, która przekracza możliwości samorządu lokalnego.

 


Dorota Święcka, Sebastian Wróblewski (Trzcianki Tu i Teraz)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dorota Święcka, Sebastian Wróblewski (Trzcianki Tu i Teraz) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook