Petycja mieszkańców subregionu gorzowskiego w sprawie dostępności kolejowych połączeń dalekobieżnych oraz niezbędnych inwestycji infrastrukturalno – taborowych.

Organizator:

Redakcja portalu gorzowianin.com
Marcin Kluwak

Przy wsparciu:

Forum Interesów Komunikacyjnych Gorzowa
Robert Trębowicz

 

 

Minister Infrastruktury Pan Dariusz Klimczak

Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula

Marszałek Województwa Lubuskiego Pan Marcin Jabłoński

Prezydent Miasta Gorzowa Pan Jacek Wójcicki

 

Petycja mieszkańców subregionu gorzowskiego w sprawie dostępności kolejowych połączeń dalekobieżnych oraz niezbędnych inwestycji infrastrukturalno – taborowych

 

Szanowni Państwo!

My, mieszkańcy miasta Gorzowa oraz powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego oraz międzyrzeckiego, usytuowanych wzdłuż linii kolejowych 203 oraz 367, zwracamy się o wsparcie w zakresie poprawy dostępności połączeń kolejowych w subregionie gorzowskim, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń dalekobieżnych realizowanych przez spółkę PKP Intercity.

Od ponad dwudziestu lat doświadczamy wykluczenia komunikacyjnego. Przyczyna obecnego stanu rzeczy jest złożona. To ograniczona dostępność taboru spalinowego, znaczny poziom jego wyeksploatowania - przekładający się na dramatycznie wysoką awaryjność, a przede wszystkim niezelektryfikowane szlaki kolejowe. Elektryfikacja to w obecnych realiach jedyne skuteczne remedium na walkę z wykluczeniem kolejowym. Zarówno ze względu na znaczący wzrost dostępności taboru, nowe uwarunkowania związane z dofinansowaniem zakupu (wyłącznie tabor zeroemisyjny), jak również możliwość trasowania części połączeń w osi północ — południe przez Gorzów, przy założeniu infrastrukturalnych inwestycji towarzyszących (np. łącznica w Kostrzynie n. Odrą).

Warto podkreślić, że elektryfikacja linii 203 to także dalszy rozwój połączeń regionalnych. W nowej perspektywie unijnej samorządy nie mają możliwości, by ubiegać się o dofinansowanie do pojazdów z napędem spalinowym lub spalinowo - elektrycznym, co w praktyce znacząco utrudnia rozbudowę oraz wymianę floty obecnie eksploatowanych szynobusów.

Dzisiejsze realia mieszkańców Gorzowa to wielogodzinne podróże z przesiadkami, które ze względu na występujące zakłócenia połączeń regionalnych, obarczone są dodatkowo dużym ryzykiem. W efekcie wieloletnich zaniechań doszło do wtórnego wygaszenia popytu w obszarze połączeń dalekobieżnych, co związane jest nie tylko z niewystarczającą ofertą, ale także postępującą utratą elementarnego zaufania mieszkańców do kolei. Zaufania, które należy jak najszybciej odbudować.

Obecna oferta spółki PKP Intercity to cztery połączenia na dobę, w tym trzy połączenia (wagony bezpośredniej komunikacji) w kierunku Warszawy (Lublina) oraz jedno połączenie popołudniowe w kierunku Gdyni. W wyniku przebazowania nowoczesnych lokomotyw liniowych serii SU160 na ścianę wschodnią, ruch na liniach 203 oraz 367 prowadzony jest wyeksploatowanym (awaryjnym) taborem, obsługiwanym przez oddalony o kilkaset kilometrów Północny Zakład PKP Intercity w Gdyni. Skutkuje to częstymi awariami (odwołaniami pociągów). Kwestia ta była bezskutecznie podnoszona w interpelacjach poselskich za kadencji poprzedniego ministra infrastruktury.

Warto zaznaczyć, iż spółka PKP Intercity zamówiła w bydgoskich zakładach PESA szesnaście dwutrakcyjnych (spalinowo – elektrycznych) lokomotyw na platformie „Gama”, które mogłyby wzmocnić obsługę pociągów w subregionie gorzowskim. Z niezrozumiałych względów, według dotychczasowych założeń pojazdy te nie zostały przewidziane na linie 203 oraz 367, co potwierdza powszechne przekonanie o faworyzowaniu przez poprzedni rząd tzw. ściany wschodniej, kosztem marginalizacji województwa lubuskiego.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się o wsparcie starań mieszkańców w zakresie poszerzenia dostępności połączeń dalekobieżnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Przywrócenia porannego połączenia w kierunku południowym (Wrocław, Katowice, Kraków) - uprzednio w ofercie PKP IC jako wagony bezpośredniej komunikacji dołączane do pociągu IC „Matejko”.

- Przywrócenia porannego połączenia w kierunku północnym (Gdynia) - uprzednio w ofercie jako IC/TLK „Kociewie”.

- Wprowadzenia do oferty nocnego połączenia z Warszawą — w formule wagonów bezpośredniej komunikacji dołączanych do pociągu IC/TLK „Uznam”.

Równocześnie zwracamy się o podjęcie wszelkich możliwych działań wspierających strategiczne dla regionu inwestycje infrastrukturalne, związane między innymi z elektryfikacją linii Kostrzyn n. Odrą - Krzyż oraz budową łącznicy w Kostrzynie n. Odrą (linia 203/273).

Zwracamy się również o zaangażowanie w procesy, mające na celu doraźne wzmocnienie floty PKP Intercity (pojazdy trakcyjne) w zakresie umożliwiającym uruchomienie nowych połączeń odpowiadającym faktycznym potrzebom mieszkańców, warunkujących prawidłowy rozwój regionu.

Tylko skuteczne współdziałanie władz centralnych, administracji wojewody, władz samorządowych oraz parlamentarzystów w praktyce pozwoli trwale i skutecznie zakończyć dekady wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Kluwak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...