Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 września 1996 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim nr 6 (poz. 47) z t.r., Jan Tomasz Gross został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak głosi przepis art. 13 ust. 1 Ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, „Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.”

W związku z kolejnym skandalicznym i kłamliwym atakiem na Naród Polski, opublikowanym w niemieckim piśmie „Die Welt”w dniu 13 września bieżącego roku ( okrojony tekst nadal dostępny pod adresem internetowym http://www.welt.de/debatte/kommentare/article146355392/Die-Osteuropaeer-haben-kein-Schamgefuehl.html ) zwracam się do Pana z prośbą o pozbawienie Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 36 ust. 2 ustawy, który stwierdza: „Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń na wniosek Kapituł Orderów, organów wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, a w przypadku pozbawienia orderu — po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Kapituły, w razie stwierdzenia, że:

2)   odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia.

Uzasadnienie

Jan Tomasz Gross, historyk zatrudniony na uniwersytecie w Princeton, USA, od wielu lat prowadzi działalność propagandową wymierzoną w dobre imię Narodu Polskiego. Seria jego prac na tematy związane z zagładą Żydów podczas II wojny światowej, publikowana w wielu językach wyrządziła spore szkody interesom naszego państwa i narodu. Nie byłoby to powodem do szczególnego oburzenia, gdyby nie udowodnione przez licznych historyków, nie tylko polskich nagminne rozmijanie się przez p. Grossa z prawdą, naginanie faktów do przyjętych z góry tez lub nawet ich falsyfikowanie. O ile pierwsza z tej serii prac, zatytułowana „Sąsiedzi”, zawiera jeszcze szczątkowe ślady posiłkowania się przez autora warsztatem historyka, to kolejne - „Strach” i „Złote żniwa” po analizie treści można traktować tylko jako publicystykę o charakterze paszkwilanckim. Ostatnia jego wypowiedź ze stwierdzeniem, że w czasie II wojny światowej "Polacy zabili więcej Żydów, niż Niemców” wymaga reakcji nie tylko rzecznika MSZ. W naszej kulturze i kodeksie honorowym paszkwilanci traktowani są jako jedna z kategorii pozbawionych nawet zdolności honorowej, toteż wydaje się wyjątkowo niesłusznym i niesprawiedliwym fakt pozostawania p. Grossa w gronie wyróżnionych Orderem, niesprawiedliwym zwłaszcza wobec innych kawalerów Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec tego, że Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada Kapituły, proszę Pana Prezydenta o rozważenie możliwości podjęcia stosownej decyzji.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wnęk