Petycja o wykreślenie z rejestru organizacji Świadków jehowy z uwagi na dyskryminację i inne naruszenia praw.

Jako obywatele i mieszkańcy Polski, chcielibyśmy wyrazić nasze niezadowolenie i obawy związane z działalnością związku wyznaniowego Świadków Jehowy na terenie naszego kraju. Wiele działań tej organizacji wykracza poza granice tolerancji i akceptacji w naszym społeczeństwie.

Świadkowie Jehowy działają w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, a także z zasadami statutu, na którym została zarejestrowana na terenie Polski. Wzywamy Ministerstwo Sprawiedliwości, a także inne odpowiednie władze, do podjęcia działań mających na celu wykreślenie związku wyznaniowego Świadków Jehowy z listy zarejestrowanych związków wyznaniowych w Polsce.

Ponadto, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka specyficznych działań tej organizacji, które budzą nasze szczególne obawy:

 1. Wykluczanie członków - Świadkowie Jehowy nawołują do unikania członków, którzy decydują się opuścić organizację lub zmienili swój wyznaniowy pogląd .Zarząd nawet posuwa się do tego iż wydaje dyspozycje aby takie osoby uważać za zmarłe. Ta praktyka stanowi naruszenie prawa do wolności wyboru i samostanowienia każdego człowieka. 

 2. Nienawiść do innych religii - Świadkowie Jehowy nawołują do nienawiści wobec innych religii, a także do unikania kontaktów z przedstawicielami innych wyznań. Związek wyznaniowy świadków jehowy Jawnie nawołuje do unikania i wyklucza osoby o innej orientacji seksualnej w tym o innych poglądach. Ta praktyka budzi obawy o wzrost napięć i konfliktów między wyznawcami różnych religii,orientacji,oraz niszczy podstawy swobodnego wyboru wyznania w naszym kraju.

 3. Unikanie transfuzji krwi - Związek wyznaniowy Świadków Jehowy zaleca swoim członkom unikanie transfuzji krwi, co w przypadku niektórych sytuacji medycznych może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i nawet do śmierci. Jest to nie do przyjęcia w naszym kraju, gdzie każdy ma prawo do ochrony zdrowia i życia.
 4. Unikanie opodatkowania - Związek wyznaniowy Świadków Jehowy buduje i sprzedaje nieruchomości, unikając opodatkowania i kryjąc się za "ustawą o wolności sumienia i wyznania". Ta praktyka stanowi naruszenie zasad uczciwości i równości wobec innych podmiotów gospodarczych. Związek wyznaniowy świadków jehowy wykorzystuje wolontariuszy, którzy budują i remontują budynki, bez wynagrodzenia, co jest sprzeczne z ideą pracy na rzecz dobra społecznego, a także może naruszać prawa pracy, może również rościć niejasności na tle podatkowym.

 5. Kontrolowanie członków - Związek wyznaniowy świadków jehowy stosuje różne metody kontroli nad swoimi członkami, w tym ograniczanie dostępu do informacji, izolację społeczną i kontrolę nad życiem prywatnym, co może naruszać prawa jednostki do prywatności i wolności słowa.

Dlatego też, jako obywatele i mieszkańcy Polski, wzywamy odpowiednie władze do podjęcia działań w celu uregulowania działań tej organizacji, które wykraczają poza granice akceptacji i tolerancji w naszym społeczeństwie.

Apel o wykreślenie z listy związków wyznaniowych organizacji Świadków Jehowy w Polsce

 1. Wzywamy Ministra Sprawiedliwości i innych odpowiednich urzędników, aby dokonali szczegółowej analizy działalności Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz podpisanym statutem.

 2. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa i statutu przez Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy, wzywamy władze do podjęcia stosownych działań, takich jak wykreślenie organizacji z listy związków wyznaniowych na terenie Polski.

 3. Apelujemy o wprowadzenie zaostrzenia przepisów regulujących działalność związków wyznaniowych w Polsce, w celu uniknięcia powtarzania się podobnych sytuacji w przyszłości.

 4. Wzywamy prokuraturę do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa w sprawie działalności Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce i wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości, jakie mogą mieć miejsce w ramach tej organizacji.

 5. W przypadku potwierdzenia działań niezgodnych z prawem, wzywamy prokuraturę do wszczęcia postępowania karne-go przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszenie prawa.

 6. Wzywamy organy administracyjne i podatkowe do dokładnego monitorowania działalności Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce, w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania oraz ewentualnych nadużyć finansowych.

 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa podatkowego, wzywamy organy podatkowe do podjęcia stosownych działań, w tym nakładania kar finansowych i podatkowych na organizację.

 8. Apelujemy do mediów o uważną analizę i informowanie społeczeństwa o ewentualnych nieprawidłowościach, jakie mogą mieć miejsce w ramach działalności Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce.

 9. Wzywamy wszystkich obywateli, którzy są świadomi jakichkolwiek nieprawidłowości w działalności Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce, do zgłaszania ich do odpowiednich organów władzy.

 10. Wzywamy władze państwowe do podjęcia działań na rzecz ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce, jednocześnie dbając o zapewnienie przestrzegania obowiązującego prawa oraz poszanowania praw i wolności innych obywateli.
Mieczysław Dobry    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieczysław Dobry będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...