Petycja przeciw zmianie dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Zielona Góra, 11 grudnia 2017 r.

 

Szanowna Pani

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Z dniem 30 listopada br. zakończył się kontrakt Pana Tomasza Siemińskiego na stanowisku Dyrektora RCAK, na które został powołany Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 151/1796/12 z 22 listopada 2012 r. w wyniku wygranego konkursu.

Do tego czasu Regionalne Centrum Animacji Kultury nie otrzymało żadnych informacji  świadczących o tym, że planowana jest jakakolwiek zmiana w tym zakresie.  Nie rozumiemy, dlaczego, jeżeli takie zmiany były planowane, RCAK nie został na nie odpowiednio wcześniej przygotowany i w efekcie zostawiony bez dyrektora w newralgicznym dla instytucji  momencie.

Uważamy, że szczególnie w działalności instytucji publicznych, w tym instytucji kultury niezmiernie istotne jest, by dyrektorzy, którzy dobrze zarządzają, mieli możliwość kontynuacji zatrudnienia na kolejnych kadencjach,  tak aby instytucje przez nich kierowane nie przechodziły permanentnych rewolucji. Zwłaszcza w kluczowych dla nich momentach.

RCAK znajduje się obecnie właśnie w fazie zmiany, na którą składają się rozpoczęte inwestycje tj. „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług”, „Przebudowa i remont  budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”, „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku”.

Chcemy podkreślić, że inwestycje te nie są celem samym w sobie, miały natomiast doprowadzić do zmiany profilu funkcjonowania instytucji, której głównym założeniem jest realizacja zadań w obszarze współczesnej kultury w formie odpowiadającej współczesnym standardom. Jest to proces długofalowy, który już się rozpoczął i wszyscy jesteśmy jego uczestnikami!

Z uwagi na wieloletni charakter działalności Centrum – jako instytucji o znaczeniu regionalnym  stanowiącej ośrodek myśli, który statutowo wspiera proces edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, wyznaczającej kierunki działalności artystycznej lubuskim ośrodkom kultury, a także będącej partnerem merytorycznym, organizacyjnym i realizacyjnym  nieformalnych grup, organizacji pozarządowych i liderów społecznych – realizacja tego projektu będzie miała ogromny wpływ na podniesienie poziomu rozwoju intelektualnego i społecznego mieszkańców lubuskiego. Stworzenie nowoczesnego ośrodka przyczyni się  do wzrostu kapitału intelektualnego mieszkańców regionu i ich cyfrowego rozwoju, co w efekcie poprawi ich jakość życia. Zyska na tym wizerunek województwa jako miejsca przyjaznego innowacyjności, wspierającego mądre, przemyślane i ukierunkowane na wieloletni rozwój przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze kultury. Rozbudowa i zmiana profilu Centrum to inwestycja, której wartość z upływającym czasem przełoży się na jakość regionu.

Istotny w tej sytuacji jest  fakt, że to Tomasz Siemiński jest inicjatorem i motorem całej zmiany i to on był do tej pory bezpośrednio zaangażowany we wszystkie inwestycje. Na dzień dzisiejszy jako jedyny posiada o nich pełną wiedzę. Wdrożenie się w tej sytuacji w materię realizowanych inwestycji wymagać będzie od zastępcy dyrektora, a także pozostałych pracowników RCAK wiele czasu. W naszej opinii obecna sytuacja personalna stanowi  zagrożenie dla prawidłowej realizacji inwestycji, a także celów statutowych instytucji.

Szanowna Pani Marszałek, na zakończenie pragniemy nadmienić, że swoje stanowisko wyraziliśmy po to, by nie dopuścić do zaprzepaszczenia odważnych projektów i wartościowych zmian, jakie udało się zainicjować, wypracować i rozpocząć w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, a tym samym w naszym regionie, pod kierunkiem dotychczasowego Dyrektora – Pana Tomasza Siemińskiego.

Ośmielamy się także zadać, miejmy nadzieję,  nie retoryczne pytanie: kto i czym wypełni nowe mury RCAK po zakończeniu inwestycji, jeżeli w tej sytuacji w ogóle uda się je zakończyć? Czy zaistniałą sytuację mamy odczytywać jako znak, że kontynuacji zapoczątkowanych przez nas wszystkich zmian nie będzie?

W świetle powyższych faktów apelujemy o zrewidowanie Państwa planów dotyczących NASZEJ instytucji i o niezwłoczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, która jest wyjątkowo niekorzystna zarówno dla dyrektora RCAK – Tomasza Siemińskiego, pracowników, samej instytucji, jej partnerów, odbiorców jej działań, a także dla Państwa. Zwracamy się także o podjęcie stosownych kroków w celu umożliwienia RCAK skutecznej kontynuacji poczynionych zobowiązań i realizacji celów statutowych.

Załoga RCAK        


Agnieszka Baszczak, zastępca dyrektora, Regionalne Centrum Animacji Kultury    Skontaktuj się z autorem petycji