Petycja przeciwko obsłudze drogowej działek gminnych po dawnym motelu Krak poprzez wjazd z ulicy Wizjonerów

Dotyczy: obsługa drogowa działek gminnych po dawnym motelu Krak  poprzez wjazd przez Park Radzikowskiego z ulicy Wizjonerów.  

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni Miasta Krakowa, Szanowni Członkowie Rady Dzielnicy Bronowice, Szanowni Państwo,

jako mieszkańcy  wyrażamy ogromne zaniepokojenie kolejnym pomysłem zabudowy parku przy ul. Radzikowskiego i rozszerzeniem sieci dróg w tym obszarze oraz sprzeciwiamy się planowanej inwestycji. 

Rozwój Miasta jest dla nas kwestią oczywistą i nie chcemy go utrudniać, ale regularne powiększanie powierzchni betonowych/asfaltowych wpływa bardzo negatywnie na mieszkańców i ich funkcjonowanie.

Z otrzymanej informacji wynika, że planowane jest połączenie działek  gminnych  472/6, 472/7, 472/8 obr. K-40 z ulicą Wizjonerów. Jest to rozwiązanie dla nas bardzo niekorzystne, bo  nadmiernie obciąży istniejący układ drogowy i spowoduje radykalne pogorszenie jakości życia mieszkańców osiedla MwM. 

Osiedle Mieszkaj w Mieście szybko rośnie. Stale pojawiają się pomysły jego zagęszczania. Powierzchnia biologicznie czynna  jest już realizowana za pomocą zielonych dachów, zatem powierzchnia zielona wokół budynków jest bardzo mała i w kolejnych etapach zmniejsza się.  Przywołana inwestycja drogowa spowoduje dalszą degradację powierzchni zielonych, wycinanie okazałych drzew i kolejne betonowe powierzchnie w parku zamiast zachowania zieleni.

Proponowany ciąg komunikacyjny o szerokości ok. 12 metrów przecinając teren przyszłego parku w wskazany na planie sposób (wzdłuż całego parku) znacząco zmniejszy jego walory użytkowe poprzez wprowadzenie dużego,  tranzytowego ruchu samochodowego na teren parku przez ul. Wizjonerów. Droga ta miała być  w MPZP Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia w 2012 o wiele krótsza i przeznaczona tylko do obsługi działalności usługowej na  terenie, na którym następnie w wyniku nacisku społecznego w 2014/2015 wywalczono powstanie parku. Tym samym po zmianie koncepcji z „usług” na „park” ta projektowana droga traci sens i  będzie okaleczeniem przyszłego parku sztucznie dzieląc go i zmniejszając bezpieczeństwo osób z parku korzystających. 

Ulica Wizjonerów powinna zachować lokalny charakter i być przeznaczona głównie do obsługi osiedla MwM. Ruch samochodowy powinien być wyprowadzony poza teren przyszłego parku i przebiegać na jego obrzeżach. Przyszłe inwestycje na terenach po motelu Krak winny posiadać odrębny układ drogowy.

Uwzględnienie powyższego postulatu mieszkańców spowoduje, że park będzie oddzielał strefę mieszkalną (osiedle MwM) od strefy „biznesowej” na terenach po dawnym motelu Krak, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na mieszkańców osiedla jak i przyszłych pracowników/klientów strefy „biznesu”. Jest to podejście nowoczesne, typowe dla dużych miast, które rozwijają się w sposób zrównoważony. 

Podsumowując, wnioskujemy o wprowadzenie następującego rozwiązania układu drogowego na tym obszarze:

  1. rezygnację z koncepcji obsługi drogowej działek gminnych po dawnym motelu Krak  (472/6, 472/7, 472/8 obr. K-40) przez wjazd z ulicy Wizjonerów, który przecina park na części południową i północną. Dzięki temu zamiast  zmniejszania parku będzie można go nawet powiększyć,
  2. utrzymanie obecnego wjazdu z ul. Radzikowskiego do obsługi w/w działek gminnych po dawnym motelu KRAK,
  3. zachowanie istniejącego wjazdu i układu drogowego do obsługi Hotelu Piast, lub  przesunięcie tej drogi  w kierunku wschodnim i połączenie jej  z nowym, postulowanym układem drogowym dla strefy „biznesu” na terenie po motelu Krak. Wtedy istniejąca obecnie droga do Hotelu Piast mogłaby zostać zaadaptowana na potrzeby parku, który dzięki temu stanowiłby integralną całość bez dróg dojazdowych wewnątrz. Tak powinno być w prawdziwym i bezpiecznym parku,
  4. należałoby również zaprojektować układ drogowy dla działek po motelu Krak tak, aby był połączony z ulicą Armii Krajowej. W tym zakresie wyrażamy swoje wsparcie dla wypracowania koncepcji akceptowalnej dla wszystkich stron.

Wyrażamy nadzieję, że mieszkańcy i Rada Dzielnicy będą w przyszłości mieli realny wpływ na swoje otoczenie poprzez wcześniejsze konsultacje z mieszkańcami, których teraz tutaj zabrakło. Chodzi o konsultowanie zarówno przyszłego parku jak też układu drogowego wokół niego. Oczekujemy, że decyzje dotyczące nas będą podejmowane z naszym udziałem.

Mieszkańcy Osiedla MwM, Mieszkańcy Bronowic i sąsiednich Dzielnic


Mieszkańcy Osiedla MwM    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy Osiedla MwM do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook